Voorstellen 2016

Wijk 13: een oefening in Co-Creatie Onderwijs

Doel

Het kader voor deze oefening wordt gevormd door de stad en een actieve reflectie op de verschillende manieren waarop studenten zich tot de stad verhouden. Transdisciplinair denken wordt hier opgevat als een oefening in stedelijk burgerschap, waarbij universiteit en stad, wetenschap en samenleving geen gescheiden werelden vormen maar in een actieve relatie staan. Binnen dit project wordt een context gecreëerd waarin studenten uit verschillende opleidingen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Dit project kent drie doelstellingen: (1) ontwikkelen van een reflectieve praktijk over de stad die in de realiteit geworteld is; (2) studenten stimuleren om een stedelijk ondernemerschap op zich te nemen; en (3) het experiment centraal stellen. Activerend leren, co-creatie en multiperspectivisme staan daarbij centraal. Dit project maakt deel uit van de Jokerweek.

Contact

Campus-overschrijdende labo omgeving computernetwerken

Doel

Dit project wil de bestaande labo omgeving Virtual Wall van campus Plateau toegankelijk maken voor studenten op campus Kortrijk. Mits positieve evaluatie kan het resultaat ook voor gelijkaardige vakken op campus Schoonmeersen toegankelijk gemaakt worden.

Contact

Interactief oefeningenplatform voor SQL-queries en andere niet-evidente vragen

Doel

Dit voorstel mikt op het uitwerken van het bestaande prototype van het interactief oefeningenplatform voor SQL-queries, met de focus op (1) verbeteren van feedback naar de student toe; (2) verbeteren van de rapportering naar de lesgevers toe; (3) verder uitwerken van het stimulerend element waarbij de vooruitgang van de student wordt vergeleken met de gemiddelde studenten uit de groep; en (4) het generieker maken van het platform zodat het gemakkelijk inzetbaar is voor andere disciplines waardoor niet-triviale bevragingen interactief kunnen opgelost worden. Er is aandacht voor activerend leren en multiperspectivisme.

Contact

Living Lab Kempen

Doel

Deze aanvraag betreft de financiering van de tentoonstelling die hoort binnen de reguliere Studio Ruimtelijk project, Governance en Instrumentarium van de Master of Science in de Stedenbouw en Architectuur. In plaats van dit Studio binnen de veilige muren van het Plateaugebouw te geven, wordt het Studio uitgevoerd in het werkveld, in interactie met de daar aanwezig stake- en shareholders. Er wordt een activerende leerhouding bij de studenten gestimuleerd.

Contact

prof.dr. Luuk Boelens

Big questions, great minds & novel solutions

Doel

Dit project wil verschillende expertises van de studenten over de opleidingen (en in een vervolgfase zelfs over de faculteiten) heen integreren rond een relevant globaal maatschappelijk vraagstuk. Dit wordt gelinkt aan de organisatie “Global Goals” (http://www.globalgoals.org/) met als ultiem doel om van alle UGent studenten “Global Citizens” te maken. Het is de bedoeling om met een groot aantal bereidwillige lesgevers het vraagstuk, met zijn specifieke maatschappelijke noden en problemen, vanuit verschillende opleidingsonderdelen, maar ook extracurriculair, te benaderen. Door multidisciplinaire oplossingen voor de vraagstukken te zoeken, worden de studenten geactiveerd om de theorie uit verschillende opleidingsonderdelen toe te passen in de praktijk. Dit project kent vier fasen: van 2016 tot 2019 waarbinnen met het project wil uitrollen over heel de UGent

Contact