Reglement Universiteitsbibliotheek

Dit reglement is van toepassing op het netwerk van UGent-bibliotheken. Faculteitsbibliotheken kunnen in een geformaliseerd specifiek reglement afwijken van de algemene regel inzake ontlenen (aantallen en termijnen), waarbij evenwel niet kan worden ingegaan tegen overige bepalingen van het reglement.

5 Vuistregels

Regel 1

Alle bibliotheken van het netwerk zijn toegankelijk voor iedereen. De infrastructuur en collecties staan ter beschikking en moeten goed behandeld worden. De bibliotheek is niet aansprakelijk in geval van beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de lezer. Wie de goede werking verstoort wordt aan de deur gezet.

Regel 2

Wie zaken wil aanvragen en/of ontlenen dient zich in te schrijven als bezoeker. Dit is gratis voor iedereen die beschikt over een UGent-identificatiebewijs. Andere bezoekers kunnen zich inschrijven voor 10 euro per jaar of 5 euro per week. Niet ontleenbare collecties moeten ter plaatse geconsulteerd worden.

Regel 3

De bibliotheekkaart is strikt persoonlijk. De lezer is verantwoordelijk voor de op zijn naam geregistreerde werken. Er kunnen maximaal 10 werken ontleend worden en dit voor een termijn van 4 weken (**). Als niemand anders het werk reserveerde kan de uitleenperiode tot 3 maal verlengd worden.

Wie de leentermijnen niet respecteert zal na de invoering van een elektronisch betalingssysteem aan de UGent een boete krijgen a rato van 0,10 eurocent per dag per item, met een maximum van 50 euro. Eens de limiet bereikt verliest men alle bibliotheekrechten en kan men – zoals bij beschadiging van werken - door UGent juridisch vervolgd worden.

Regel 4

Voor werken die niet aanwezig zijn in de collectie kan de ingeschreven bezoeker een interbibliothecaire aanvraag indienen om het werk of een kopie ervan te ontlenen uit een andere bibliotheek. Voor gewone lezers kost dit 10 euro, voor studenten 5 euro. Ook kunnen documenten uit een UGent bibliotheek aangevraagd worden, deze dienstverlening is gratis voor UGent lezers en kost €5 voor anderen.

Regel 5

De bibliothecaris beslist over alles wat niet wordt geregeld door deze 5 vuistregels, het reglement of de specifieke regels van de faculteitsbibliotheken.

Afwijkende facultaire bepalingen (**)

  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: standaard ontleentermijn voor alle personeelsleden is 6 maanden in plaats van 4 weken.
  • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: personeelsleden kunnen 8 weken ontlenen in plaats van 4. Alle lezers kunnen in totaal maximaal 10 boeken ontlenen van alle PS-bibliotheken samen.
  • Faculteit Recht en Criminologie: personeelsleden kunnen boeken gedurende 4 weken ontlenen. Voor studenten geldt een verkorte ontleentermijn van slechts 3 dagen (behalve voor de criminologie-boeken, te herkennen aan signatuur RBIB.CRI, waarvoor een ontleenperiode van 4 weken geldt).