Subsidie voor de ondersteuning van internationale samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen

Deze oproep is momenteel geopend. Indiendatum is 30 september 2017 bij de Provincie. Interne indiendatum is 22 september 2017 via

 

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet subsidies om internationale samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen te ondersteunen. De bedoeling is om kennisinstellingen zoals de UGent te ondersteunen bij internationale samenwerking, en als impuls voor de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio. Doel is via internationale samenwerking onderzoek en kennisuitwisseling bevorderen.

Wie kan aanvragen?

De subsidieaanvrager moet een kennisinstelling zijn (Universiteit Gent, Oost-Vlaamse hogescholen of onderzoeksinstellingen) met een vestiging in Oost-Vlaanderen. Zij kunnen een aanvraag indienen voor projecten die gericht zijn op het stimuleren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en een bredere samenwerking beogen met partners uit een voor de provincie Oost-Vlaanderen strategische buitenlandse regio.

Voor de oproep 2017 zijn deze regio's:

  • China: de steden Peking en Shanghai en de provincies Hebei, Hunan, Liaoning en Heilongjiang
  • Vietnam
  • Rusland (Leningrad Oblast en Sint-Petersburg)

Specifiek aan de UGent kunnen alle personeelsleden die budgethouder kunnen zijn optreden als promotor van een aanvraag.

Selectiecriteria en subsidie

Projecten met een economische meerwaarde of passend binnen algemene of specifieke samenwerkingsakkoorden die het provinciebestuur heeft afgesloten met haar buitenlandse partnerregio’s krijgen de voorkeur.

Het subsidiebedrag bedraagt tot 100 % van de door de deputatie aanvaarde kosten en maximaal 5000 EUR per projectaanvraag.

De subsidie, verleend op basis van het hierboven vermelde reglement, kan gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een ondersteuningsmaatregel van een andere overheid. Het gesubsidieerde bedrag wordt geacht volledig te worden aangewend aan de directe kosten die voortvloeien uit het uitvoeren het onderhavig projectvoorstel en kan dus niet dienen voor tussenkomst in indirecte kosten of overhead. Deze projecten zijn dan ook vrijgesteld van overhead binnen de UGent. 

Hoe indienen?

Aanvragen voor 2018 moeten worden ingediend ten laatste op 30 september 2017 bij de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen op onderstaand adres via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Opgelet, sinds 1 januari 2017 moeten alle projectaanvragen voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de afdeling Onderzoekscoördinatie van de UGent (zie hier voor verdere informatie). U kan deze projecten voorleggen via , en dit vóór 22 september 2017.