Opdracht van de regeringscommissaris

Toezicht op de universiteiten

De commissaris van de Vlaamse Regering waakt erover dat het universiteitsbestuur geen enkele beslissing neemt die strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of die het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt. De commissaris van de Vlaamse Regering kan evenwel niet oordelen over de opportuniteit van beleidsbeslissingen van het universiteitsbestuur.
De commissaris van de Vlaamse Regering woont alle vergaderingen bij van de universiteitsbesturen waarop punten worden behandeld waarvoor zij bevoegd zijn. Hij heeft er raadgevende stem.
Behoudens de gevallen van dringende noodzakelijkheid die hij aanvaardt, ontvangt de commissaris van de Vlaamse Regering 5 vrije dagen voor de vergadering de volledige agenda van de vergadering alsmede alle stukken.
Binnen de bevoegdheid heeft hij steeds het recht om door het universiteitsbestuur gehoord te worden over alle punten en geeft hij aan het universiteitsbestuur alle opmerkingen die hij noodzakelijk acht in het kader van zijn opdracht.
Hij heeft tevens het recht tot inzage van de dossiers die voor deze punten voorgelegd worden aan de beraadslaging en beslissing van het universiteitsbestuur. Hij ontvangt daarenboven binnen de 5 dagen een afschrift van al de beslissingen genomen door het universiteitsbestuur over de punten die zijn bevoegdheid betreffen.

Tegen elke beslissing van het universiteitsbestuur die hij respectievelijk strijdig acht met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de universiteit in gevaar brengt, dient de commissaris van de Vlaamse Regering beroep in bij de Vlaamse Regering.
Dit beroep wordt met redenen omkleed. De commissarissen van de Vlaamse Gemeenschap oefenen dit beroep uit binnen 7 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen na de dag van ontvangst van de beslissing door de commissaris van de Vlaamse Gemeenschap. Van dit beroep wordt binnen dezelfde termijn kennis gegeven aan het universiteitsbestuur. De uitvoering van de beslissing wordt door het beroep geschorst.
Indien daartoe aanleiding bestaat, stelt de Vlaamse Regering, binnen de 30 dagen na het beroep, het universiteitsbestuur in kennis dat zijn beslissing strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt.
De Vlaamse Regering verzoekt het universiteitsbestuur in dezelfde mededeling binnen 30 dagen een nieuwe beslissing te treffen die niet onwettelijk of onregelmatig is, ofwel de beslissing in te trekken.
Indien bij het verstrijken van deze termijn, geen enkele nieuwe beslissing werd genomen, spreekt de Vlaamse Regering binnen 20 dagen de vernietiging uit van de beslissing indien deze genomen werd door het universiteitsbestuur van de universiteiten vermeld onder artikel II.2, 2°, 3° en 4°.
Indien het gaat om een universiteit vermeld onder artikel II.2, 1° en 5°, kan de Vlaamse Regering binnen 20 dagen de toekenning van het geheel of een gedeelte van de jaarlijkse uitkeringen voor werkings- en investeringsuitgaven aan de betrokken universiteit schorsen.
De door de Vlaamse Regering genomen maatregel is met redenen omkleed en wordt binnen een termijn van 7 vrije werkdagen ter kennis gebracht van het bestuur van de betrokken universiteit.
Het eventueel beroep bij de rechtbank ingesteld door de betrokken universiteit vermeld onder artikel II.2, 1°, 2° en 6°, tegen de getroffen maatregel, schorst de uitvoering van deze maatregel tot aan de definitieve uitspraak van het gerecht.
De gewraakte beslissing heeft enkel uitwerking indien, binnen 30 dagen na het beroep, de Vlaamse Regering geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel IV.103 bepaalde prerogatieven.

Toezicht op het universitair ziekenhuis Gent

De regeringscommissaris is belast met het toezicht op de naleving van het decreet en de code inzake deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een of meer regeringscommissarissen die de Koning, op de voordracht van de bevoegde minister, benoemt.

De regeringscommissaris woont, met raadgevende stem, de vergaderingen van de beheers- en controleorganen bij. De regeringscommissaris beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheid.

ledere regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep instellen tegen elke beslissing die hij met de wet, met de statuten of met het algemeen belang strijdig acht. Het beroep is opschortend.

Deze termijn gaat in de dag van de vergadering, waarop de beslissing genomen werd, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

Toezicht op de associaties


Tegen elke beslissing van de associatie die hij strijdig acht met de regelgeving of met het financieel evenwicht, dient de commissaris van de Vlaamse Regering beroep in bij de Vlaamse Regering. Indien daartoe aanleiding bestaat, stelt de Vlaamse Regering de associatie in kennis van de strijdigheid met de regelgeving of met het financieel evenwicht. De Vlaamse Regering verzoekt de associatie daarbij een nieuwe beslissing te treffen of de kwestieuze beslissing in
te trekken.
Indien op dit verzoek niet wordt ingegaan, kan de Vlaamse Regering op gemotiveerde wijze een financiële sanctie opleggen. De financiële sanctie wordt verhaald op de totaliteit van de werkingsuitkeringen, bedoeld in deel 3, titel 1, hoofdstuk 1, die toekomen aan de universiteit en de hogescho(o)l(en) die onder de associatie ressorteren en bedraagt ten hoogste 10% daarvan. De partners kunnen solidair en in solidum worden aangesproken.
Het eventueel jurisdictioneel beroep ingesteld door de betrokken associatie tegen de
beslissing waarbij een financiële sanctie wordt opgelegd, schorst de uitvoering van deze
maatregel tot een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing voorhanden is.