IWETO: Disciplinecodes

Menswetenschappen H100

H 100 Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen

 • H 105 Bibliografie
 • H 110 Paleografie, wetenschap van het boek, epigrafie, papyrologie

Wijsbegeerte H 001

 • H 120 Systematische wijsbegeerte, ethiek, wijsgerige esthetica, metafysica, wetenschapsfilosofie, ideologie
 • H 125 Wijsgerige antropologie
 • H 130 Geschiedenis van de wijsbegeerte
 • H 135 Fenomenologie
 • H 140 Wijsgerige logica
 • xxx Wiskundige logica : zie P 110
 • xxx Artificiële intelligentie : zie P 176
 • H 150 Wijsbegeerte van specifieke wetenschappen
 • xxx Epistemologie : zie H 120
 • xxx Wijsbegeerte van de sociale wetenschappen : zie S 100
 • xxx Wijsbegeerte van techniek en technologie : zie T 100
 • xxx Wijsbegeerte van de biomedische wetenschappen : zie B 100
 • H 155 Moraalwetenschappen

Theologie H002

 • H 160 Algemene, systematische en praktische christelijke theologie
 • xxx Wijsbegeerte van de theologie : zie H150
 • xxx Geschiedenis christelijke kerken : zie H180
 • H 165 Canoniek recht
 • H 170 Bijbelwetenschappen
 • H 180 Geschiedenis christelijke kerken
 • H 190 Niet-christelijke godsdiensten

Geschiedenis en kunst H003

 • H 200 Geschiedenistheorie
 • xxx Wijsbegeerte v.d. geschiedenis : zie H150
 • H 210 Geschiedenis van de oudheid
 • H 220 Middeleeuwse geschiedenis
 • H 230 Moderne geschiedenis (tot ong. 1800)
 • H 240 Hedendaagse geschiedenis (1800-1914)
 • H 250 Hedendaagse geschiedenis (vanaf 1914)
 • H 260 Geschiedenis van de wetenschappen
 • xxx Geschiedenis v.d. ideeën : zie H130
 • xxx Geschiedenis sociale wetenschappen : zie S100
 • xxx Geschiedenis biomedische wet. : zie B100
 • xxx Taalgeschiedenis : zie H355 xxx Geschiedenis van de landbouw : zie B435
 • H 270 Sociale en economische geschiedenis ook indelen naar tijdvakken : zie H210 tot H250
 • H 271 Politieke geschiedenis
 • H 280 Lokale en regionale geschiedenis, geschiedkundige aardrijkskunde
 • xxx Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde : zie S230
 • H 290 Koloniale geschiedenis ook indelen naar tijdvakken : zie H230 en H341
 • H 300 Rechtsgeschiedenis
 • xxx Godsdienstgeschiedenis : zie H180 en H190
 • H 310 Kunstgeschiedenis
 • H 311 Schilderkunst
 • H 312 Beeldhouw- en Bouwkunst
 • H 313 Kunstkritiek
 • xxx Literatuurkritiek : zie H390
 • H 314 Conservatie en restauratie van kunstwerken
 • H 315 Esthetica
 • xxx Wijsgerige esthetica : zie H120
 • H 320 Musicologie
 • H 330 Dramaturgie
 • H 340 Archeologie
 • H 341 Prehistorie
 • xxx Chronologie, dateringstechnieken : zie T510
 • H 345 Egyptologie
 • H 346 Numismatiek en sigillografie
 • H 347 Genealogie en heraldiek

Filologie H 004

 • H 350 Linguïstiek
 • xxx Wijsbegeerte van de taal : zie H 150
 • H 351 Fonetiek, fonologie, prosodie
 • H 352 Grammatica, semantiek, semiotiek, syntaxis
 • H 353 Lexicologie
 • H 355 Taalgeschiedenis
 • H 360 Vreemde talenonderwijs
 • H 361 Neurolinguïstiek
 • H 362 Psycholinguïstiek
 • H 363 Sociolinguïstiek
 • H 365 Vertaalwetenschappen
 • H 370 Onomastiek
 • H 380 Vergelijkende linguïstiek
 • xxx Vergelijkende historische linguïstiek : zie H 355
 • H 390 Algemene en vergelijkende literatuurstudie, literatuurkritiek, literatuurtheorie
 • xxx Dramaturgie : zie H 330
 • H 400 Folklore, mondelinge literatuur
 • xxx Lokale en regionale geschiedenis : zie H 280
 • xxx Culturele antropologie, etnologie : zie S 220
 • H 401 Dialectologie
 • H 410 Indo-Europese talen en literatuur van Klein-Azië, Indo-Iraans
 • H 420 Oudgriekse taal- en letterkunde
 • H 421 Modern Griekse taal- en letterkunde
 • H 440 Latijnse taal- en letterkunde
 • H 460 Franse taal- en letterkunde
 • H 480 Italiaanse taal- en letterkunde
 • H 490 Spaanse taal- en letterkunde
 • H 491 Portugese taal- en letterkunde
 • H 500 Algemene Romaanse filologie
 • H 510 Keltische taal- en letterkunde
 • H 520 Algemene Germaanse filologie
 • H 530 Duitse taal- en letterkunde
 • H 540 Nederlandse taal- en letterkunde
 • xxx Vlaamse taal- en letterkunde : zie H 401 en H 540
 • H 560 Friese taal- en letterkunde
 • H 570 Engelse taal- en letterkunde
 • H 581 Deense taal- en letterkunde
 • H 582 Noorse taal- en letterkunde
 • H 583 Zweedse taal- en letterkunde
 • H 584 Finse taal- en letterkunde
 • H 590 Baltische en Slavische taal- en letterkunde
 • H 595 Russische taal- en letterkunde
 • H 600 Taal en letterkunde van Klein-Azië, Kaukasische taal- en letterkunde, Baskisch, Sumerisch
 • xxx Indo-Europese talen : zie H 410
 • H 610 Hamito-Semitische taal- en letterkunde
 • H 620 Oeral en Altaïsche taal- en letterkunde
 • H 630 Paleosiberische taal- en letterkunde, Koreaans, Japans
 • H 640 Taal- en letterkunde van Zuid- en Zuidoost-Azië, Chinees
 • H 650 Austronesische en Papoea taal- en letterkunde
 • H 660 Afrikaanse taal- en letterkunde
 • H 670 Amerikaanse taal- en letterkunde; creoolse talen
 • xxx Amerikaans Engels : zie H 570

Sociale wetenschappen S000

 • S 100 Geschiedenis en wijsbegeerte van de sociale wetenschappen

S 110 Rechtswetenschappen

 • S 111 Administratief recht
 • S 112 Mensenrechten
 • S 114 Rechtsvergelijking
 • S 115 Rechtsfilosofie en -theorie
 • xxx Rechtsgeschiedenis : zie H 300
 • S 120 Milieurecht
 • S 121 Jeugdrecht
 • S 122 Mediarecht
 • S 123 Informaticarecht
 • S 124 Intellectuele rechten, auteursrecht
 • S 130 Burgerlijk recht : personen, familie, huwelijksstelsels, erfenissen, schenkingen, goederen, verbintenissen, zekerheden
 • S 136 Transportrecht
 • S 137 Verzekeringsrecht
 • S 140 Publiek recht
 • S 141 Fiscaal recht
 • S 142 Gerechtelijk privaatrecht
 • S 143 Sociaal recht
 • S 144 Handelsrecht
 • S 145 Notarieel recht
 • S 146 Arbeidsrecht
 • S 148 Grondwettelijk recht
 • S 149 Strafrecht en strafvordering
 • S 150 Internationaal privaat- en publiek recht
 • S 151 Lucht-, zeevaart- en ruimterecht
 • S 155 Europees recht
 • xxx Canoniek recht : zie H 165
 • S 160 Criminologie

S 170 Politieke en administratieve wetenschappen

 • xxx Politieke geschiedenis : zie H 271
 • S 175 Polemologie
 • xxx Pers- en communicatiewetenschappen : zie S 265

S 180 Economie, econometrie, economische theorie en economische systemen

 • xxx Economische geschiedenis : zie H 270
 • S 181 Financiële wetenschappen
 • xxx Boekhoudkundige wetenschappen : zie S 192
 • S 182 Actuariële wetenschappen
 • xxx Actuariële wiskunde : zie P 160
 • S 183 Conjunctuureconomie
 • S 184 Economische planning
 • S 185 Handels- en industriële economie
 • S 186 Internationale handel
 • S 187 Landbouweconomie
 • S 188 Ontwikkelingseconomie
 • S 189 Organisatiewetenschappen
 • S 190 Bedrijfsbeleid
 • S 191 Marktstudie
 • S 192 Boekhoudkundige wetenschappen
 • S 195 Ontwikkelingssamenwerking
 • S 196 Sociale economie
 • xxx Economische geschiedenis : zie H 270

S 210 Sociologie

 • S 211 Sociologie van de wetenschap
 • S 212 Arbeidssociologie en bedrijfssociologie
 • S 213 Sociale structuren
 • S 214 Sociale veranderingen, agologie
 • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
 • xxx Sociale geneeskunde : zie S 290
 • xxx Sociale pedagogiek : zie S 285
 • xxx Sociaal recht : zie S 143
 • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
 • xxx Orthopedagogiek : zie S 286
 • S 220 Culturele antropologie, etnologie
 • xxx Sociolinguistiek : zie H 363
 • S 230 Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde
 • xxx Geschiedkundige aardrijkskunde : zie H 28
 • xxx Sociale psychologie : zie S 263
 • xxx Pers- en communicatiewetenschappen : zie S 265
 • xxx Criminologie : zie S 160
 • xxx Sociale economie : zie S 196
 • xxx Sociale geschiedenis : zie H 270
 • S 240 Stedebouw, ruimtelijke ordening
 • xxx Planologie : zie T 260
 • xxx Landschapsarchitectuur : zie T 250
 • S 250 Demografie

S 260 Psychologie

 • xxx Menselijke ethologie : zie B 381
 • xxx Psychonomie : zie B 760
 • xxx Artificiële intelligentie : zie P 176
 • xxx Psycholinguïstiek : zie H 362
 • xxx Menselijke ethologie : zie B 381
 • S 261 Differentiële en persoonlijkheidspsychologie
 • S 262 Ontwikkelingspsychologie
 • S 263 Sociale psychologie
 • S 264 Experimentele psychologie
 • S 265 Pers- en communicatiewetenschappen
 • S 266 Bedrijfspsychologie
 • xxx Psychopathologie : zie B 650

S 270 Pedagogiek en didaktiek

 • S 271 Vakdidaktiek
 • S 272 Lerarenvorming
 • S 273 Lichamelijke opleiding, motorische ontwikkeling, sport
 • xxx Musculo-skelettair systeem : zie B 580
 • xxx Biometrie, biomechanica : zie B 110 en B 115
 • S 274 Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
 • S 280 Volwassenenvorming, permanente vorming
 • S 281 Computergesteund onderwijs
 • xxx Vreemdetalenonderwijs : zie H 360
 • S 282 Vergelijkende en historische pedagogiek
 • S 283 Psychopedagogiek
 • S 284 Experimentele pedagogiek
 • S 285 Sociale pedagogiek
 • S 286 Orthopedagogiek
 • xxx Gehandicaptenzorg : zie S 216
 • xxx Fysische geneeskunde, motorische revalidatie, rehabilitatie : zie B 710
 • S 290 Sociale geneeskunde
 • xxx Sociolinguïstiek : zie H 360
 • xxx Sociale geschiedenis : zie H 270
 • xxx Sociale psychologie : zie H 263

Exacte wetenschappen P 000

 • xxx Geschiedenis en wijsbegeerte van de wetenschappen en de geneeskunde : zie H 260 en H 150

Wiskunde P 001

 • P 110 Wiskundige logica, verzamelingenleer, combinatoriek
 • P 120 Getaltheorie, veldentheorie, algebraïsche meetkunde, algebra, groepentheorie
 • P 130 Functies, differentiaalvergelijkingen
 • P 140 Reeksen, Fourier analyse, functieanalyse
 • P 150 Meetkunde, algebraïsche topologie
 • xxx Topologische groepen : zie P 120
 • P 160 Statistiek, operationeel onderzoek, programmatie, actuariële wiskunde
 • xxx Actuariële wetenschappen : zie S 182
 • P 170 Computerwetenschappen, numerieke analyse, systemen, controle
 • xxx Biomathematica, cybernetica : zie B 115
 • P 175 Informatica, systeemtheorie
 • P 176 Artificiële intelligentie
 • xxx Computertechnologie : zie T 120
 • xxx Bio-informatica : zie B 110
 • xxx Wiskundige logica : zie P 110
 • xxx Wiskundige fysica : zie P 190

Fysica P 002

 • P 180 Metrologie, fysische instrumentatie
 • xxx Medische instrumentatie : zie B 140
 • P 190 Wiskundige en algemene theoretische fysica, klassieke mechanica, quantummechanica, relativiteit, gravitatie, statistische fysica, thermodynamica
 • P 200 Elektromagnetisme, optica, akoestiek
 • P 210 Elementaire deeltjesfysica, quantumveldentheorie
 • P 211 Hoge energie interacties
 • P 220 Kernfysica
 • xxx Nucleaire technologie : zie T 160
 • P 230 Atomaire en moleculaire fysica
 • xxx Lasertechnologie : zie T 165
 • P 240 Gas- en vloeistofdynamica, plasma's
 • xxx Vloeibaar en vast helium : zie P 250
 • P 250 Gecondenseerde toestand : structuur, thermische en mechanische eigenschappen, kristallografie, fase-evenwichten
 • P 260 Gecondenseerde toestand : elektronische structuur, elektrische, magnetische en optische
  eigenschappen, supergeleiding, magnetische resonantie, relaxatie, spectroscopie
 • P 265 Halfgeleiderfysica
 • xxx Astrofysica : zie P 523
 • xxx Geofysica : zie P 005
 • xxx Fysicochemie : zie P 400
 • xxx Biofysica : zie B 002
 • xxx Moleculaire biofysica : zie B 120
 • xxx Fysiologische biofysica : zie B 130
 • xxx Klinische fysica, radiologie, tomografie, medische instrumentatie : zie B 140
 • xxx Radiobiologie en nucleaire geneeskunde : zie B 145

Chemie P 003

 • P 300 Analytische chemie
 • P 305 Milieuchemie
 • P 351 Structuurchemie
 • P 352 Oppervlakte- en grenslaagchemie
 • P 360 Anorganische chemie
 • P 370 Macromoleculaire chemie
 • P 380 Nucleaire chemie
 • P 390 Organische chemie
 • P 395 Organometaalchemie

P 400 Fysicochemie

 • xxx Kristallografie : zie P 250
 • P 401 Elektrochemie
 • P 402 Fotochemie
 • xxx Lasertechnologie : zie T 165
 • P 410 Theoretische chemie, quantumchemie
 • xxx Agrochemie : zie B 434
 • xxx Klinische chemie : zie B 190

Biochemie, metabolisme P 004

 • P 310 Proteïnen, enzymologie
 • P 320 Nucleïnezuren, proteïnesynthese
 • P 330 Bio-energetica
 • P 340 Lipiden, sterolen, membranen
 • xxx Biopolymeren : zie T 390

Aardwetenschappen, geofysica P 005

 • P 420 Mineralogie
 • xxx Kristallografie : zie P 250
 • P 421 Petrologie, petrografie
 • P 422 GeochemieP 430 Geologie, minerale afzettingen
 • xxx Geotechnie : zie T 221
 • P 440 Tektoniek, orografie, geodynamica
 • P 441 Fysica van het inwendige der aarde, seismologie
 • P 442 Chemie van het inwendige der aarde, vulcanologie
 • P 443 Geomagnetisme
 • xxx Aëronomie : zie P 530
 • P 450 Stratigrafie, geochronologie
 • P 460 Sedimentologie, erosie
 • P 461 Hydrologie, hydrografie, glaciologie
 • P 470 Hydrogeologie
 • P 480 Atmosferische fysica, meteorologie, klimatologie, aërologie
 • P 500 Fysische en chemische oceanografie
 • xxx Mariene biologie : zie B 260
 • P 510 Fysische aardrijkskunde, geomorfologie, pedologie
 • xxx Geschiedkundige aardrijkskunde : zie H 280
 • xxx Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde : zie S 230
 • xxx Wiskundige aardrijkskunde : zie P 516
 • xxx Fytogeografie : zie B 290
 • xxx Zoögeografie : zie B 320
 • P 515 Geodesie
 • P 516 Topografie, cartografie, fotogrammetrie, wiskundige aardrijkskunde
 • P 517 Gravimetrie
 • P 006 Paleontologie
 • xxx Plantenpaleontologie, palynologie : zie B300
 • xxx Kosmische stralen : zie P530
 • xxx Chronologie, dateringstechnieken : zie T510

P 007 Ruimtewetenschappen

 • P 520 Plaatsbepalende en fundamentele astronomie
 • xxx Kosmische stralen : zie P530
 • xxx Remote sensing : zie T181
 • P 521 Hemelmechanica
 • P 522 Kosmologie
 • P 523 Astrofysica
 • P 524 Fysica van de zon
 • P 525 Zonnestelsel
 • P 526 Radioastronomie en astronomie andere stralingen
 • P 527 Galactisch onderzoek en interstellaire materie
 • P 528 Extra-galactisch onderzoek
 • P 530 Aëronomie (kosmische stralen inbegrepen)
 • xxx Geomagnetisme : zie P443

Biomedische wetenschappen B 000

Algemene biomedische wetenschappen B 001

 • B 100 Geschiedenis en wijsbegeerte van de biomedische wetenschappen, theoretische biologie, algemene evolutieleer
 • B 110 Bioinformatica, medische informatica, biomathematica, biometrie
 • B 115 Biomechanica, cybernetica

Biofysica B 002

 • B 120 Moleculaire biofysica
 • B 130 Fysiologische biofysica
 • B 140 Klinische fysica, radiologie, tomografie, medische instrumentatie
 • B 145 Nucleaire geneeskunde en radiobiologie
 • xxx Radiofarmaca : zie T 411
 • xxx Genetische effecten : zie B 220
 • xxx Biochemie, metabolisme : zie P 004
 • xxx Proteïnen, enzymologie : zie P 310
 • xxx Nucleïnezuren, proteïnesynthese : zie P 320
 • xxx Bio-energetica : zie P 330
 • xxx Lipiden, steroïden, membranen : zie P 340
 • xxx Biopolymeren : zie T 390
 • B 190 Klinische chemie
 • xxx Hormonen : zie B 370 en B 480
 • xxx Endocrinologie : zie B 480
 • xxx Serologie : zie B 500
 • B 191 Plantenbiochemie
 • xxx Biotechnologie : zie T 490
 • xxx Stikstoffixatie : zie B 433
 • B 200 Cytologie, oncologie, carcinologie
 • xxx Anatomopathologie : zie B 520
 • B 210 Histologie, cytochemie, histochemie, weefselcultuur

B 220 Genetica, cytogenetica

 • xxx Klinische genetica : zie B 790
 • xxx Veredeling van dieren : zie B 400
 • xxx Veredeling van planten : zie B 390
 • B 225 Plantengenetica

B 230 Microbiologie, bacteriologie, virologie, mycologie

 • xxx Stikstoffixatie : zie B 433
 • xxx Plantenparasitologie : zie B 250
 • xxx Parasitologie van mens en dier : zie B 250
 • B 235 Protozoölogie
 • B 240 Parasitologie van mens en dier
 • B 250 Toegepaste entomologie, plantenparasitologie
 • xxx Fytopathologie : zie B 390
 • B 260 Hydrobiologie, mariene biologie, hydro-ecologie, limnologie

Ecologie B 003

 • B 270 Plantenecologie
 • xxx Hydro-ecologie : zie B 260
 • xxx Paleo-ecologie : zie B 300 en B 330
 • B 280 Dierenecologie

Planten B 004

 • B 290 Systematische plantkunde, taxonomie, morfologie, fytogeografie, chemotaxonomie, fysiologie van niet-vasculaire planten
 • xxx Fysiologie van vasculaire planten : zie B 310
 • B 300 Plantenpaleontologie, fylogenie, palynologie
 • B 310 Fysiologie van vasculaire planten

Dieren B 005

 • B 320 Systematische zoölogie, taxonomie, zoögeografie
 • B 330 Dierenpaleontologie, fylogenie
 • B 340 Dierenanatomie, dierenmorfologie
 • xxx Groei van dieren: zie B 350
 • B 350 Ontwikkelingsbiologie, groei van dieren, ontogenie, embryologie
 • B 360 Dierenfysiologie
 • xxx Biochemie : zie P 004
 • xxx Ontwikkelingsfysiologie : zie B 350
 • B 361 Fysiologie van invertebraten
 • xxx Biochemie : zie P 004
 • B 370 Endocrinologie van invertebraten
 • xxx Endocrinologie van vertebraten : zie B 480
 • B 380 Dierlijke ethologie, dierenpsychologie
 • B 381 Menselijke ethologie

Landbouw B 006

 • B 390 Plantenteelt, tuinbouw, veredeling, gewasbescherming, fytopathologie
 • xxx Plantengenetica : zie B 225
 • B 400 Zoötechniek, veeteelt
 • xxx Diergeneeskunde : zie B 750
 • B 401 Pluimveeteelt
 • B 402 Aquacultuur, visteelt
 • B 410 Bodembeheer, landbouwhydrologie
 • xxx Pedologie : zie P 510
 • B 420 Voeding
 • xxx Levensmiddelentechnologie : zie T 430
 • B 430 Bosbouw
 • B 431 Tropische landbouw
 • B 432 Sierplantenteelt
 • B 433 Stikstoffixatie
 • B 434 Agrochemie
 • B 435 Geschiedenis van de landbouw
 • xxx Landbouwmachines, boerderijbouw : zie T 420
 • xxx Landbouweconomie : zie S 187

Geneeskunde, mens en vertebraten B 007

 • xxx Algemene biomedische wetenschappen : zie B 100 tot B 240
 • B 440 Anatomie, morfologie (mens)
 • xxx Anatomie, morfologie (dier) : zie B 340
 • B 450 Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (mens)
 • xxx Ontwikkelingsbiologie, teratologie, ontogenie, embryologie (dier) : zie B 350
 • xxx Tandontwikkeling : zie B 730
 • B 460 Fysische antropologie
 • xxx Menselijke genetica : zie B 220
 • B 470 Fysiologie
 • xxx Biochemie : zie P 004
 • xxx Neurofysiologie : zie B 640
 • xxx Voeding : zie B 420
 • B 480 Endocrinologie, secretiesystemen, diabetologie
 • B 490 Hematologie, extracellulaire vloeistoffen
 • B 500 Immunologie, serologie, transplantatie
 • B 510 Infecties
 • xxx Microbiologie : zie B 230
 • B 520 Algemene pathologie, anatomopathologie
 • xxx Carcinologie, oncologie : zie B 200
 • xxx Nucleaire geneeskunde : zie B 145
 • B 530 Cardiovasculair systeem
 • B 540 Ademhaling
 • B 550 Gastro-enterologie
 • B 560 Urologie, nefrologie
 • B 570 Obstetriek, gynaecologie, andrologie, voortplanting, sexualiteit
 • B 580 Musculo-skelettair systeem, reumatologie, motoriek
 • xxx Orthopedie : zie B 600
 • B 590 Anesthesiologie, intensieve zorgen
 • B 600 Heelkunde, orthopedie, traumatologie
 • xxx Neurologische heelkunde : zie B 640
 • B 610 Otorinolaryngologie, audiologie, auditief systeem en spraak
 • B 620 Oftalmologie
 • B 630 Dermatologie, venerologie
 • B 640 Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie
 • xxx Neurolinguïstiek : zie H 361
 • B 650 Psychiatrie, klinische psychologie, psychosomatiek
 • B 660 Pediatrie
 • xxx Ontwikkelingsbiologie, teratologie : zie B 450
 • xxx Kinderpsychiatrie : zie B 650
 • B 670 Gerontologie
 • B 680 Volksgezondheid, epidemiologie
 • xxx Sociale geneeskunde : zie S 290
 • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
 • B 690 Arbeidsgeneeskunde, industriële geneeskunde
 • B 700 Milieugeneeskunde
 • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
 • xxx Lichamelijke opvoeding, motorische ontwikkeling, sport : zie S 273
 • xxx Orthopedagogiek : zie S 273
 • B 720 Huisartsengeneeskunde, medische opleiding
 • B 725 Diagnostiek
 • xxx Radiologie, NMR, tomografie : zie B 140
 • xxx Klinische genetica : zie B 790
 • xxx Nucleaire geneeskunde : zie B 145
 • xxx Radiofarmaca : zie T 411
 • B 726 Klinische biologie
 • xxx Klinische chemie : zie B 190
 • xxx Serologie : zie B 500
 • xxx Anatomopathologie : zie B 520
 • B 730 Odontologie, stomatologie
 • B 740 Farmacologie, farmacognosie, farmacie, toxicologie
 • xxx Klinische biologie : zie B 726
 • xxx Radiofarmaca : zie T 411
 • B 750 Diergeneeskunde : heelkunde, fysiologie, pathologie, klinische studies
 • B 760 Psychonomie
 • B 770 Gerechtelijke geneeskunde
 • B 780 Tropische geneeskunde
 • B 790 Klinische genetica

Toegepaste wetenschappen T 000

T 100 Geschiedenis en wijsbegeerte van de technologie

 • T 110 Instrumentatie
 • xxx Fysische instrumentatie zie P 180
 • T 111 Beeldvorming en verwerking
 • xxx Radiologie, NMR, tomografie : zie B 140
 • T 115 Medische technologie
 • xxx Biomechanica : zie B 115
 • xxx Medische instrumentatie : zie B 140
 • T 120 Systeemtechnologie, computertechnologie
 • T 121 Signaalverwerking
 • xxx Beeldverwerking : zie T 111
 • xxx Systeemtheorie : zie P 175
 • xxx Cybernetica : zie B 115
 • xxx Computerwetenschappen : zie P 170
 • xxx Informatica : zie P 175
 • T 125 Automatisatie, robotica, regeltechniek
 • T 130 Productietechnologie
 • T 140 Energie-onderzoek
 • T 150 Materiaaltechnologie
 • T 151 Optische materialen
 • xxx Lasertechnologie : zie T 165
 • T 152 Composietmaterialen
 • T 153 Keramische materialen en poeders
 • xxx Amorfe materialen : zie P 265 en T 171
 • xxx Polymeren : zie T 390
 • xxx Metallische materialen : zie T 450
 • T 155 Deklagen en oppervlaktebehandeling
 • T 160 Nucleaire technologie en ingenieurstechniek
 • T 165 Lasertechnologie

Elektronica en elektrotechniek T 001

 • T 170 Elektronica
 • T 171 Micro-elektronica
 • xxx Computerwetenschappen : zie P 170
 • xxx Computertechnologie : zie T 120
 • xxx Informatica : zie P 175
 • T 180 Telecommunicatie
 • T 181 Teledetectie
 • T 190 Elektrotechniek
 • xxx Regeltechniek : zie T 125
 • T 191 Hoogfrequentietechniek, microgolffrequenties
 • T 200 Thermische ingenieurstechnieken, toegepaste thermodynamica
 • T 210 Toegepaste mechanica, reologie, toegepaste elasticiteits- en plasticiteitsleer
 • xxx Motoren en aandrijfsystemen : zie T 455
 • T 211 Toegepaste akoestiek, trillingen
 • T 212 Toegepaste hydraulica en hydrodynamica
 • T 213 Vacuümtechnologie

Burgerlijke bouwkunde T 002

 • T 220 Burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, offshore techniek
 • T 221 Bodem- en rotsmechanica, geotechnie
 • T 230 Constructie van gebouwen
 • T 240 Architectuur, binnenhuisarchitectuur
 • T 250 Landschapsarchitektuur
 • T 260 Planologie
 • xxx Stedebouw en ruimtelijke ordening : zie S 240
 • T 270 Milieutechnologie, controle van de verontreiniging
 • xxx Milieuchemie : zie P 305
 • xxx Milieugeneeskunde : zie B 700

Transporttechnologie T 003

 • T 280 Technologie van het wegvervoer
 • T 290 Technologie van het spoorvervoer
 • T 300 Technologie van de scheepvaart
 • T 310 Technologie van de luchtvaart
 • xxx Burgerlijke bouwkunde : zie T 002
 • xxx Motoren en aandrijfsystemen : zie T 455
 • T 320 Ruimtetechnologie
 • xxx Ruimtewetenschappen : zie P 520
 • T 330 Militaire wetenschappen en technologie
 • T 340 Mijnbouw

T 350 Chemische technologie en ingenieurstechniek

 • T 360 Biochemische technologie
 • T 370 Koolwaterstofchemie, petrochemie, brandstof- en explosieven technologie
 • xxx Motoren en aandrijfsystemen : zie T 455
 • T 380 Technologie van natuuroliën, vetten en was
 • T 390 Polymeertechnologie, biopolymeren
 • T 400 Fijne chemicaliëntechnologie, kleurstoffen
 • xxx Agrochemie : zie B 434
 • T 410 Farmaca en aanverwante technologie
 • T 411 Radiofarmaca

T 420 Landbouwtechnologie, landbouwmachines, boerderijbouw

 • T 430 Levensmiddelentechnologie
 • T 440 Technologie van non-metallische mineralen
 • T 450 Metaaltechnologie, metallurgie, metaalproducten
 • T 455 Motoren, aandrijfsystemen
 • T 460 Hout- en papiertechnologie
 • T 470 Textieltechnologie
 • T 490 Biotechnologie
 • T 500 Veiligheidstechniek
 • T 510 Chronologie, dateringstechnieken
 • T 480 Technologie van andere producten