Toelatingsvoorwaarden specifieke lerarenopleiding

Diploma - Toelatingsvoorwaarden

In 2020-2021 kunnen enkel studenten die bij aanvang van academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten opleidingsonderdelen (inclusief vrijstellingen) verworven hebben uit de specifieke lerarenopleiding (SLO) nog toegelaten worden tot de SLO.

2020-2021 is het laatste academiejaar waarin de UGent nog getuigschriften voor de SLO zal uitreiken.

Studenten die de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt hebben, kunnen overstappen naar de educatieve masteropleiding.

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • De vermelde geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Taal - Toelatingsvoorwaarden

Voor de specifieke lerarenopleiding moet je taalniveau B2 voor Nederlands bewijzen.

Taalniveau B2:

 • Certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KULeuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-­VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • Attest STRT Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Taalunie'
 • Succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • Succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs
 • Diploma European Baccalaureate Certificate (met Nederlands L1 of L2)

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's