Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering

Visie

De UGent bundelde haar prioriteiten inzake Internationalisering in een Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering (GBI) voor de periode 2014-2018. Al vele jaren is de UGent één van de meest actieve internationale spelers binnen het Vlaams en Europese hoger onderwijs.

In haar Strategisch Plan stelt de UGent dat ze haar internationale koppositie wil versterken en internationalisering ook binnen de instelling nog meer op het voorplan wil brengen. Om deze ambitie te verwezenlijken is er nood aan een meer gecoördineerd en proactief beleid dat een kader biedt voor bottom-up initiatieven en waarbij het streven naar kwaliteit en transparantie centraal staat.

Vertrekkend vanuit de waaromvraag, schetst de tekst een instellingsbrede visie op internationalisering en worden 5 strategische doelstellingen gedefinieerd.

Waarom zet de UGent blijvend in op internationalisering?

 • Internationalisering is stimulans tot innovatie
 • Internationalisering creëert synergiën binnen en buiten de instelling
 • Internationalisering verhoogt kwaliteit van onderwijs, onderzoek en dienstverlening
 • Internationalisering geeft invulling aan maatschappelijke en mondiale verantwoordelijkheid UGent
 • Internationalisering versterkt de uitstraling van de instelling

Waarom kiest de UGent voor een geïntegreerd internationaliseringsbeleid?

 • Internationalisering is een verbindend element in de organisatie en inhoudelijk interdisciplinair
 • Beleid wil raamwerk bieden voor facultaire en centrale initiatieven
 • Geïntegreerd karakter van de ontwikkelde acties verhoogt het rendement

Een instellingsbrede visie op internationalisering

De UGent ziet internationalisering als een belangrijk middel om de interne en externe uitdagingen waarmee zij geconfronteerd wordt aan te pakken en de kwaliteit van eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening te optimaliseren. De UGent wil tot een grotere internationale visibiliteit en competitiviteit komen en wegen op het extern (Vlaams, Belgische en Europees) gevoerde beleid omtrent internationale samenwerking.

Hiervoor wordt binnen de instelling gewerkt met een daadkrachtige beslissingsstructuur waarbij overleg en communicatie centraal staan, dit om een breed draagvlak voor de gemaakte keuzes te garanderen.

Op basis van een grondige analyse en uitgaande van de eigen sterktes kiest de UGent doelbewust voor specifieke modellen en prioritaire regio’s qua samenwerking. Er wordt hierbij maximaal ingezet op synergieën binnen en buiten de instelling. De UGent stelt concrete doelen voor elke vorm van samenwerking, streeft steeds naar tastbare impact aan beide zijden van de samenwerking en zet een incentive-structuur op om maximale participatie aan de beleidskeuzes te garanderen.

De UGent internationaliseert bovendien in verregaande mate haar onderwijs en onderzoek door het permanent uitbreiden van het eigen internationaal georiënteerde en georganiseerde aanbod en het gericht aantrekken van internationale studenten en personeel. Zodoende wenst de UGent zich internationaal te meten en blijvend een leidende rol op te nemen.

Vijf strategische doelstellingen

 • Het aanstellen van een Academisch Directeur Internationalisering
 • Het vormen van een Expertengroep Internationalisering als beleidsvoorbereidend adviesorgaan
 • De oprichting van thematische werkgroepen ter voorbereiding van Expertengroep
 • Het verder uitbouwen van het universiteitsbreed communicatiekanaal “Berichten over Internationalisering”
 • Het verder investeren in infosessies en vormingen omtrent internationalisering
 • Het hervormen van de interne financiering voor internationaliseringsinitiatieven
 • Het opstellen van facultaire plannen voor internationalisering
 • Het opzetten van een incentive model voor institutionele keuzes met nadruk op structurele ondersteuning
 • Het versterken van de kwaliteitsbewaking inzake beleidsvorming door het inzetten van de eigen expertise en het ontwikkelen van een externe peer review
 • Met blijvende aandacht voor een minimale administratieve belasting voor het academisch personeel
 • Het kiezen voor kwalitatief hoogstaande partnerschappen
 • Het uitbouwen van prioritaire internationale samenwerking in drie vormen
  • Regionale platformen
  • Thematische netwerken
  • Institutionele partnerschappen
 • Het ontwikkelen van een databank voor alle vormen van internationale samenwerking
 • Het versterken van de regionale grensoverschrijdende focus en Noord-Zuidsamenwerking
 • Het verder ontwikkelen van de Ghent University Global Campus (RoK)
 • Het realiseren van 25% uitgaande studentenmobiliteit tegen 2020
 • Het verbreden van het Engelstalig opleidingsaanbod
 • Het versterken van de interactie tussen Vlaamse en internationale studenten
 • Het verder engageren van docenten engageren als multiplicators van internationalisering
 • Het herwerken van internationalisation@home: van projecten naar structurele ondersteuning
 • Het gericht rekruteren van internationale studenten MA en PhD-niveau
 • Het uitwerken van een transparante online procedure voor selectie en registratie
 • Het uitbouwen van een voorbereidingspakket voor alle internationale studenten
 • Het blijvend internationaal rekruteren van staf met sterke aandacht voor begeleiding na aanwerving
 • Het opzetten van een internationale branding campagne
 • Het ontwikkeling van informatie- en promomateriaal met ruimte voor facultaire invulling binnen één corporate identity
 • Het verder activeren van het netwerk van alumni en eredoctoren
 • Optreden als actieve stakeholder op internationaal beleidsvlak

Download de integrale tekst van het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering.

Contact

Prof. Guido Van Huylenbroeck
Directeur Internationalisering
'Het Pand', Onderbergen 1
B-9000 Gent - België
T +32 9 264 31 17

Expertengroep

Opdracht

De Expertengroep heeft als opdracht adviesverlening en beleidsvoorbereiding op het vlak van internationalisering, internationale samenwerking en internationale mobiliteit ten behoeve van het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur.

De samenstelling van deze expertengroep gebeurt op basis van 2 principes: representativiteit (diversiteit aan materies, aard van de instelling) en beheersbaarheid (slagkracht door beperkte omvang).

Samenstelling

Voorzitter

Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Ondervoorzitter

Mike Nachtegael, Academisch Beheerder

Leden

 • Ilse De Bourdeaudhuij, Directeur Onderwijsaangelegenheden - plaatsvervanger: Bieke Morlion
 • Ignace Lemahieu, Directeur Onderzoeksaangelegenheden - plaatsvervanger: Esther De Smet
 • Eva Brems, Faculteit Rechten - plaatsvervanger: Gilles Pourtois, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Godelieve Gheysen, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen - plaatsvervanger: Luc Taerwe, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Jan Philippé, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - plaatsvervanger: Annemie Decostere, Faculteit Dierengeneeskunde
 • Maarten Haspeslagh, Faculteit Dierengeneeskunde - plaatsvervanger: Fien De Smedt, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Wim Hoste, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen - plaatsvervanger: Hilde Van Peteghem, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Lorenzo Ego, student - plaatsvervanger: Rakoen Maertens

Leden met raadgevende stem

 • Frederik De Decker, afdelingshoofd Internationale Betrekkingen
 • Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie

Verslaggever

Andries Verspeeten

Agenda en verslagen

Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/expertengroep-internationalisering

Werkgroepen

Opdracht

De vergaderingen van Expertengroep Internationalisering worden voorbereid in een aantal thematisch georiënteerde – en dus directie- en faculteitsoverschrijdende – werkgroepen waar de expertise van de verschillende actoren wordt gebundeld. Ook bij de samenstelling van deze adviesraden staan representativiteit en beheersbaarheid centraal. De concrete samenstelling (specifieke personen) hangt af van de punten op de agenda.

Elke werkgroep wordt voorgezeten door de Academisch Directeur Internationalisering. De redactie van de verslagen en adviezen worden aan een beleidsmedewerker uit één van de betrokken directies of faculteiten toegewezen.

Voorzitter: Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Verslaggever: Dirk De Craemer, Directie Onderzoeksaangelegenheden

Leden
Gijs Coucke, Rein Reynebeau - Directie Onderwijsaangelegenheden
Nancy Terryn, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Nico Van Moortel - Department of Information and Communication Technology
Andreas Niehaus, An Desmet - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Marc De Vos, Inneke Plasschaert - Faculteit Rechten
Dominique Van Der Straeten, Patrick Bultinck - Faculteit Wetenschappen
Astrid Delbeke, Benedicte Desmet/Lieve Germonprez - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Roel Baets, Johan Lagae - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Frank Naert, Nick Provoost - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Luc Duchateau, Jimmy Saunders - Faculteit Diergeneeskunde
Pascal Boeckx, Hilde Vandecasteele - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
Ilse Derluyn, Martin Valcke - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Thomas De Beer - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Raf Vanderstraeten, Hilde Van Peteghem - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Jelle Heyvaert, Eva Sorgeloos - studentenvertegenwoordiger

Voorzitter: Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Verslaggever: Delfien Cloet, Directie Onderwijsaangelegenheden

Leden
Geneviève Cochez, Isabelle De Coen, Nathalie Depoorter, Karel De Middeleir, Piet Ruyssinck, Marleen Vereecken, Charlotte Cailliau, Nele Goethals, Katrijn Provoost, Hanneke Pyck - Directie Onderwijsaangelegenheden
Nancy Terryn, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Isabel Paeme, Laurens Beke - Directie Bestuurszaken
Hilde Van Overbergen - Directie Personeel en Organisatie
Patric Cool - Directie Informatie- en Communicatietechnologie
Francis Ascoop - Directie Studentenvoorzieningen
Veerle Rotsaert, An Desmet - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Philip Traest, Svitlana Berezhna - Faculteit Rechten
Luc Lens, Inge Dehennin - Faculteit Wetenschappen
Hilde Van Waelvelde, Olivier Degomme - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Hendrik Van Landeghem, Filip De Turck - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Anita Reynaert, Veronique L'Ecluse - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Ann Martens, Christian Burvenich - Faculteit Diergeneeskunde
Geert Van Hove, Jonas Lang - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Wim Hoste, Evelien Vandevelde - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
Dries Ledoux, Sofie Van Bauwel - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Betty Borgers, Andreas De Clercq - studentenvertegenwoordiger

Voorzitter: Magda Vincx, Beleidscoördinator Internationalisering

Verslaggever: Angelo De Bruycker, Directie Personeel en Organisatie

Leden
Barbara Claeys, Isabelle De Coen - Directie Onderwijsaangelegenheden
Karen Vandevelde, Esther De Smet - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Isabel Paeme, Leen Van Remortel - Directie Bestuurszaken
Mieke Van de Putte - Directie Personeel en Organisatie
Linda Vandendriessche - Directie Studentenvoorzieningen
Claudia Crocco, Ann Vervaeke - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Veronique Christophe, Svitlana Berezhna - Faculteit Rechten
Anja Sandrap, Frank Witlox - Faculteit Wetenschappen
Kristiane Van Lierde, Olivier Degomme - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
El-Houssaine Aghezzaf, Filip De Turck - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Ignace De Beelde, Veronique L'Ecluse - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Catherine Delesalle, Christian Burvenich - Faculteit Diergeneeskunde
Rob Hartsuiker, Jonas Lang - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Gijs Du Laing, Evelien Vandevelde - Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
Christophe Stove, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Stijn Joye, Sarah Van Leuven - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Astrid Decloet, Andreas De Clercq - studentenvertegenwoordiger

Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS)

Opdracht

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel als platform op te treden en tevens advies te verlenen aan het Bestuurscollege en de Raad van Bestuur over een breed spectrum van onderwerpen en beleidsdomeinen in het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Naast deze adviesfunctie wordt de COS ook gemandateerd advies en suggesties te verlenen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Samenstelling

Voorzitter
Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Leden

 • Mike Nachtegael, academisch beheerder
 • Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden
 • Ignace Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden
 • Bart Keunen, Annelies Verdoolaege - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Yves Jorens, Eva Brems - Faculteit Recht en Criminologie
 • Kristine Walraevens/Wim Bert - Faculteit Wetenschappen
 • Olivier Degomme, Kristiane Van Lierde - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Leo Kestens, Gert De Cooman - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Ignace De Beelde, Nick Provoost - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Geert Janssens, Luc Duchateau - Faculteit Diergeneeskunde
 • Martin Valcke, Ilse Derluyn - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Pascal Boeckx, Lieve Gheysen - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Sarah De Saeger, Stefaan De Smedt - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Koen Vlassenroot, Bert Suykens - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Luce Beeckmans - AAP-vertegenwoordiger (plv. Peter Decat)
 • Dieter Roefs, Rudy Gevaert - ATP-vertegenwoordiger
 • Zoë Vandamme, Jasper De Smedt - studentenvertegenwoordiger

Leden met raadgevende stem

 • Yannick De Clercq, regeringscommissaris
 • Nancy Terryn, directie Onderzoeksaangelegenheden - afdeling Onderzoekscoördinatie, secretariaat
 • Vertegenwoordigers Hogeschool Gent: Kathleen Van Heule, NN
 • Vertegenwoordigers Artevelde Hogeschool: Séverine Van der Stighelen, Eric Van der Meirsch
 • Vertegenwoordigers HoWest: Isabelle Pertry, Kurt Debaere

Secretaris
Nancy Terryn, directie Onderzoeksaangelegenheden, afdeling Onderzoekscoördinatie, secretariaat

Agenda en verslagen

Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/commissie-ontwikkelingssamenwerking

Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering (IFRI)

De Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering is het overlegorgaan waarin de voorzitters van de Facultaire Commissies Internationalisering worden verenigd onder voorzitterschap van de Directeur Internationalisering.

Ter versterking van de facultaire werking worden hier de voornaamste evoluties en beslissingen in het centrale internationaliseringsbeleid toegelicht, wordt daarop feedback verzameld vanuit de Faculteiten, en kunnen de Faculteiten onderling hun interne ervaringen uitwisselen.

Samenstelling

Voorzitter
Guido Van Huylenbroeck, Directeur Internationalisering

Leden

 • Andreas Niehaus - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Marc De Vos - Faculteit Recht en Criminologie
 • Annemie Adriaens - Faculteit Wetenschappen
 • Jan Philippé - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Johan Lagae - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • Marc De Clercq - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Annemie Decostere - Faculteit Diergeneeskunde
 • Martin Valcke - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Geert Haesaert - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Kevin Braeckmans - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • Sofie Van Bauwel - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen


Leden met raadgevende stem

 • Frederik De Decker, afdelingshoofd Internationalisering)
 • Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie


Secretaris
Andries Verspeeten, afdeling Internationalisering

Agenda en verslagen

Zie http://www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/ifri