Toelatingsvoorwaarden specifieke lerarenopleiding

Diploma - Toelatingsvoorwaarden

Specifieke lerarenopleiding

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • De vermelde geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Taal - Toelatingsvoorwaarden

Voor de specifieke lerarenopleiding moet je taalniveau B2 voor Nederlands bewijzen.

Taalniveau B2:

 • Certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • Certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KULeuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-­VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Attest Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Taalunie'
 • Succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • Succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's