Openbaarheid van bestuur

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er kosteloos inzage van nemen of uitleg over vragen, alsook – desgevallend tegen kostprijs - een afschrift van bekomen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe de UGent een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Aanvraag

U dient de aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of er een kopie of uitleg van te krijgen schriftelijk in (per brief, fax of e-mail), bij de communicatieambtenaar:

Isabel Paeme
Afdelingshoofd Communicatie
Het Pand, Onderbergen 1
9000 Gent
Isabel.Paeme@UGent.be

In de aanvraag vermeldt u volgende zaken:

  • uw naam en adres
  • over welke documenten het gaat
  • de vorm waarin u het bestuursdocument wenst (digitaal, papier,...)

Behandeling van de aanvraag

De communicatieambtenaar registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 15 kalenderdagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 30 kalenderdagen.

De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet het decreet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij volgende instantie:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel
Tel secretariaat 02 553 57 03
Fax secretariaat 02 553 57 02
openbaarheid@vlaanderen.be