Werken met een arbeidsbeperking aan de UGent

De UGent hecht veel belang aan diversiteit en voert daarom een actief gelijke kansenbeleid. Een van de aandachtspunten is het creëren van gelijke kansen voor personeelsleden met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte.

Een arbeidsbeperking wordt omschreven als een gezondheidsprobleem of een aandoening die het vinden van een job of het vlot uitvoeren van het werk soms bemoeilijkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om

 • een motorische beperking (bv. zenuw- of hersenletsel)
 • een zintuigelijke beperking (bv. auditieve of visuele beperking)
 • een leer- of ontwikkelingsstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, DCD)
 • neurodivergentie (bv. autismeconditie, ADD of ADHD)
 • een chronische ziekte (bv. epilepsie, CVS, fybromyalgie, kanker)
 • langdurige klachten (bv. rugproblemen, spierziekte)
 • een psychosociale of psychiatrische kwetsbaarheid (bv. depressie, angststoornis, verslaving, burn-out)

(Noot: Deze oplijsting is niet exhaustief)

Elke medewerker kan een gesprek aanvragen om de toegankelijkheid van de arbeidspost te evalueren. Ook de mogelijkheid op een aangepast takenpakket, gespecialiseerde begeleiding, bijzondere tewerkstellingsmaatregelen of de premie Individueel Maatwerk IMW (de vroegere VOP ofte de Vlaamse Ondersteuningspremie) kan worden onderzocht.

CONTACT

Wenst u begeleiding op de werkvloer ten gevolge van een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte? Contacteer arbeidsbeperking@ugent.be

Wenst u begeleiding bij de werkhervatting na langdurige afwezigheid ten gevolge van een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte? Contacteer re-integratie@ugent.be

Diversiteitsstatistieken Arbeidsbeperking

Op vraag van de Vlaamse Overheid streeft de Universiteit Gent naar 3% medewerkers met een handicap en/of chronische ziekte. Die doelstelling blijft ook vandaag nog belangrijk.

U kan zich anoniem en vrijwillig registreren als medewerkers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte in SAP MijnApps.
Surf naar sapmijnapps.ugent.be. Onder het tabblad "Personeel" kiest u voor de tegel "Mijn persoonsgegevens". Rechts bovenaan kiest u voor het tabblad "Functiebeperkingen". Via de knop "Mijn functiebeperking beheren" kan je je registreren door rechtsboven te klikken op "creëren".
Deze informatie is volledig afgeschermd en kan niet door uw leidinggevende of collega’s worden ingekeken. De registratie is belangrijk. Hoe zichtbaarder de noden van medewerkers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte worden gerepresenteerd in de diversiteitsstatistieken, hoe zwaarder de toegankelijkheidsaanbevelingen kunnen wegen op het diversiteitsbeleid.

Bekijk hier de getuigenissen van enkele UGent’ers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte.

Arbeidsbeperking getuigenissen

Personeelsnetwerk Onbeperkt

De universiteit wil een stimulerende werkplek creëren met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor al haar personeelsleden. Sinds 2019 organiseert de UGent daartoe verbindende ontmoetingsmomenten voor medewerkers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte.

Het Personeelsnetwerk ONbeperkt biedt een forum aan medewerkers die door lichamelijke, zintuigelijke of mentale klachten moeilijkheden ervaren om hun job goed uit te voeren. Het netwerk biedt medewerkers de gelegenheid om tweemaandelijks ervaringen uit te wisselen met collega’s die dezelfde drempels en uitdagingen ondervinden tijdens informatieve en recreatieve bijeenkomsten.

U kan  de jaarkalender raadplegen.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende activiteit? Laat je dan inschrijven op de mailinglist via arbeidsbeperking@ugent.be

BELANGRIJK! Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Echter, om een veilige omgeving te waarborgen en uit respect voor de privacy van de deelnemers kunnen enkel medewerkers aansluiten die zich identificeren als ervaringsdeskundige. Beleidsmedewerkers, sympathisanten, externen en studenten kunnen enkel aansluiten op uitnodiging.

Klankbordgroep Onbeperkt

De Klankbordgroep ONbeperkt biedt de medewerkers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte een forum om mee na te denken over knelpunten en duurzame oplossingen in het toegankelijkheidsbeleid. Het beoogde effect van deze tweemaandelijkse beleidsvoorbereidende vergaderingen is een gelijke kansenbeleid ontwikkelen dat ruim gedragen is en inspeelt op de actuele noden van de medewerkers. We hanteren hierbij het NOOZO-principe (“Niet over ons, zonder ons”) waarbij de stem van de betrokkene gehoord wordt. Wie lid is van de Klankbordgroep ONbeperkt is automatisch lid van het Personeelsnetwerk ONbeperkt.

Thema’s op de beleidsagenda:

 • fysieke toegankelijkheid
 • digitale toegankelijkheid
 • financiële toegankelijkheid en mogelijke subsidies
 • verlofstelsels voor medewerkers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte
 • validisme (discriminatie van personen met beperking) en wetgeving
 • drempels bij selectie en werving
 • redelijke aanpassingen op de arbeidspost
 • de rol van leidinggevenden en collega’s (bv. mentormogelijkheden)
 • sensibilisering

Wil je graag vrijblijvend participeren aan de Klankbordgroep? Meld je dan aan via arbeidsbeperking@ugent.be

Ik heb een arbeidsbeperking, waar heb ik recht op?

Het is de VDAB die beslist of een aandoening erkend wordt als arbeidsbeperking of niet. Erkende beperkingen geven recht op gespecialiseerde begeleiding en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Dit houdt in dat je onder meer recht kan hebben op een aangepaste arbeidspost, - gereedschap en – kledij. Samen met jou zal bekeken worden op welke subsidies en compensaties je recht hebt. Bij het bekijken van de aanvraag tot erkenning houdt VDAB ook rekening met persoonlijke factoren die belemmerend kunnen werken, zoals bijvoorbeeld kansarmoede. Ook minder zichtbare beperkingen kunnen in aanmerking komen (bv. depressie, autismespectrumstoornis, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom,…). Wil je je arbeidsbeperking laten erkennen door de VDAB, volg dan dit stappenplan of bel naar het gratis nummer 0800 30 700.

Ik heb een functiebeperking, maar ben niet erkend als persoon met een arbeidsbeperking. Waar heb ik recht op?

Wanneer je geen officiële erkenning van de VDAB krijgt, maar je ondervindt wel hindernissen bij het uitoefenen van jouw werk, kan je contact opnemen met de de Directie Personeel en Organisatie via arbeidsbeperking@ugent.be. Samen met jou zal bekeken worden welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om jouw werk op een autonome en kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Wat is de premie Individueel Maatwerk (IMW)?

Wat houdt IMW in?

De premie Individueel Maatwerk vervangt sinds 1 juli 2023 de vroegere Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De premie is een onderhoudsvergoeding die het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid betaalt aan jouw werkgever in het geval een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem de uitvoering van jouw functie beïnvloedt.

Bijvoorbeeld:

 • je hebt extra rustpauzes nodig of werkt wat trager
 • je hebt aangepast materiaal nodig
 • je bent vaker afwezig door gezondheidsproblemen
 • je hebt ondersteuning van een collega nodig

De premie IMW is multi-inzetbaar: ze kan zowel dienen voor materiële als immateriële aanpassingen.

Ontdek HIER of je in aanmerking komt en hoe je de premie kan aanvragen

Wat zijn redelijke aanpassingen?

Redelijke aanpassingen zijn maatregelen en oplossingen om personen met een functiebeperking of chronische ziekte op een autonome en kwaliteitsvolle manier te laten participeren aan werk (vb. traplift, aangepast pc-scherm, flexibele pauze om tijdig te eten, parkeerplaats dicht bij werkplek…).
Redelijke aanpassingen moet voldoen aan drie voorwaarden:

 1. De redelijke aanpassing moet doeltreffend zijn, ze moet m.a.w. de werknemer ook effectief in staat stellen om het werk uit te voeren.
 2. Werknemers met een functiebeperking moeten op een evenwaardige manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de organisatie, vb. kunnen deelnemen aan alle vergaderingen
 3. Aanpassingen die de werknemer in staat stellen om zonder hulp van derden te participeren, krijgen de voorkeur.

Wat is ‘redelijk’?

 • De uitvoering van de aanpassing vormt geen onevenredige financiële of organisatorische belasting voor de werkgever.
 • De aanpassing mag geen gevaar vormen voor derden

Redelijke aanpassingen zijn onder meer

 • aanpassingen aan de arbeidspost
 • aanpassingen aan de arbeidsomgeving, het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij
 • tegemoetkoming voor schrijf-, oraal- en gebarentolken voor doven en slechthorenden

Aangezien niemand gebruikt maakt van alle capaciteiten bij het uitvoeren van het werk, kan men de capaciteiten van de werknemer naast de jobvereisten leggen om na te gaan op welke manier die het beste bij elkaar kunnen aansluiten. Dit betekent dat het toekennen van aanpassingen maatwerk is waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de werknemer in kwestie, het takenpakket en de arbeidsomgeving.

Voorbeelden van redelijke aanpassingen?

aanpassingen voor slechtziende personen:

 • handloep
 • beeldschermloep
 • groot pc-scherm
 • spraakweergave via geluidskaart en software
 • akoestische waarschuwingssignalen

aanpassingen voor blinden:

 • brailleleesregel
 • spraak via geluidskaart en software
 • brailleprinter
 • Voelbare waarschuwingsstrips bovenaan trappen

aanpassingen voor personen met een handicap aan de arm of het hand:

 • handenvrij telefoneren
 • aangepast klavier
 • aangepaste muis of andere bediening

aanpassingen voor rolstoelgebruikers:

 • aangepaste opbergruimten: bediening deuren, hoogte;
 • een verplaatsbaar hellend vlak
 • een traplift
 • bereikbare deurknoppen, bellen en openingsmechanismen
 • aangepast sanitair

aanpassingen voor slechthorende personen:

 • telefoonversterker
 • zendapparatuur voor individuele gesprekken
 • ringleiding: zendapparatuur voor groepsbijeenkomsten

aanpassingen voor doven:

 • visuele waarschuwingssignalen voor bijvoorbeeld telefoon, deurbel, alarm, machines

aanpassingen voor chronische zieken:

 • flexibele werkuren om werk en behandeling (vb kinesitherapie) te combineren
 • verplaatsing van de kopiemachine om lange vermoeiende afstanden te vermijden;
 • parkeerplaats kort bij de ingang van het bedrijf
 • pauze voor inname van medicatie

Ik wil een aanpassing aan mijn arbeidspost. Wat moet ik hiervoor doen?

Heb je als werknemer met een functiebeperking nood aan een aanpassing van jouw arbeidspost, dan betaalt de VDAB de aankoop- en/of installatiekosten ervan terug aan de werkgever. Een lijst met alle mogelijke arbeidspostaanpassingen is niet voorhanden. De dossiers worden op individuele basis bekeken, afhankelijk van de persoon met een functiebeperking en de werkplek.

Aanvraagprocedure:

 1. De werknemer met arbeidshandicap of de leidinggevende signaleert de vraag aan arbeidsbeperking@ugent.be.
 2. De contactpersoon doorloopt samen met de betrokken werknemer de aanvraagprocedure van de VDAB en houdt de betrokkene op de hoogte. Als je de aanpassing aanvraagt, moet je VDAB de kans geven om je werkplek te komen bekijken zodat zij kunnen inschatten of de aanpassing echt noodzakelijk is.
 3. De aanpassing mag pas gebeuren wanneer de aanvraag door de VDAB goedgekeurd werd.
 4. Werd de aanvraag goedgekeurd, dan moet de aanpassing binnen het jaar gebeuren.
 5. De facturen en betaalbewijzen moeten binnen de 6 maanden na de aanpassing ingediend worden bij VDAB.

Meer informatie: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Ik ben doof/slechthorend. Kan ik gebruik maken van een doventolk?

Ben je doof of slechthorend, dan kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk, namelijk 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk (beter) uit te voeren.
VDAB betaalt de volledige kost van de tolk (gepresteerde uren + verplaatsingskosten).
Als je daar behoefte aan hebt, kan je een uitbreiding tot 20% aanvragen.
Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

Ik ben minder mobiel. Kunnen mijn verplaatsingen naar het werk terugbetaald worden?

VDAB betaalt de kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar het werk of een opleiding te kunnen:

 • Tegemoetkoming voor je begeleider bij openbaar vervoer
 • Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer (auto)
 • Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus)

Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml

Parkeergelegenheden voor medewerkers met een functiebeperking en/of chronische ziekte

Medewerkers van de UGent die in het bezit zijn van een officiële blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap, kunnen toegang tot alle parkings van de UGent aanvragen.

Procedure

Stuur volgende informatie naar diversiteit.personeel@ugent.be:

 • een scan of digitale foto van de parkeerkaart voor personen met een handicap met, indien van toepassing, vermelding van einddatum
 • nummerplaat
 • personeelskaartnummer UGent

Medewerkers van de UGent met een arbeidsbeperking of chronische ziekte die NIET in het bezit zijn van een blauwe parkeerkaart kunnen een institutioneel groen parkeervignet aanvragen dat ervoor zorgt dat je toegang krijgt tot alle parkings van de UGent. Op deze manier kan je dicht bij de werkplek parkeren, ook als je niet in het bezit bent van een officiële blauwe kaart voor personen met een handicap.

Medewerkers kunnen uitzonderlijk toegang tot alle parkings van de UGent verkrijgen onder deze voorwaarden:

 • Je legt het groene parkeervignet goed zichtbaar zodat jouw telefoonnummer kan afgelezen worden.
 • Je bent telefonisch bereikbaar de ganse werkdag zodat je jouw auto eventueel kan verplaatsen indien nodig.
 • Je mag deze kaart niet gebruiken op de openbare weg, en niet op sites die niet onder toezicht staan van de UGent (Ardoyen, UZ, Schoonmeersen).
 • Je mag met deze kaart geen gebruik maken van de officiële parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn wettelijk voorbehouden aan personen met een geldige parkeerkaart. Dit geldt ten alle tijde voor parkeerplaatsen op straat. Maar voor parkeerplaatsen op de UGent-parkings kan een uitzondering worden toegestaan wanneer er te weinig parkeerplaatsen zijn dicht bij de ingang van de arbeidspost.
 • De geldigheidsduur is 1 jaar: elk jaar moet een nieuwe kaart aangevraagd worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hernieuwing.

Procedure

Stuur volgende informatie naar diversiteit.personeel@ugent.be zodat DPO de toegang tot alle parkings kan aanvragen:

 • nummerplaat
 • personeelskaartnummer UGent
 • telefoonnummer waarop je de ganse dag bereikbaar bent
 • jouw toestemming om jouw contactgegevens te bezorgen aan toegangscontrole@ugent.be (GDPR-indachtig)
 • vermelding tot welke parkings/gebouwen je al dan niet toegang hebt via een badge

Ik heb dyslexie. Waar heb ik recht op?

Er zijn heel wat compenserende ICT-hulpmiddelen op de markt die ondersteuning bieden voor studenten met dyslexie. De UGent voorziet voor studenten en personeelsleden met dyslexie (mits attestering) gratis compenserende software (SprintPlus).  Deze software kan aangevraagd worden bij .

Hoe toegankelijk zijn de gebouwen van de UGent?

Regelmatig staan er obstakels in de weg voor studenten en personeelsleden met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan een levering voor de rolstoeltoegankelijke ingang of een auto op de looplijnen voor mensen met een visuele beperking.  

Dit moet anders, en daarvoor hebben we iedereen nodig. Zet bijvoorbeeld je fiets niet op de stoep als de doorgang dan te smal wordt voor een rolstoel. Of schuif een kar aan de kant als je ziet dat die voor een rolstoeltoegankelijke lift staat.  

De UGent denkt aan studenten en medewerkers met een beperking. Duiken er toch nog obstakels op? Sinds kort kan je hiervoor terecht bij het Versterkpunt. Omdat we willen versterken, in plaats van beperken. Ben je een student of medewerker met een functiebeperking, en stuit je op een plotseling probleem? Maak een foto van het obstakel en stuur een mailtje met deze foto en uitleg van het probleem naar versterkpunt@ugent.be en we proberen zo snel mogelijk iemand jouw kant op te sturen.

Hoe toegankelijk zijn de webpagina’s van de UGent?

De Universiteit Gent wil haar websites optimaal toegankelijk maken voor alle gebruikers en neemt daarom specifieke maatregelen om online documenten toegankelijk te maken voor internetgebruikers met visuele, motorische en auditieve beperkingen maar ook ouderen.
meer informatie: http://www.ugent.be/nl/toegankelijkheid

Meer info

Algemene vragen: arbeidsbeperking@UGent.be

Betrokken diensten

Links

UNIA: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/brochure-aan-het-werk-met-een-handicap-qr

VDAB: https://www.vdab.be/nieuwsbrief/10-2015/kandidaat-met-een-beperking
VAPH: http://www.vaph.be
Werken met een beperking: http://www.werkenmeteenbeperking.nl/home.php