Menza: mentoring voor jonge onderzoekers

Wat is Menza?

Waarom mentoring?

Wie is mentee?

Wie is mentor?

Mogelijke gespreksonderwerpen

Hoe ziet een mentoringperiode eruit?

Evaluatie

Contact

 

Wat is Menza?

Menza staat voor mentoring door ZAP. Mentoring is een interpersoonlijke activiteit, waarbij een meer ervaren persoon (de mentor) een minder ervaren persoon (de mentee) begeleidt door ervaringen uit te wisselen en feedback te geven.

 • Eén-op-één relatie
 • Ontwikkelingsgericht
 • Binnen de UGent

 

Waarom mentoring?

De doelstelling van het mentoringproject is om jonge onderzoekers beter te begeleiden tijdens hun loopbaan en om antwoorden te kunnen bieden op een aantal vragen waarmee ze niet in hun directe werkomgeving terecht kunnen.

Getuigenissen:

Werken aan de universiteit is als een Monopoly spel waarvan je de spelregels maar gaandeweg leert. Als je niemand hebt die je hierbij helpt, dan botst je dikwijls op teleurstellingen.

Ik had twijfels en vragen over wat verder te doen met mijn carrière en was redelijk onwetend over de mogelijkheden binnen de UGent en het Universitaire wereldje. Het idee om hierover met iemand van buiten de vakgroep te spreken was zeer inspirerend. Na de infosessie en een gesprek met enkele andere kandidaat mentees en enkele mentoren was het duidelijk dat dit was wat ik nodig had.

Ik had vooral nood aan praktische informatie, eerder dan aan een luisterend oor voor eventuele problemen. Via mijn mentor heb ik toch een beter inzicht gekregen in de werking van de universiteit.

Wie is mentee?

De mentee is een onderzoeker in de postdoc fase met academische ambities. Het maximum aantal mentees is afhankelijk van het aantal mentoren. Indien het aantal potentiële mentees groter is dan het aantal mentoren worden de mentees geselecteerd worden op basis van:

 • Genderevenwicht (50% vrouwelijke en 50% mannelijke mentees)
 • Evenwicht over de faculteiten heen
 • Aantal jaren postdoc ervaring, waarbij de voorkeur zal gaan naar onderzoekers in de tweede fase van hun postdoc statuut

Wie is mentor?

 • Een ZAP’er
 • Geen hiërarchisch overste van de mentee
 • Verbonden aan een andere faculteit of vakgroep dan de mentee

De taak van de mentor is om samen met de mentee de academische loopbaan te bespreken en stil te staan bij vragen en twijfels waarmee de mentee kampt. Vakinhoudelijke begeleiding is geen taak van de mentor. Een mentor is geen gespecialiseerde adviseur, de gesprekken zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Onderwerpen die tijdens de mentorgesprekken niet aan bod kunnen komen, worden tijdens workshops met andere mentees uitgediept.

Mogelijke gespreksonderwerpen

 • Evenwicht privé/werk
 • Zichtbaarheid binnen de universiteit, netwerken
 • De cultuur binnen de UGent, de ongeschreven regels
 • Bevorderingsprocedure en -regels
 • CV overlopen en sterktes en zwaktes bepalen
 • Time-management
 • Omgaan met conflicten met promotor/collega’s
 • Leidinggeven, samenwerken
 • Carrièremogelijkheden buiten de eigen vakgroep, faculteit of universiteit

Evaluatie

Eerste mentoringperiode: Evaluatie Menza 2010-2011

Tweede mentoringperiode: Evaluatie Menza 2011-2012

Derde mentoringperiode: Evaluatie Menza 2012-2014

Hoe ziet een mentoringperiode eruit?

 1. De eerste twee mentoringprogramma's duurden één jaar. Op vraag van mentees en mentoren wordt de derde mentoringperiode gespreid over twee jaar.
 2. Van alle mentees wordt verwacht dat ze de trainingsessie voor mentees volgen. Het doel van de training is om na te denken over de huidige en toekomstige loopbaan en om een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen.
 3. Na de trainingsessies worden de coördinatoren de mentees aan de mentoren gematcht. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van de mentees en de faculteit van de mentees en mentoren.
 4. Het kennismakingsgesprek wordt voorbereid tijdens de trainingsessies van de mentees. Afhankelijk van de vragen en verwachtingen van de mentees bepalen de mentor en mentee de inhoud van de volgende gesprekken. Er wordt verwacht dat er een zestal gesprekken (van ongeveer anderhalf uur) plaatsvinden. Dit kan uiteraard variëren afhankelijk van de noden en wensen van de mentor en mentee. Aan het einde van elk gesprek wordt bepaald waarover het volgende gesprek zal gaan, zodat zowel mentor als mentee zich hierop kunnen voorbereiden.
 5. Tijdens het Menzajaar worden workshops voor mentees voorzien. Deze workshops kunnen op vrijwillige basis gevolgd worden. Er wordt telkens voldoende tijd voorzien voor uitwisseling tussen de mentees. De coördinatoren zijn aanwezig, zodat ze tijdens de workshops ook feedback over het mentoringprogramma kunnen krijgen en eventuele problemen kunnen bijsturen.
 6. Er wordt een eindevaluatie voorzien.

Contact

 

Meer informatie over de mentoringperiode na 2014 kunt u terecht bij Jasmien Van Daele.