Mandaat Aspirant

Wat?

Het mandaat aspirant is een persoonsgebonden mandaat van 2x2 jaar. De Aspiranten gaan de verbintenis aan een doctoraat op proefschrift voor te bereiden. De aanstelling is steeds voltijds.

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met:  SCK•CEN, L'Oréal-Unesco en VITO.

Aan het mandaat zijn werkingsmiddelen gekoppeld (3.720 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Voorwaarden

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of laatstejaarsstudent zijn op het ogenblik van de aanvraag
 • Indien je op 1 oktober ouder bent dan 31 jaar behaalde, dan mag je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden behaald hebben (zie reglement voor meer details)
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 oktober over maximaal drie jaar wetenschappelijke anciënniteit
 • De wetenschappelijke anciënniteit van kandidaat-aspiranten mag bij de aanvang van het mandaat de drie jaar met geen dag overschreden hebben. De periode gepresteerd als Arts- of Apotheker-specialist-in opleiding wordt voor de helft in rekening gebracht.

Indiening

 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober-begin november
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de Aspiranten voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie artikel 13 van reglement aspirant voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de (co)promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Kandidaten die een master diploma behaalden/zullen behalen aan een universiteit buiten de Vlaamse Gemeenschap, dienen aan het FWO het bewijs te bezorgen dat de onthaalinstelling de kandidaat zal toelaten tot het doctoraat. Betrokkenen en hun promotor ontvangen daarover meer informatie in de loop van de maand maart.
 • Indiendatum: 1 februari (zowel voor het eerste mandaat als voor de verlenging, online via de FWO-website)

FAQ

 • Documenten in te dienen bij aanwerving en indiensttreding
 • Schorsen en verlengen mandaat
 • Persoonsgegevens wijzigen
 • Uitdiensttreding
 • Bezoldiging
 • Eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • Afwezigheden (door ziekte of ongeval)
 • Woon-werkverkeer in België
 • Vakantie en verloven
 • Werkingstoelage voor FWO-mandaathouders

Zie http://www.fwo.be/nl/faq/predoctorale-mandaten/

Toekenning

Bekendmaking derde week van juni (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO).

Het mandaat start op 1 oktober van het jaar van de toekenning.

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Begin december organiseerde de afdeling Onderzoekscoördinatie een informatiesessie over de oproep 2017 voor FWO-mandaten.  De presentaties van de dag staan hieronder beschikbaar.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie