Netwerken UGent-personeel

In het kader van een diversiteitsbeleid voor UGent-medewerkers werden in april 2015 focusgroepen met personeelsleden georganiseerd. Uit deze gesprekken kwamen heel wat ideeën die verder uitgewerkt zullen worden.

Een van de voorgestelde acties is het oprichten van netwerken rond diversiteitsthema’s. Netwerken voor medewerkers uit kansengroepen bestaan al bij verschillende organisaties, bedrijven en buitenlandse universiteiten.

Soorten netwerken

Deze voorbeelden zullen gebruikt worden om medewerkersnetwerken binnen de UGent op te starten rond volgende thema’s:

  • Migratie-achtergrond
  • Arbeidshandicap of chronische ziekte
  • Holebi en transgender

Doelstellingen

Algemene doelstellingen

  • Het samenbrengen van medewerkers uit kansengroepen en geïnteresseerden
  • Deze medewerkers een forum geven om ervaringen uit te wisselen
  • De medewerkers informeren over gelijkekansenthema’s
  • Medewerkers de mogelijkheid geven om zelf knelpunten aan te wijzen en oplossingen aan te dragen
  • De zichtbaarheid van diversiteit aan de UGent vergroten.

Specifieke doelstellingen per netwerk

Deze doelstellingen werden besproken tijdens de eerste vergaderingen en zijn opgenomen in de verslagen:

Het beoogde effect van de netwerken is een diversiteitsbeleid dat inspeelt op noden van personeelsleden en dat ruim gedragen is.

Samenstelling netwerk

De netwerken staan open voor de medewerkers uit de doelgroepen én medewerkers die werken rond diversiteitsthema’s of hierin geïnteresseerd zijn.

De netwerken zijn in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van de UGent. Voor een aantal samenkomsten kunnen echter ook studenten en/of externen uitgenodigd worden.

Op die manier kan het netwerk een brug slaan tussen de medewerkerspopulatie en de studentenpopulatie of betrokkenen van externe organisaties. Dit zal duidelijk vermeld worden op de uitnodiging.

Rol van de begeleider

Sigried Lievens (beleidscel Diversiteit en Gender) neemt de rol van begeleider op. Zij organiseert de netwerkbijeenkomsten en volgt deze op. De verslagen van de bijeenkomsten worden online geplaatst. De begeleider rapporteert jaarlijks over de organisatie en de resultaten van de netwerken aan het bestuur.

Rol van de deelnemers

Deelnemen aan de netwerken is vrijwillig. De deelnemers zijn op de hoogte van de doelstellingen van de netwerken en engageren zich om het beoogde effect te behalen. Deelnemers zijn niet verplicht om aan elke bijeenkomst deel te nemen en kiezen zelf welke vorm van engagement ze wensen op te nemen.

De netwerken zijn een forum waar ervaringen kunnen gedeeld worden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze discreet omgaan met de informatie die andere deelnemers geven.

Netwerkmomenten

De netwerkmomenten worden 3 keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze samenkomsten zal er gericht nagedacht worden over thema’s die specifiek van toepassing zijn op de doelgroep.

Daarnaast worden medewerkers uitgenodigd op praatcafés, die meer informeel en informatief van aard zijn. De praatcafés staan open voor studenten, zodat de link naar de UGent als werkgever gelegd kan worden.

In mei wordt een grootschalig netwerkevenement georganiseerd waarbij de resultaten van de verschillende netwerken gepresenteerd zullen worden voor medewerkers, studenten en externen. Tijdens dit evenement zullen tevens de speerpunten voor het volgende academiejaar besproken en vastgelegd worden.

Verslagen

Contact