Engels als onderwijstaal: Situationele meertaligheid in de lespraktijk

In de geglobaliseerde academische wereld neemt het aantal Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs toe, net als hun relatieve verspreiding over verschillende nationale, regionale en institutionele contexten. Om een volledig en accuraat beeld te schetsen van de impact van het invoeren van Engels als onderwijstaal en wetenschappelijke lingua franca, moet het onderzoeksveld gevoeliger worden voor enkele contextspecifieke parameters.

Aan de hand van mijn doctoraatsonderzoek probeer ik in deze presentatie universiteitsmedewerkers bewust te maken van de manier waarop die verschillende contextuele parameters een invloed hebben op de talige noden van lesgevers en studenten in Engelstalige vakken. In het academiejaar 2021-2022 verzamelde ik door middel van linguïstisch-etnografisch veldwerk observatie-, interview-, en enquêtedata in de (internationale) opleidingen bio-ingenieur en industrieel ontwerp aan een Vlaamse universiteit. Concreet beschrijf ik de invloed van disciplinaire en interactionele dynamieken op de attitudes en praktijk van de geobserveerde lesgevers en studenten.

De voorlopige resultaten van dit onderzoek problematiseren het gepolariseerde taalbeleidsdebat dat in het teken staat van een verzuilde taalkeuze. Ze tonen aan dat we er niet alleen over moeten nadenken om af te stappen van de binaire keuze tussen onderwijstalen Engels en Nederlands, maar ook dat we bereid moeten zijn om pragmatische, contextafhankelijke strategieën te implementeren en pluralistische meertalige leeromgevingen te bevorderen.

English as Medium of Instruction: Situational multilingualism in teaching and learning practices

Against the backdrop of globalized academic field, the prevalence of English-Medium Instruction (EMI) programs in higher education and their relative distribution across various national, regional, and institutional contexts is rapidly growing. In order to paint a more accurate and complete picture of the effects of the adoption of English as a medium of instruction and a scientific lingua franca, the field of EMI studies has to develop and shape a heightened sense of awareness to context-specificity which may warrant intra-institutional differentiation through situationally-adaptable approaches to EMI policy and implementation strategies.

In this presentation, I draw on my doctoral research to attempt to enhance and nuance university workers’ understanding of the impact of various contextual parameters on lecturers’ and students’ linguistic needs in EMI courses. In order to do so, I report on observation, interview, and survey data from linguistic ethnographic fieldwork at a Belgian higher education institution in which graduate students in international Bio-science Engineering and Industrial Design Engineering programs were observed during the 2021-2022 academic year.

The preliminary results of this study problematize the polarized language policy debate which revolves around pillarized language choices. They suggest that going beyond binaries, adopting pragmatic, situationally-adaptable implementation strategies, and fostering pluralistic multilingual language policies should be considered viable options.