FWO - Reiskredieten

 • De kandidaten van een reiskrediet dienen verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoren tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.
  Zij moeten de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of hun diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald hebben. Indien dat niet het geval is dienen de kandidaten een aanstelling te hebben aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50% over een periode van minstens één jaar.
 • Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.
 • Om in aanmerking te komen moeten jonge onderzoekers reeds een internationale publicatie hebben.
 • Aspiranten, Postdoctorale- en SB-mandaathouders van het FWO kunnen geen reiskrediet voor een congres, kort verblijf of deelname aan workshop/cursus in Europa aanvragen, daar zij reeds een werkingstoelage ontvangen van het FWO.
  Zij komen wel in aanmerking voor een krediet voor een congres, een kort verblijf of workshop/cursus buiten Europa.
 • Aanvragen voor reiskredieten dienen ten laatste 3 maanden voor de afreis online te worden ingediend. Deze indientermijn is strikt bindend.
 • Per kalenderjaar kunnen aan een onderzoeker maximaal twee reiskredieten binnen of buiten Europa toegekend worden (voor een congres en/of voor een kort verblijf).
 • Bij aanvragen van Assisterend Academisch Personeel moet het advies van het diensthoofd/promotor worden toegevoegd.

Types

 • Krediet voor kort verblijf in het buitenland (inclusief deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland)
  Deze kredieten zijn strikt persoonlijk en kunnen slechts toegekend worden voor verblijven van maximum vier weken en zijn bedoeld om
  a) jonge onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit of instelling voor wetenschappelijk onderzoek de kans te geven zich aan een buitenlands laboratorium op gebied van onderzoek of nieuwe technieken te specialiseren
  of
  b) gevorderde onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit of instelling voor wetenschappelijk onderzoek de mogelijkheid te bieden in het buitenland informatieopdrachten uit te voeren.
 • Krediet voor deelname aan een workshop of cursus
  Deze kredieten zijn bedoeld voor jonge onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit of instelling voor wetenschappelijk onderzoek de kans te geven zich aan een buitenlandse instelling op gebied van onderzoek of nieuwe technieken te specialiseren, met name via het volgen van een cursus of workshop.
 • Krediet voor een lang verblijf in het buitenland
  Met een krediet voor een lang verblijf kunnen onderzoekers in het kader van een onderzoek naar het buitenland gaan voor min. 5 weken en max. 12 maanden. Deze periode wordt in principe aaneensluitend opgenomen, maar bij een verblijf van langer dan zes maanden is er flexibiliteit mogelijk omwille van sociale of familiale redenen, mits een grondige motivatie.
 • Beurs BHIR – Belgisch Historisch Instituut te Rome
  Sinds 1902 houdt het Belgisch Historisch Instituut te Rome zich bezig met de studie van de geschiedenis van onze gewesten en hun relaties met Italië en met Rome in het bijzonder. Deze doelstelling wordt in concreto gerealiseerd in onderzoek van (overwegend jonge) geleerden op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, filologie en archeologie. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door beurzen waarvoor door de beide gemeenschappen middelen worden vrijgemaakt. Het BHIR werkt nauw samen met de Academica Belgica in Rome, waar het een belangrijk aandeel heeft in de bibliotheek.
 • Postdoctoral Fellowship Japan
  Om de internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied te bevorderen, biedt JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) elk jaar postdoctorale beurzen voor buitenlandse onderzoekers aan, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen JSPS en FWO. Dit programma stelt aan het FWO jaarlijks twee beurzen ter beschikking om onderzoekers gedurende 24 maanden, met een minimum van 12 maanden, toe te laten aan een door JSPS erkende Japanse instelling, wetenschappelijk onderzoek door te voeren. Het programma staat open voor alle wetenschapsdomeinen.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie