Bestuurscollege

Bevoegdheden

Het Bestuurscollege is bevoegd voor alle bevoegdheden die door de Raad van Bestuur aan het Bestuurscollege werden toegewezen of gedelegeerd. Omtrent de uitoefening van deze bevoegdheden brengt het Bestuurscollege verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Rector: Rik Van de Walle - voorzitter
 • Vicerector: Mieke Van Herreweghe - ondervoorzitter
 • 2 leden behorende tot de groep van het zelfstandig academisch personeel bedoeld bij de functionele samenstelling van de Raad van Bestuur 3°:
  Gita Deneckere (plaatsvervanger Mieke Van Houtte), Herman Van Langenhove (plaatsvervanger Rik Ducatelle).
 • Telkens 1 lid behorende tot de groepen bedoeld bij de functionele samenstelling van de Raad van Bestuur:
  • Vertegenwoordiger assisterend academisch personeel: Jana Asselman (plaatsvervanger Esther De Loof)
  • Vertegenwoordiger administratief en technisch personeel: Lorenzo Eecloo (plaatsvervanger Ivo De Decker)
  • Vertegenwoordiger studenten: Lennert Noppe (plaatsvervanger Alex Peetermans)
  • Vertegenwoordiger openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus: Siegfried Bracke (plaatsvervanger Peter Dedecker)

Leden met raadgevende stem

 • Regeringscommissaris: Yannick De Clercq
 • Academisch beheerder: Mike Nachtegael
 • Logistiek beheerder: Jeroen Vanden Berghe
 • Gedelegeerd bestuurder UZ Gent: Eric Mortier
 • Afgevaardigde van Financiën: Daniël Ketels (vanaf januari 2010)

Secretaris

Vergaderingen

De agenda, verslagen en notulen worden gepubliceerd op intranet (login vereist).

Contact

Secretariaat Raad van Bestuur

De beslissingen van het bestuurscollege worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de rector.