Toezicht op de UGent

De regeringscommissaris dient erover te waken dat het universiteitsbestuur geen beslissing neemt die strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt.

In die hoedanigheid woont de regeringscommissaris alle bestuursvergaderingen bij met raadgevende stem. Hij heeft het recht gehoord te worden en het recht tot inzage van alle dossiers die voorgelegd worden.
De regeringscommissaris beschikt over een verhaalrecht, zodat hij in beroep kan gaan tegen elke bestuursbeslissing waarvan hij oordeelt dat deze in strijd is met het bij wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt. Dit beroep is opschortend.

De regeringscommissaris voert voor gunningen groter dan € 5.500 (excl. B.T.W.) en kleiner dan € 22.000 (excl. B.T.W.) een steekproefsgewijze controle uit, met rapportering aan het Bestuurscollege. Over alle gunningen groter dan € 22.000 geeft hij binnen de vijf vrije dagen advies. Ingeval van negatief advies wordt de verhaalprocedure ingesteld.

De Vlaamse regering heeft op 5 september 2003 de lijst goedgekeurd van de controletaken van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de universiteiten.

Meer info