Hercules: Zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur

Timing

De oproep 2015-2016 is afgesloten. Eind maart 2016 werden de toegekende projecten bekendgemaakt.

De volgende oproep wordt eind maart 2017 gelanceerd door FWO-Vlaanderen.

Wat?

Het Herculesprogramma is een structureel financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur en stelt financiering ter beschikking voor investeringsprojecten voor zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek.

Sinds 1 januari 2016 werden de taken van de Herculesstichting overgeheveld naar FWO-Vlaanderen. Het Herculesprogramma wordt verder opgevolgd door FWO-Vlaanderen.

Onder onderzoeksapparatuur wordt verstaan: wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting (licenties, databanken, ...) ervan. Deze ruime definitie laat toe dat onderzoeksgroepen uit zowel de alfa-, beta- en gamma-faculteiten voorstellen kunnen indienen.

Een belangrijk criterium is dat de nieuwe infrastructuur het onderzoek van de aanvragers op een substantieel hoger niveau kan brengen, het aanvraagdossier omvat dan ook een sterk onderzoeksplan voor de eerste jaren na de aanschaf van de infrastructuur.

Er zijn twee categorieën:

 • Middelzware onderzoeksinfrastructuur: investeringen van 150.000 EUR tot 1.000.000 EUR
 • Zware onderzoeksinfrastructuur: investeringen van meer dan 1.000.000 EUR

Middelzware onderzoeksinfrastructuur

Onder middelzware onderzoeksinfrastructuur valt infrastructuur met een investeringsbedrag tussen 150.000 EUR en 1.000.000 EUR (incl. niet recupereerbaar deel van de BTW). Het subsidiepercentage is 100%.

Voor de oproep middelzware onderzoeksinfrastructuur gebeurt de volledige aanvraag- en evaluatieprocedure via de associaties.

De evaluatie en de rangschikking van de aanvragen door het Associatiebestuur op basis van de selectiecriteria die zijn opgenomen in het Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement van de Associatie. Deze criteria werden voor de beoordeling in de Hercules Expertenkamer en in de werkgroepen vertaald in een standaard evaluatiesjabloon.

  Zware onderzoeksinfrastructuur

  Zware onderzoeksinfrastructuur omhelzen investeringsinitiatieven van meer dan 1.000.000 EUR.

  Het subsidiepercentage is afhankelijk van de mate van samenwerking:

  • Het basissubsidiepercentage is 70%
  • Dit kan verhoogd worden tot 90% als er samenwerking is tussen partners uit twee verschillende instellingen, mits evenredige cofinanciering van alle aanvragers
  • Er kan 100% subsidie verkregen worden indien ten minste 25% van de investeringskosten betaald wordt door een Derde. Derden zijn in de eerste plaats bedrijven, geen universiteit of hogeschool. Ze kunnen gebruik maken van een infrastructuur mits een financiële en coördinerende inbreng. Derden kunnen echter nooit Herculessubsidies ontvangen.

  Deze oproep wordt georganiseerd door het FWO. De evaluatie gebeurt door twee verschillende commissies:

  • Hercules Science: Evaluatie van het onderzoeksprogramma
  • Hercules Invest: Evaluatie van het investeringsplan

  Het oproepdocument is terug te vinden op de website van FWO

  Centrale cofinanciering voor UGent-promotoren en copromotoren

  Het Bestuurscollege van 14 februari 2008 keurde een voorstel van de Onderzoeksraad goed om aan UGent-promotoren die met succes een initiatief voor zware onderzoeksinfrastructuur verwerven een financiële incentive te verlenen.

  Meer informatie

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie