UGent Internationaliseringsdag 2019

Op maandag 21 oktober 2019 vond de derde UGent Internationaliseringsdag plaats dat met meer dan 150 deelnemers erg succesvol was. Dit keer was de dag expliciet gericht op de ondersteunende (ATP-) medewerkers.

Na een verwelkoming en inleiding over het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering 2019-2023 door Guido Van Huylenbroeck, directeur Internationalisering stelden onder het motto “Allen samen voor internationalisering” de hoofden van de afdelingen Onderzoekscoördinatie (Dirk De Cramer) en Internationalisering (Frederik De Decker) de ondersteuning vanuit hun afdelingen voor.

De ochtend werd afgesloten door een interactief debat “Internationalisering voor iedereen en iedereen voor internationalisering: is de UGent hier klaar voor?” met vicerector Mieke Van Herreweghe, directeur onderwijsaangelegenheden Ilse De Bourdeaudhuij, ATP-vertegenwoordiger Jeroen Ongenae, decaan Ann Buysse en studentenvertegenwoordiger Olivier De Bolster (bestuurder extern van de Gentse Studentenraad).

In de namiddag volgden dan drie ronden met workshops:

Eerste ronde workshops

Het belang van een goede registratie (van studie/stage in het buitenland, in het curriculum,…)

Studenten die naar het buitenland trekken in het kader van hun studie (om daar vakken te volgen, stage te lopen, onderzoek te doen in het kader van hun masterproef,…) worden verwacht dit op de correcte manier te registreren in Oasis/Desert. Opleidingen dragen er ook zorg voor dat deze buitenlandervaring op de correcte manier een plaats krijgt in het curriculum van de student. In deze sessie o.l.v. Paul Leys wordt het belang hiervan verder geduid en wordt ingegaan op welke rol verschillende medewerkers hierin spelen.

Administratieve ondersteuning voor opstart van internationale (niet-EER) PhD-kandidaten

De opstart van een doctoraat aan de UGent kan, zeker voor niet-EER kandidaten, heel wat voeten in de aarde hebben. Vooral de administratieve weg die afgelegd moet worden, kan hobbelig en bochtig zijn. Nancy Terryn reikt je alvast een aantal handvaten aan die jou kunnen helpen bij de administratieve ondersteuning van dergelijke internationale PhD-kandidaten.

Samen werk maken van internationalisering van het curriculum (inbedding internationale en interculturele competenties)

De UGent verwacht dat elke opleiding haar studenten internationaal en intercultureel competent laat afstuderen. De inbedding van deze internationale en interculturele competenties in de curricula is een uitdaging waar veel ondersteunende collega’s in de faculteiten en centrale administratie een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.  Het is ook heel sterk gelinkt aan activerend leren. Frederik De Decker bekijkt in deze sessie samen met de deelnemers hoe dit in de praktijk gebracht kan worden.

Tweede ronde workshops

Communicatie met en onthaal & begeleiding van internationale studenten aan de UGent

Internationale reguliere en uitwisselingsstudenten verwachten terecht van hun gastinstelling heldere communicatie, een warm onthaal en omvattende begeleiding. Zeker reguliere studenten die een verhoogd studiegeld betalen gaan uit van een navenant onthaal en dito begeleiding. Thomas Buerman en collega’s van het International Support Team zoomen in op wat direct betrokkenen bij dit proces precies kunnen betekenen voor deze studenten.

Gezamenlijke internationale opleidingen - co-creatie, ook in de administratie

In deze sessie o.l.v. Rein Reynebeau en Andries Verspeeten wordt jou als deelnemer een zicht gegeven op welke UGent-mogelijkheden er bestaan op het vlak van joint opleidingen, welke ondersteuning daarvoor voorzien is, hoe andere faculteiten/opleidingen e.e.a. aanpakken, met welke uitdagingen collega’s geconfronteerd worden enz.

Het belang van een faire erkenning van buitenlandervaringen

Uit internationaal onderzoek blijkt steeds meer hoe groot het belang is dat studenten hechten aan een faire erkenning van hun buitenlandervaring, zowel wat de erkenning van hun verworven credits als de omzetting van hun behaalde quoteringen betreft. Geneviève Cochez en Paul Leys verduidelijken dat diverse UGent-medewerkers hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor onze studenten maar dat ook correcte afspraken met onze partners over onze gaststudenten cruciaal zijn.

Derde ronde workshops

Internationaal crisismanagement: better safe than sorry

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met acute crisissituaties in het buitenland, gaande van terroristische aanslagen tot ernstige natuurrampen. Maar al te vaak verblijven UGent-studenten in regio’s waar we met dergelijke calamiteiten geconfronteerd worden. Op dergelijke momenten wordt contact met de thuisinstelling erg op prijs gesteld. Geneviève Cochez en Isabelle De Coen lichten toe wat er op zo’n momenten dient te gebeuren en welke rol ook jij daar eventueel in kan spelen.

De organisatie van het aanbod voor uitwisselingsstudenten (“windows”, “exchange programmes” en andere mogelijkheden)

Opleidingen die de mobiliteit van studenten willen faciliteren of internationalisering in zijn geheel willen aanzwengelen kunnen zeker heel wat baat hebben bij een aantal organisatorische of curriculaire ingrepen. Diverse medewerkers kunnen hierin hun verantwoordelijkheid opnemen en Paul Leys en Gijs Coucke willen hen in deze sessies daarin verder op weg zetten.

Aan de slag met internationale alumni: ook zij creëren meerwaarde voor ons onderwijs

Het versterken van de alumniwerking is een universiteitsbrede beleidskeuze. Met een groeiend aantal internationale opleidingen en een toenemend aantal afgestudeerden die naar het buitenland trekken, neemt ook het aantal internationale alumni stelselmatig toe. O.l.v. Carole Picavet bespreken we hoe we de band tussen deze alumni en de UGent kunnen behouden en hen op die manier meerwaarde laten creëren, ook voor ons onderwijs.