Water

Situatie

Het waterverbruik daalde sinds 1998 met 33%, ondanks de sterke uitbreiding van het gebouwenpatrimonium. Dit komt grotendeels dankzij het hergebruik van regenwaterminder waterverbruik in labotoepassingen, zuiniger toiletten...                                                                                    
In 2013 bedroeg het waterverbruik 268.582 m³.

Waterverbruik
Waterverbruik

Wat doen we?

 • Regenwatergebruik wordt verplicht gesteld via de milieuvergunning én de bouwvergunning. In de bouwvergunning moet evenwel enkel rekening gehouden worden met het aanbod van en de noden aan regenwater in het nieuwe project, terwijl in de milieuvergunning gevraagd wordt om de hele site globaal te bekijken. Door ook andere nabijgelegen gebouwen op te nemen in de waterbalans van een (ver)nieuwbouw, kan bv. blijken dat het benodigde sanitair water voor de (ver)nieuwbouw kan aangevuld worden met regenwater van nabijgelegen gebouwen, waardoor de (milieu)winst groter wordt.
 • Via wateraudits worden de knelpunten in de gebouwen op vlak van energie in kaart gebracht.
 • Stimuli moedigen de UGent’ers aan om zuinig om te springen met water: sensibilisatiecampagnes, een financiële tussenkomst voor waterbesparende maatregelen bij bestaande toestellen, …
 • Responsabilisering gebeurt door buitensporige en vermijdbare verbruiken door te rekenen aan de betreffende onderzoeksgroep.
 • De kwaliteit van het afvalwater op de labosites wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd.
 • Het energiebeleidsplan van 2009 wordt opgevolgd via jaarlijkse opvolgingsrapporten die worden voorgesteld aan het bestuurscollege.
 • Meer info vindt u via e-mail.

Lopende projecten

 • In nieuwe of recent gerenoveerde gebouwen (UFO, Tweekerken, FPPW, N1 op site INW, Kantienberg, datacenter van campus Sterre, ...) wordt regenwater hergebruikt voor het sanitair. Ook de gebouwen A en E van campus Coupure, home Bertha van campus Sterre, stallen van de site Melle, ... hebben regenwaterinstallaties.
 • Op de campus Sterre wordt binnenkort de regenwaterinstallatie van gebouwen S1 en S2 in gebruik genomen, ook in home Heymans en in het complex Ledeganck is dit gepland.
 • Op de campus Ardoyen werden de koeltorens van het VIB voorzien van regenwater.
 • Op de site Merelbeke, Diergeneeskunde werd de uitvoering voorbereid van een regenwaterhergebruikinstallatie voor het reinigen van de nieuwbouwstallen. Ook het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (grijswater) zal gebruikt worden voor het reinigen van de klinieken.
 • Op de site Heymans, Farmacie is een wadi aangelegd om het regenwater via natuurlijke weg te laten infilteren. Een dergelijke infiltratievoorziening is ook gepland op de site HILO-GUSB. Ook in Merelbeke infiltreert het regenwater via de bestaande vijvers.
 • Waar het regenwater niet hergebruikt of geïnfiltreerd kan worden, wordt gekozen voor afkoppeling en gescheiden lozing. Dit wordt voorbereid op de campus Sterre S8 en S9, home Astrid, site INW, site Heidestraat, ....