Werken met een functiebeperking aan de UGent

De UGent hecht veel belang aan diversiteit en voert daarom een actief gelijke kansenbeleid. Een van de aandachtspunten is het creëren van gelijke kansen voor alle studenten en personeelsleden door het wegwerken van mogelijke hindernissen voor personen met een functiebeperking.

U kan zich anoniem en vrijwillig registreren in Apollo naar het luik “Personeel”, dan naar “Mijn Gegevens” en vervolgens vindt u rechts onderaan een link naar de registratieprocedure.
Met vragen en bemerkingen kan u ook terecht bij Astrid.Mouton@UGent.be

Wat is een arbeidshandicap?

Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. Enkele mogelijke voorbeelden: depressie, autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom…  (bron: VDAB)
Het is VDAB die beslist of je aandoening erkend wordt als arbeidshandicap of niet. Wordt ze erkend, dan heb je recht op gespecialiseerde begeleiding en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Bij het bekijken van je aanvraag tot erkenning houdt VDAB ook rekening met persoonlijke factoren die belemmerend kunnen werken, zoals bijvoorbeeld kansarmoede.
Wil je je arbeidshandicap laten erkennen door de VDAB, volg dan dit stappenplan (http://vdab.be/arbeidshandicap/defaultwn.shtml) of bel naar het gratis nummer 0800 30 700.

Waarom registreert de UGent personeelsleden met een functiebeperking?

Studenten met een functiebeperking kunnen via het aanvragen van een bijzonder statuut o.m. gebruik maken van studie- en examenfaciliteiten. Momenteel wordt in het personeelsbeheerssyteem niet bijgehouden of werknemers een functiebeperking hebben of een belemmering in het uitoefenen van hun job ervaren.
Om acties te kunnen ontwikkelen en het gelijkekansenbeleid beter op deze doelgroep te kunnen afstemmen, is het nodig om cijfers over personeelsleden met een functiebeperking in handen te hebben. De gegevens zullen gebruikt worden om volgende taken uit te werken:

 • Systematisch statistisch materiaal verzamelen
 • Een analyse te maken van de diversiteit aan de UGent, bepalen in welke mate de UGent een afspiegeling is van de maatschappij
 • Werknemers concreet informeren over hun rechten
 • Een informatiepunt ter beschikking stellen voor werknemers met een functiebeperking, hun collega’s en hun leidinggevenden
 • Een beleid rond redelijke aanpassingen en ondersteuningsmogelijkheden uitwerken
 • Een proactief diversiteitsbeleid voeren

Om u te registreren gaat u in Apollo naar het luik “Personeel”, dan naar “Mijn Gegevens” en vervolgens vindt u rechts onderaan een link naar de registratieprocedure. Met vragen en bemerkingen kan u ook terecht bij de beleidscel Diversiteit en Gender via Sigried.Lievens@ugent.be  of 09 264 98 24.

Ik heb een functiebeperking, maar ben niet erkend als persoon met een arbeidshandicap. Waar heb ik recht op?

Wanneer je geen officiële erkenning van de VDAB krijgt, maar je ondervindt wel hindernissen bij het uitoefenen van jouw werk, kan je contact opnemen met de beleidscel Diversiteit en Gender. Samen met jou zal bekeken worden welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om jouw werk op een autonome en kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Ik heb een arbeidshandicap, waar heb ik recht op?

Het is VDAB die beslist of je aandoening erkend wordt als arbeidshandicap of niet. Wordt ze erkend, dan heb je recht op gespecialiseerde begeleiding en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Dit houdt in dat je onder meer recht kan hebben op een aangepaste arbeidspost, - gereedschap en – kledij. Samen met jou zal bekeken worden op welke subsidies en compensaties je recht hebt.
Bij het bekijken van je aanvraag tot erkenning houdt VDAB ook rekening met persoonlijke factoren die belemmerend kunnen werken, zoals bijvoorbeeld kansarmoede.

Wat is de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)?

WAT HOUDT DE VOP IN?

VDAB betaalt een ondersteuningspremie aan je werkgever. Je werkgever krijgt gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie van VDAB. Daarna kan een verlenging voor nog eens vijf jaar aangevraagd worden.
De hoogte van de premie is afhankelijk van je loon. Normaal bedraagt ze 40% van je loon, maar als je werkgever dit niet voldoende vindt, kan hij na een jaar een verhoging aanvragen. Gaat VDAB hiermee akkoord, dan wordt de premie verhoogd tot 60% van je loon.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
 • Je kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
    • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
    • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
    • minimum 9 punten bij een visuele handicap
   • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap.
   • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
   • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

   HOE VRAAG IK DE VOP AAN?

   1. De werknemer met een functiebeperking of de leidinggevende signaleert de vraag aan Astrid Mouton (Divergent) Astrid.Moouton@UGent.be
   2. Sigried Lievens doorloopt samen met de betrokken werknemer de aanvraagprocedure van de VDAB en houdt de betrokkene op de hoogte.
   3. De VOP gaat naar de dienst van de betrokkene

   Mogelijke toepassingen van de VOP-premie: http://www.vdab.be/sites/web/files/publiek/arbeidshandicap/FicheVOP.pdf
   Meer informatie: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml

   Wat zijn redelijke aanpassingen?

   Redelijke aanpassingen zijn maatregelen en oplossingen om personen met een functiebeperking of chronische ziekte op een autonome en kwaliteitsvolle manier te laten participeren aan werk(vb. traplift, aangepast pc-scherm, flexibele pauze om tijdig te eten, parkeerplaats dicht bij werkplek…).
   Redelijke aanpassingen moet voldoen aan drie voorwaarden:

   1. De redelijke aanpassing moet doeltreffend zijn, ze moet m.a.w. de werknemer ook effectief in staat stellen om het werk uit te voeren.
   2. Werknemers met een functiebeperking moeten op een evenwaardige manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de organisatie, vb. kunnen deelnemen aan alle vergaderingen
   3. Aanpassingen die de werknemer in staat stellen om zonder hulp van derden te participeren, krijgen de voorkeur.

   Wat is ‘redelijk’?

   • De uitvoering van de aanpassing vormt geen onevenredige financiële of organisatorische belasting voor de werkgever.
   • De aanpassing mag geen gevaar vormen voor derden

   Redelijke aanpassingen zijn onder meer

   • aanpassingen aan de arbeidspost
   • aanpassingen aan de arbeidsomgeving, het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij
   • tegemoetkoming voor schrijf-, oraal- en gebarentolken voor doven en slechthorenden

   Aangezien niemand gebruikt maakt van alle capaciteiten bij het uitvoeren van het werk, kan men de capaciteiten van de werknemer naast de jobvereisten leggen om na te gaan op welke manier die het beste bij elkaar kunnen aansluiten. Dit betekent dat het toekennen van aanpassingen maatwerk is waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de werknemer in kwestie, het takenpakket en de arbeidsomgeving.

   Voorbeelden van redelijke aanpassingen?

   aanpassingen voor slechtziende personen:

   • handloep
   • beeldschermloep
   • groot pc-scherm
   • spraakweergave via geluidskaart en software
   • akoestische waarschuwingssignalen

   aanpassingen voor blinden:

   • brailleleesregel
   • spraak via geluidskaart en software
   • brailleprinter
   • Voelbare waarschuwingsstrips bovenaan trappen

   aanpassingen voor personen met een handicap aan de arm of het hand:

   • handenvrij telefoneren
   • aangepast klavier
   • aangepaste muis of andere bediening

   aanpassingen voor rolstoelgebruikers:

   • aangepaste opbergruimten: bediening deuren, hoogte;
   • een verplaatsbaar hellend vlak
   • een traplift
   • bereikbare deurknoppen, bellen en openingsmechanismen
   • aangepast sanitair

   aanpassingen voor slechthorende personen:

   • telefoonversterker
   • zendapparatuur voor individuele gesprekken
   • ringleiding: zendapparatuur voor groepsbijeenkomsten

   aanpassingen voor doven:

   • visuele waarschuwingssignalen voor bijvoorbeeld telefoon, deurbel, alarm, machines

   aanpassingen voor chronische zieken:

   • flexibele werkuren om werk en behandeling (vb kinesitherapie) te combineren
   • verplaatsing van de kopiemachine om lange vermoeiende afstanden te vermijden;
   • parkeerplaats kort bij de ingang van het bedrijf
   • pauze voor inname van medicatie

   Ik wil een aanpassing aan mijn arbeidspost of takenpakket. Wat moet ik hiervoor doen?

   Heb je als werknemer met een functiebeperking nood aan een aanpassing van jouw arbeidspost, dan betaalt de VDAB de aankoop- en/of installatiekosten ervan terug aan de werkgever. Bij de aankoop van een aangepast model betaalt de VDAB het prijsverschil met een standaardmodel.
   Een lijst met alle mogelijke arbeidspostaanpassingen is niet voorhanden. De dossiers worden op individuele basis bekeken, afhankelijk van de persoon met een functiebeperking, de werkplek en het takenpakket.
   Aanvraagprocedure:

   1. De werknemer met arbeidshandicap of de leidinggevende signaleert de vraag aan de beleidscel Diversiteit en Gender.
   2. De contactpersoon doorloopt samen met de betrokken werknemer de aanvraagprocedure van de VDAB en houdt de betrokkene op de hoogte. Als je de aanpassing aanvraagt, moet je VDAB de kans geven om je werkplek te komen bekijken en in te schatten of de aanpassing echt noodzakelijk is.
   3. De aanpassing mag pas gebeuren wanneer de aanvraag door de VDAB goedgekeurd werd.
   4. Werd de aanvraag goedgekeurd, dan moet de aanpassing binnen het jaargebeuren.
   5. De facturen en betaalbewijzen moeten binnen de 6 maanden na de aanpassing ingediend worden  bij VDAB.

   Meer informatie: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

   Ik ben doof/slechthorend. Kan ik gebruik maken van een doventolk?

   Ben je doof of slechthorend, dan kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk, namelijk 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk (beter) uit te voeren.
   VDAB betaalt de volledige kost van de tolk (gepresteerde uren + verplaatsingskosten).
   Als je daar behoefte aan hebt, kan je een uitbreiding tot 20% aanvragen.
   Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

   Ik ben minder mobiel. Kunnen mijn verplaatsingen naar het werk terugbetaald worden?

   VDAB betaalt de kosten als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar het werk of een opleiding te kunnen:

   • Tegemoetkoming voor je begeleider bij openbaar vervoer
   • Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer (auto)
   • Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus)

   Meer info: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml

   Ik heb dyslexie. Waar heb ik recht op?

   Er zijn heel wat compenserende ICT-hulpmiddelen op de markt die ondersteuning bieden voor studenten met dyslexie. De UGent voorziet voor studenten en personeelsleden met dyslexie (mits attestering) gratis compenserende software (Sprint+ en Kurzweil).  Deze software kan aangevraagd worden bij Sigried Lievens  of Charlotte De Lange.

   Hoe toegankelijk zijn de gebouwen van de UGent?

   In samenwerking met de beleidscel Diversiteit en Gender en de Gentse Studentenraad (GSR) screende de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer de verschillende UGent-gebouwen op rolstoeltoegankelijkheid.
   Per gebouw vindt u informatie over de aangepaste parkeerplaatsen, liften, aangepaste toiletten en het aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers (+ locatie) per auditorium. Daarnaast zijn er ook grondplannen voorzien waarop de meest toegankelijke route werd uitgestippeld.
   Mocht u opmerkingen of vragen hebben, kan u altijd terecht bij: Sigried Lievens, 09/264.98.23, sigried.lievens@ugent.be
   Meer info:  http://www.ugent.be/diversiteitengender/nl/toegankelijkheid

   Hoe toegankelijk zijn de webpagina’s van de UGent??

   De Universiteit Gent wil haar websites optimaal toegankelijk maken voor alle gebruikers en neemt daarom specifieke maatregelen om online documenten toegankelijk te maken voor internetgebruikers met visuele, motorische en auditieve beperkingen maar ook ouderen.
   meer informatie: http://www.ugent.be/nl/toegankelijkheid

   Ik heb vragen rond functiebeperkingen, bij wie kan ik terecht?

   Neem dan telefonisch contact op met divergent  09 331 03 31 of mail naar 

   Betrokken diensten

   Links

   UNIA: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/brochure-aan-het-werk-met-een-handicap-qr

   VDAB: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/
   VAPH: http://www.vaph.be
   Divergent: https://divergent.be
   Werken met een beperking: http://www.werkenmeteenbeperking.nl/home.php