Fundamenteel klinisch mandaat

Wat?

Het fundamenteel klinisch mandaat is een persoonsgebonden mandaat voor een periode van vijf jaar en het kan tweemaal verlengd worden met een periode van 5 jaar. Het mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven. De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek. Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

Het bedrag van het mandaat is de helft van de loonkost ten laste van het universitair ziekenhuis, met een maximum van 50.000 euro. Dit bedrag wordt aan het ziekenhuis gestort na voorlegging van een gedetailleerde weddeafrekening. Het door het FWO aan de instelling terugbetaalde bedrag moet integraal besteed worden aan de klinische vervanging.

Een cumulatie met een ZAP mandaat van meer dan 50% is uitgesloten.

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Voorwaarden

 • Je bent arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie met een voltijdse klinische opdracht aan een universitair ziekenhuis
 • Je bent in het bezit van een diploma ‘doctor op proefschrift’ (ten laatste op 1 juni van het jaar van de aanvraag)
 • Je bent aangesteld in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit afdeling huisartsgeneeskunde
 • Je beschikt over een contract van onbepaalde duur
 • Je oefent voor minstens 80% exclusief een klinische functie uit
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren

Indiening

 • Indiendatum: 1 februari (zowel voor het eerste mandaat als voor de verlenging(en), online via de FWO-website)
 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober-begin november
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Je stelt 10 referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement)
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt na de indiening gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven

FAQ

 • Documenten in te dienen bij aanwerving en indiensttreding
 • Schorsen en verlengen mandaat
 • Persoonsgegevens wijzigen
 • Uitdiensttreding
 • Bezoldiging
 • Eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • Afwezigheden (door ziekte of ongeval)
 • Woon-werkverkeer in België
 • Vakantie en verloven
 • Werkingstoelage voor FWO-Mandaathouders

Zie http://www.fwo.be/nl/faq/postdoctorale-mandaten/

Toekenning

Bekendmaking derde week van juni (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO).

Het mandaat start op 1 oktober van het jaar van de toekenning.

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Begin december, voorafgaand aan de deadline, organiseert de afdeling Onderzoekscoördinatie een informatiesessie. Deze sessie wordt steeds aangekondigd in de elektronische nieuwsbrief Berichten over Onderzoek.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie