Transgenderbeleid

Beleidsnota transgender

Omdat de UGent het welbevinden van alle werknemers en studenten, dus ook transgenders, belangrijk vindt, wordt een proactief transgenderbeleid gevoerd. Er wordt in de eerste plaats naar gestreefd om structurele discriminatie, i.e. discriminatie als gevolg van procedures en regelgeving, uit te bannen. Daarnaast wordt volop ingezet op open communicatie en sensibilisering.

De beleidsnota werd in september 2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In afwachting van de aanpassing van de wet na dit recente arrest van 29 juni van 2019 het Grondwettelijk Hof wil de UGent alvast een Transgenderactieplan opstellen dat vanaf oktober 2019 wordt afgetoetst binnen de Werkgroep Trans en op niveau van de VLIR.

Gebruik van voorkeursvoornaam voor medewerkers en studenten van UGent

Studenten en medewerkers kunnen ervoor kiezen om een zelf gekozen voornaam te gebruiken in alle niet-officiële documenten en communicatie nog voor de juridische voornaamswijziging rond is. Het gaat onder meer over niet-officiële briefwisseling, studenten- en personeelskaarten, emailadressen en klassenlijsten. Officiële documenten als diploma’s en arbeidsovereenkomsten kunnen pas aangepast worden na de juridische voornaamswijziging.

Procedure voor studenten:

Studenten kunnen bij inschrijving, naast de naam en voornaam, een voorkeursvoornaam opgeven die in alle niet-officiële documenten (vb. studentenkaart en e-mailadres) zal gebruikt worden. Ook voor examens kan de student in kwestie de voorkeursvoornaam gebruiken. Het studentennummer zal nadien gekoppeld worden aan de officiële naam, die wel nog zal vermeld worden op het diploma. Wil je tijdens jouw studieloopbaan jouw voornaam aanpassen, stuur dan een mail met jouw studentennummer en de voorkeursvoornaam naar . Indien gewenst kan je ook wijziging van het geslacht en de aanspreektitel in bestaande UGent-databanken aanvragen.

Wanneer e een nieuwe identiteitskaart hebt, of je wilt jouw diploma aanpassen kan je hiervoor terecht bij studentenadministratie 

Procedure voor personeel:

Een personeelslid kan via Apollo een voorkeursnaam ingeven die dan gebruikt wordt in het telefoonboek. Het personeelslid kan ervoor kiezen om deze voorkeursnaam ook in correspondentie te gebruiken. Voor de aanpassing van de personeelskaart en het emailadres kan je een mail sturen met jouw personeelsnummer en de voorkeursvoornaam naar . Indien gewenst kan je ook wijziging van het geslacht en de aanspreektitel in bestaande UGent-databanken aanvragen.

Wanneer je een nieuwe identiteitskaart hebt kan je dit melden via helpdesk@ugent.be

Infrastructuur

Genderneutrale toiletten

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) heeft in haar toekomstige Ontwerprichtlijnen prescripties geformuleerd om bij nieuwbouw en bij grondige renovaties het sanitair genderneutraal in te richten. Hierbij worden de noden van de doelgroep steeds afgetoetst met de regelgeving rond privacy en de arbeidswetgeving (CODEX/ARAB). Er wordt nagedacht over de inrichting, de afmetingen, de signalisatie, de preferentiële oppervlakte,  de toegankelijkheid, het prijskaartje en de technische HVAC-uitdagingen. Universal Design en Duurzaamheid zijn hierbij de uitgangspunten. In de gebouwen aan de Dunantlaan en in het Technicum kan je de eerste resultaten van deze Ontwerprichtlijnen gaan ontdekken.

Sporten aan de UGent

 De UGent heeft een uitgebreid sportaanbod. De sportbrochure en informatie over de infrastructuur en openingsuren vind je hier: https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport

De UGent vindt het belangrijk dat alle medewerkers en studenten kunnen sporten en voert hierin een beleid dat open staat voor iedereen, ongeacht geslacht, nationaliteit, huidskleur, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke en syndicale overtuiging, taal, gezondheid, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst. Kledingvoorschriften zwembad GUSB: zwemmen met een bermuda (uitgerust met zakken) en/of andere kledij is niet toegelaten. Zwembroeken, bikini’s, badpakken, boerkini’s, zwemrokjes en zwemt-shirts zijn toegelaten, zolang ze aan de vereiste veiligheidsgerelateerde en hygiënische voorschriften voldoen.

Gebruik kleed- en doucheruimte: In het zwembad wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke douche en individuele kleedkamers. In het sportcomplex wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke kleed- en doucheruimtes. Indien je gebruik wenst te maken van een aparte kleedkamer, kan je dit aanvragen aan de kassa van het GUSB.

Communicatie

Genderneutraal taalgebruik

De UGent vindt (trans)genderneutraal taalgebruik in haar communicatie erg belangrijk. Beleidsteksten, vacatures, briefwisseling e.d. kunnen getoetst worden aan het screeningsinstrument: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/gender/gendertoets.html
Merkt u niet-noodzakelijke geslachtsgebonden verwijzingen (hij/zij, hem/haar,…) in UGent-communicatie op, dan kunt u dit melden bij .

Beeldvorming en sensibilisering

 • De universiteit Gent organiseert maandelijks middaglezingen rond diversiteit. Op donderdag 14 mei 2020 komt topdokter professor Piet Hoebeke een gastlezing geven rond het thema LGBTQ+ . Inschrijven kan via  voeg link toe naar middaglezingen
 •  De Universiteit Gent sponsort de praalwagen van de studenten tijdens de jaarlijkse Pride Parade (Youth for Equality).
  parade
 • De Universiteit hangt jaarlijks haar regenboogvlaggen uit op alle campussen naar aanleiding van IDAHOT (Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie).
  vlaggen

Welzijn

Netwerkmomenten

De UGent organiseert voor studenten en personeelsleden netwerkmomenten over de transgenderthematiek. Meld je aan via . wanneer je op de hoogte wilt gebracht worden van de volgende bijeenkomst.

Vertrouwenspersoon

Het welzijn van studenten en personeel is een prioriteit voor de UGent. Daarom is de aanpak van grensoverschrijdend en ongepast gedrag zoals pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk een prioritair focuspunt. Het departement Psychosociaal Welzijn telt 8 vertrouwenspersonen. Daarnaast heeft elke faculteit 1 of meer vertrouwenscontacten bij wie mensen terecht kunnen voor een luisterend oor. Voor een afspraak met een vertrouwenspersoon ken je terecht op het generiek adres: vertrouwenspersoon@ugent.be

Vormingen

De directie Studentenvoorzieningen organiseerde in het voorjaar 2018 vier vormingen ‘transgenderbeleid aan de UGent’. De informatiesessies waren een samenwerking tussen de beleidscel Diversiteit en Gender, het Transgender Infopunt en de dienst Welzijn & Gelijke Kansen van Stad Gent.

Wens je ook een vorming in te richten voor jouw vakgroep, directie of dienst? Contacteer trans@ugent.be

 • De faculteit Rechten en Criminologie heeft een facultair beleid uitgewerkt. Hoewel de Raad van Bestuur van de UGent in september 2016 een centraal beleidskader ‘Transgender aan de UGent’ heeft aangenomen, is er ook nood aan een aanvullend facultair beleid, dat niet (enkel) focust op de administratieve positie van transgenders en transpersonen. Studenten en personeelsleden hebben immers dagdagelijks diverse vormen van contact met de faculteit en het facultaire personeel. Deze contacten zijn ook bepalend voor de invulling van eenieders studie- en werkomgeving. Uit onderzoek blijkt echter dat transgenders en transpersonen vaak worden geconfronteerd met onbegrip, discriminatie, en diverse vormen van psychisch, fysiek en materieel geweld. Aangezien de Faculteit Recht en Criminologie de zelfbeschikking, het welzijn, de veiligheid en de inclusie van alle studenten en personeelsleden vooropstelt, voert zij een proactief transbeleid, ter aanvulling van het centrale beleidskader van de UGent.

De integrale tekst kan u hier terugvinden:  facultair trans*beleid Rechten en Criminologie

Extra informatie

Het transgender infopunt: http://transgenderinfo.be/

Stad Gent liet begin 2017 een behoefteanalyse uitvoeren door het Transgender Infopunt naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van de stad. Het rapport vind je hier terug: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Behoefteanalyse%20stad%20Gent%20-%20rapport.docx_0.pdf Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent ook de brochure ‘Hij/Zij voorbij’ uit: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20170829_PU_00913_Brochure%20transgenders_HR_2.pdf

De Vlaamse Overheid publiceerde een basisbrochure "Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders", met laagdrempelige informatie voor iedereen met interesse in dit thema: http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Alles_wat_je_altijd_al_wilde_weten_over_transgenders_2013.pdf

De Werkgroep Trans (opgericht in mei 2019) bestaat uit:

 • Prof. Joz Motmans
 • Dr. Tine Brouckaert
 • Misha Verdonck
 • Dr. Thomas Jacob Donalds
 • Marieken De Munter

Vragen

Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer Tine Brouckaert of Marieken De Munter via .

Arrest Grondwettelijk Hof over de Transgenderwet

In het arrest van 29 juni 2019 (nr. 99/2019) vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 3 van de Transgenderwet van 25 juni 2017. Dat betekent dat het oude artikel 62bis Burgerlijk Wetboek, dat de (nieuwe) procedure tot aanpassing van de geslachtsregistratie bepaalt, werd vernietigd. De vernietiging heeft betrekking op een (ongrondwettige) lacune in de wetgeving, aangezien die niet in de mogelijkheid voorziet voor personen met een non-binaire genderidentiteit om de geslachtsregistratie te wijzigen. Dat betekent concreet dat er naast de mogelijke keuze tussen M en V ook een derde mogelijkheid, bijvoorbeeld ‘X’ moet voorzien worden. Een andere mogelijkheid die het Grondwettelijk Hof suggereert, is dat de verplichte registratie van het geslacht of de genderidentiteit geschrapt wordt. Dat mensen met een non-binaire genderidentiteit verplicht worden om te kiezen tussen M en V op hun geboorteakte, terwijl mensen met een binaire genderidentiteit kunnen kiezen, is volgens het Grondwettelijk een “lacune” die het gelijkheidsbeginsel schendt. De wetgever moet daar dus een mouw aan passen. Dat kan volgens het hof bijvoorbeeld door “de creatie van één of meerdere bijkomende categorieën”. Een andere mogelijkheid is dat de verplichte registratie van het geslacht of de genderidentiteit bij de burgerlijke staat wordt geschrapt. “Het staat dus aan de wetgever, en aan hem alleen, om (...) een regeling te treffen om de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen”, stelt het hof.