FWO - Internationale contacten

Internationale Coördinatie Actie (ICA)

Het FWO stelt zich met dit financieringskanaal tot doel om coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden te ondersteunen met financiële middelen, bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf). Bedoelde samenwerkingsverbanden zijn deze die ingesteld worden in het kader van multilaterale en supranationale instanties, maar niet beperkt tot EU, VN, OESO, UNESCO, WHO.

Projecten binnen het kaderprogramma van de EU komen NIET in aanmerking!

  • Periode: 3 jaar, eventueel verlengbaar
  • Max. jaarlijks bedrag: 75.000 EUR
  • Jaarlijkse indiendatum: 30 april (17u00).

www.fwo.be/Internationale-coordinatie-actie

Organisatie van een Wetenschappelijk Bijeenkomst

De ondersteuning van de organisatie van internationale wetenschappelijke bijeenkomsten heeft tot doel om het wetenschappelijk debat in verschillende disciplines aan te moedigen en zodoende bij te dragen tot de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Bijeenkomsten in het kader van doctoral schools komen niet in aanmerking!

  • Max. toelage van 5.000 EUR
  • Indiening doorlopend mogelijk, mits min. 6 maanden voor de startdatum van het congres

www.fwo.be/Organisatie-wetenschappelijke-bijeenkomst

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen zijn internationale netwerken van onderzoekers. Door het financieren van deze netwerken mikt het FWO op meer coördinatie en nationale en internationale samenwerking inzake wetenschappelijk onderzoek op postdoctoraal niveau.

Deze virtuele onderzoeksgroepen, bewerkstelligd door coördinatie, samenwerking en concentratie op nationaal en internationaal niveau verhinderen dubbel gebruik, geven postdoctorale onderzoekers meer ontplooiingskansen en plaatsen het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader wat een meerwaarde voor het onderzoek schept.

  • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar
  • Jaarlijkse werkingstoelage: 12.500 EUR
  • Indiendatum: vóór 1 oktober (17u00)

www.fwo.be/Wetenschappelijke-onderzoeksgemeenschap

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie