Wetenschapswinkel

Platform waar organisaties een onderzoeksvraag ter beschikking kunnen stellen voor thesisstudenten.

De Wetenschapswinkel Gent is een virtuele winkel waar non-profitorganisaties terecht kunnen voor gratis of goedkoop onderzoek en advies. Hun vragen creëren extra mogelijkheden voor maatschappelijk relevant (studenten)onderzoek aan de UGent.

De wetenschapswinkel Gent maakt deel uit van het Vlaams netwerk van wetenschapswinkels dat in het voorjaar van 2006 werd opgericht aan alle Vlaamse universiteiten. Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit een centrale unit in Brussel, de Wetenschapswinkel.

Via de databank kunnen non-profit organisaties onderzoeksvragen indienen die het onderwerp kunnen vormen voor een scriptie of stage van studenten. De wetenschapswinkel beheert de vragen en tracht alle partijen samen te brengen om het onderzoek uit te voeren.

Organisatie

Vraag

Opleiding

Mobiel 21

1. Zetten autovrije zondagen bewoners en bezoekers aan om na te denken over alternatieven voor de auto?

Psychologie,

 

2. Maatschappelijke kosten-batenanalyse van fietslessen voor volwassenen.

Economie, sociologie

 

3. Kan fietsen je leven veranderen? Onderzoek naar de sociale impact van fietslessen voor allochtone vrouwen.

Sociologie, talen en culturen

Inagro vzw

1. Wat is de meerwaarde van openluchtonderwijs op een boerderij voor leerlingen lager onderwijs?

Pedagogie

Spilvarken vzw

1. Wat is de ecologische meerwaarde van stadsvarkens ten opzichte van conventionele varkenshouderij? Wat is daarnaast de psychosociale impact op omwonenden?

Bio-ingenieurswetenschappen, orthopedagogie, sociologie

Logo Gezond+

1. Kan het gebruik van een CO2-meter mensen hun huis beter en duurzaam leren verluchten?

Psychologie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen

Bos+

1. Wat zijn de actuele juridische en administratieve knelpunten rond agroforestry?

Rechten, bio-ingenieurswetenschappen

Djapo vzw

1. Onderzoek naar het verband tussen systeemdenken in de klas en het leereffect bij leerkracht en leerlingen die rond EDO werken.

Pedagogie

Meer info