Klinische doctoraatsbeurs

Wat?

De klinische doctoraatsbeurs is een persoonsgebonden mandaat van 2 jaar (halftijds). De beurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren. De beurs biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van klinische en academische opdrachten in functie van het onderzoek. Zo wordt de kloof tussen het klinisch onderzoek en de klinische praktijk kleiner.

Voorwaarden

 • Je bent arts, dierenarts, tandarts, apotheker in België
 • Je bent bij de start van het mandaat tot het einde van het mandaat aangesteld in een academisch ziekenhuis of universitaire dierenkliniek verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je hebt een attest van je promotor dat bevestigd dat het behalen van proefschrift mogelijk is binnen de termijn van het mandaat
 • Je hebt nog niet een predoctoraal mandaat genoten, zelfs niet gedeeltelijk

Indiening

 • Indiendatum: 1 februari
 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober-begin november
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de kandidaat klinische doctoraatsbeurs voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie artikel 2 van reglement klinische doctoraatsbeurs voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de (co)promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren

FAQ

 • Documenten in te dienen bij aanwerving en indiensttreding
 • Schorsen en verlengen mandaat
 • Persoonsgegevens wijzigen
 • Uitdiensttreding
 • Bezoldiging
 • Eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • Afwezigheden (door ziekte of ongeval)
 • Woon-werkverkeer in België
 • Vakantie en verloven
 • Werkingstoelage voor FWO-mandaathouders

Zie http://www.fwo.be/nl/faq/predoctorale-mandaten/

Toekenning

Bekendmaking derde week van juni (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO).

Het mandaat start op 1 oktober van het jaar van de toekenning.

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Begin december organiseerde de afdeling Onderzoekscoördinatie een informatiesessie over de oproep 2017 voor FWO-mandaten.  De presentaties van de dag staan hieronder beschikbaar.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie