Energie

Situatie

Sinds 1998 wordt het verbruik van brandstof en elektriciteit per gebouw bijgehouden in de energieboekhouding.

Het brandstofgebruik daalde sinds 1998 met 19%, ondanks de sterke uitbreiding van het gebouwenpatrimonium.

Dit komt dankzij:
  • betere isolatie
  • een optimalisatie van de verwarmingsregeling
  • de renovatie van verwarmingsregeling
Het elektriciteitsverbruik neemt evenwel jaar na jaar toe. De gebouwen zelf worden beter maar de eisen naar comfort, veiligheid, ICT, … blijven toenemen.

In 2014 bedroeg het elektriciteitsverbruik van de UGent 53.440 MWh, het gecorrigeerd brandstofverbruik 84.852 MWh.

elektriciteitsverbruik
elektriciteitsverbruik

Wat doen we?

 • De UGent heeft zich geëngageerd tot een duurzaam energiebeleid. De UGent streeft naar een daling van 20% van het energiegebruik van het patrimonium van 2009 tegen 2020 t.o.v. 1998. Hierbij worden de gebouwen, gebouwd na 2009 wel weggelaten. Het verbruik van deze gebouwen moet gecompenseerd worden door zelf geproduceerde energie.
 • Sinds september 2013 streeft de UGent voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten naar het bijna-nul energieprincipe. Het is aan het studiebureau om aan te geven waar evt. iets nog niet haalbaar is.
 • De provisie voor duurzame energiemaatregelen wordt jaarlijks aangevuld met bewezen besparingen, waardoor blijvend kan geïnvesteerd worden in rendabele maatregelen die buiten de wetgeving of de vooropgestelde richtlijnen vallen. Zo werd in 2014 ca. 700.000 EUR toegevoegd aan de begroting van 2015.
 • De UGent heeft zichzelf een renovatierichtlijn opgelegd. Hierdoor worden minimum energiemaatregelen vereist bij renovatie. Ook hiervoor bestaat een afzonderlijke provisie die wordt gevoegd met de saldi van de onderhoudsprogramma’s en algemene budgetten van Welzijn en Milieu. Deze bedroegen in 2014 400.00 EUR.
 • Via energieaudits worden de knelpunten in de gebouwen op vlak van energie in kaart gebracht.
 • Stimuli moedigen de UGent’ers aan tot energiezuinig handelen: sensibilisatiecampagnes, verdeling van timers, uitkeren van een schrootpremie wanneer een energiezuinige koel- of vrieskast wordt aangekocht... Operatieprocedures geven richtlijnen weer voor het gebruik van ultravriezers, plantenkamers, thermostatische kranen, ventilatie…
 • Responsabilisering gebeurt door buitensporige en vermijdbare verbruiken door te rekenen aan de betreffende onderzoeksgroep.
 • Het energiebeleidsplan van 2009 wordt opgevolgd via jaarlijkse opvolgingsrapporten die worden voorgesteld aan het bestuurscollege.
 • Door het renovatieprogramma werden heel wat stookinrichtingen gerenoveerd, gebouwschillen geïsoleerd, ramen vervangen, daken geïsoleerd, verlichting aangepast,  zonnewering geplaatst, ...
 • Op de gebouwen van de campus Coupure en het complex Ledeganck is een warmtekrachtkoppeling operationeel. Op de campus Coupure werd ook een biomassa-installatie geplaatst.
 • Er zijn PV-installaties geïnstalleerd op daken van het gebouw FPPW van de site Dunant, het gebouw Petrochemie van de campus Ardoyen, home Astrid, home Canterbury en het gebouw kleine huisdieren..
 • Op de site Melle staan 3 windturbines waardoor de UGent de groene stroom goedkoop kan aankopen. Deze productie dekt ongeveer 15% van het totale energieverbruik.
 • Meer info vindt u op het intranet of via e-mail.

  Lopende projecten

  • De eerste projecten voor bijna-energieneutrale gebouwen zijn lopende: een nieuw restaurant op de campus Diergeneeskunde en de renovatie van Blok I en II van het Technicum.
  • De nieuwbouwprojecten Waalse Krook en de i-UGent op de campus Ardoyen zullen verwarmd worden d.m.v. warmtepompen.
  • Er komt een PV-installatie op het dak van S8 van de campus Sterre.
  • De mogelijkheden voor extra windturbines op de site INW en Eilandje nv worden onderzocht.