Verwerking van persoonsgegevens in het kader van camerabewaking

Om de veiligheid in en rond haar gebouwen te waarborgen voorziet de Universiteit Gent in camerabewaking. De verwerking van de camerabeelden en eventueel andere persoonsgegevens in het kader van deze camerabewaking heeft louter het voorkomen en het vaststellen van misdrijven tegen personen en goederen tot doel. Bijgevolg zullen deze persoonsgegevens enkel voor dit doel en in het gerechtvaardigd belang van de UGent verwerkt worden.

 

Bewaartermijn

Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij automatisch gewist na 24 dagen.

Ontvangers

Deze camerabeelden worden enkel op vraag van de politie en in het kader van een onderzoek doorgegeven aan politiediensten.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om:

– inzage te vragen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt;

– te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;

– indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt.

– bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;

 

Voor verdere vragen over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy kunt u zich richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (de ‘data protection officer’) van de Universiteit Gent, bereikbaar op privacy@ugent.be.

 

Indien u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contactpersoon                                                                   Functionaris voor gegevensbescherming
                                                                                               Universiteit Gent

Directie Gebouwen en Facilitair Beheer                                              Directie Bestuurszaken
Coördinator Security                                                                             Hanne Elsen
Geert Van de Merckt                                                                             Functionaris gegevensbescherming
Stalhof 6                                                                                                Campus Ufo, Rectoraat 2
9000 Gent                                                                                             Sint-Pietersnieuwstraat 25
09 264 71 71                                                                                           9000 Gent

                                                             privacy@ugent.be