Toezicht op het UZ Gent

Wet betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (16 maart 1954)

Art. 9.
§1. De organismen van de categorieën B en C staan onder de controlebevoegdheid van de minister of van de ministers van wie ze afhangen.
Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een of meer regeringscommissarissen die de Koning, op de voordracht van de bevoegde minister, benoemt.
§ 2. De regeringscommissaris woont, met raadgevende stem de vergaderingen van de beheers- en controleorganen bij. De regeringscommissaris beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheid.
§ 3. Ieder regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep instellen tegen elke beslissing die hij met de wet, met de statuten of met het algemeen belang strijdig acht. Het beroep is opschortend.
Deze termijn gaat in de dag van de vergadering, waarop de beslissing genomen werd, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.
§ 4. Werd op de voordracht van de minister van financiën bij de organismen van de categorieën B en C, geen regeringscommissaris aangewezen, dan oefent een gemachtigde van die minister, onder de in §§ 2 en 3 gestelde voorwaarden, dezelfde functie uit als de regeringscommissaris inzake alle beslissingen met een budgettaire of financiële terugslag.
§ 5. Een plaatsvervanger kan door elke belanghebbende minister worden aangesteld voor het geval de commissaris of de afgevaardigde verhinderd is.
§ 6. De Koning regelt de uitoefening van de opdracht van de commissarissen en gemachtigden.

Art. 10
§ 1. Voor deze commissarissen en afgevaardigden staat beroep open bij de minister die hen heeft voorgedragen of aangewezen.
§ 2. Heeft de minister, bij wie het beroep werd ingesteld binnen een termijn van twintig vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in artikel 9,§ 3 bedoelde termijn, de nietigverklaring niet uitgesproken, na het advies van de andere betrokken ministers te hebben ingewonnen, dan wordt de beslissing definitief.
§ 3. De termijn van twintig vrije dagen wordt voor de organismen van de categorie C herleid tot acht vrije dagen, spijts elke andere termijn die in hun organieke wet of hun statuut zou zijn voorzien.

Art. 23
Wanneer het algemeen belang of de naleving van de wet of de reglementen het eist, kan de betrokken minister of, in voorkomend geval, de daartoe gemachtigde regeringscommissaris het beheersorgaan van de instelling der categorieën (B en C) verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen voor iedere door hem bepaalde aangelegenheid.
Heeft het beheersorgaan, bij het verstrijken van deze termijn geen beslissing genomen of stemt de betrokken minister met de door dit orgaan genomen beslissing niet in, dan kan de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, de beslissing nemen in de plaats van het beheersorgaan. Van zijn besluit wordt onmiddellijk een afschrift overgemaakt aan de Wetgevende Kamers.

Koninklijk Besluit nr. 542 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik (31 maart 1987)

Art. 2
De universitaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij de categorie B, bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
De krachtens artikel 45 § 1 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen aan de in artikel 1 bedoelde universiteiten benoemde regeringscommissarissen oefenen bij de universitaire ziekenhuizen de bevoegdheden uit van de regeringscommissaris vermeld in artikel 9 § 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
In afwijking van genoemde wet van 16 maart 1954 zijn inzake het voeren van de boekhouding, het opmaken van de begrotingen en de rekeningen en het aanstellen van een bedrijfsrevisor, op de universitaire ziekenhuizen de voorschriften van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen van toepassing.

Meer info