Mobiliteit

Situatie

Sinds 2009 wordt de verdeling van de wijze waarop we ons verplaatsen 2-jaarlijks geëvalueerd. Het autogebruik daalde met 18%.

Door de sterke stijging van het aantal personeelsleden en studenten worden sommige sites toch met hardnekkige mobiliteitsproblemen geconfronteerd:

 • geblokkeerde toegangswegen
 • parkeerproblemen
 • ondermaats openbaar vervoer

Deze problemen kunnen niet langer via ‘honingmaatregelen' opgelost worden. Bovendien zijn vele van die problemen, gezien de ligging en de omvang van de UGent, ook problemen van de Stad Gent. Dit maakt dat zowel de Stad Gent als de UGent er baat bij hebben om plannen op elkaar af te stemmen en eenzelfde ambitieniveau na te streven.

Woonwerkverkeer 2008
Woonwerkverkeer 2008

Woonwerkverkeer 2013
Woonwerkverkeer 2013

Wat doen we?

De UGent heeft zich geëngageerd tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarin de visie als volgt luidt: "De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid wordt verhoogd en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel en studenten gereduceerd wordt."

Hiertoe worden volgende strategische keuzes en doelstellingen vooropgesteld:

 • Het gebruik van duurzame vervoersmodi voor woon-werkverkeer is tegen 2020 gestegen van 48% tot 65%, voor de dagelijkse verplaatsingen door studenten van 83% tot 90%.
 • Elke fietsende werknemer heeft tegen 2020 een kwaliteitsvolle fietsenstalling op max. 2 min en elke autogebruiker een parkeerplaats op max. 15 min wandelafstand van de hoofdingang. Elke fietsende student heeft tegen 2020 een fietsenstalling op max. 2 min wandelafstand van de hoofdingang. Elke pendelaar heeft tegen 2020 een halte van openbaar- of collectief vervoer op max. 10 min wandelafstand van de hoofdingang.
 • Bij een tekort aan fietsenstalling wordt steeds voorrang gegeven aan uitbreiding van de stallingscapaciteit voor de fiets t.o.v. parkeerplaatsen voor auto’s. Het voetpad wordt in elk geval gevrijwaard en het aanwezig groen dat zou moeten verdwijnen wordt gecompenseerd.
 • Bij het vorm geven van de beleidsdoelstellingen van de overheid wordt nauw en constructief samengewerkt met Stad Gent, De Lijn en andere betrokken partners voor projecten zoals het inrichten van fietsassen en fietsstraten, het scheiden van verkeersstromen, het delen van parking, campagnes rond hoffelijkheid en verkeersveiligheid, …
 • Tegen 2020 zal het aantal ongevallen van en naar het werk gehalveerd zijn.

In dit kader worden personeelsleden en studenten met tal van acties gestimuleerd om op een duurzame manier naar de campus te komen.

 • Pendelaars kunnen ’s avonds hun fiets in een voorbehouden fietsenstalling aan het station plaatsen.
 • Dienstverplaatsingen kunnen met dienstfietsen of deelauto’s gemaakt worden.
 • Een mobiele fietshersteldienst rukt uit bij fietspech en studenten kunnen goedkoop een fiets huren bij student EN mobiliteit en maken gebruik van de fietsherstelplaatsen.
 • De vele fietsenstallingen op de campussen proberen iedereen een plekje te bieden.
 • Er zijn fietsstraten op campus Sterre en Ardoyen.
 • Een duurzaam wagenparkbeleid legt de duurzaamheidscriteria vast waaraan een auto bij aankoop moet voldoen.
 • Er is een shuttledienst tussen Tech Lane Ghent en Gent-Sint-Pieters.
 • Meer info vindt u op het intranet of via e-mail.

Lopende projecten

 • Inrichten van pools van dienstwagens per campus i.p.v. per dienst.
 • Herinrichten van de Rozier tot een studentenplein, in samenwerking met de Stad Gent.
 • Uitwerken van een autoremmend parkeerbeleid.
 • Uitbreiding van de fietsenstalling in de parkeergarages van het UFO en het gebouw Dunant.
 • De Rozier werd geknipt en zal na de werken opnieuw ingericht worden als studentenplein. In samenwerking met de Stad Gent wordt gekeken of iets gelijkaardigs mogelijk is in de Ledeganckstraat.