M/V-evenwichtige UGent organen

Uit een telling in januari 2011 van de beleidscel bleek dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de bestuurs- en adviesorganen van de UGent en de faculteitsraden. De Raad van Bestuur van de UGent besliste maatregelen te nemen. In februari 2012 besliste ze dat de UGent zich zal engageren voor man/vrouw-evenwichtige UGent organen.

Concreet betekent dit dat de UGent zich engageert om de raden en commissies die ze zelf kan samenstellen en waar ze niet gebonden is aan decreten en reglementen man/vrouw-evenwichtig samen te stellen, dit wil zeggen uit maximum tweederde stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht bestaat. Nog concreter: Voor het lopend academiejaar wordt er naar gestreefd om per faculteit over alle ZAP-beoordelingscommissies voor aanstellingen, benoemingen en bevorderingen heen, te streven naar een genderevenwicht. Vanaf 1 oktober 2012 zijn alle ZAP-beoordelingscommissies voor aanstellingen, benoemingen en bevorderingen genderevenwichtig samengesteld.