Voorstellen 2017

Toevoegen van Java Dodona oefeningen voor HIR studenten.

Doel

Het online leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) werd ontwikkeld door prof. Peter Dawyndt (faculteit Wetenschappen) voor het automatiseren van het evalueren programmeeropdrachten.

Binnen dit onderwijsinnovatieproject willen we het bestaand lesmateriaal en nieuw lesmateriaal voor de opleidingsonderdelen Objectgeoriënteerd programmeren en Algoritmen en Datastructuren toevoegen aan Dodona.

Contact

prof. dr. Frederik Gailly

Geïntegreerd toetsen: een haalbare kaart via een keuzepallet aan evaluatievormen.

Doel

Om de integratie van de verschillende competenties zoals vooropgesteld in het eigen competentiemodel van elke opleiding te bereiken, maken opleidingen vaak gebruik van opdrachten of projecten met een geïntegreerd en multi/interdisciplinair karakter. De complexiteit van de integratie neemt echter toe doorheen de opleiding. De uitwerking en implementatie van dergelijke opdrachten/projecten als onderwijswerkvorm waarin deze toenemende complexiteit wordt weerspiegeld is niet evident.

Dezelfde struikelblokken keren vaak terug: (1) de moeizame praktische organisatie, (2) het eerder artificieel karakter van de opdracht (3) onvoldoende input of wisselwerking met het werkveld en (4) het gevaar van een niet-transparante evaluatie. Dit  laatste struikelblok is voor de lesgevers/evaluatoren vaak de lastigste en moeilijkste te nemen stap:

  • Hoe gaan we de integratie van de diverse competenties evalueren?
  • Hoe kunnen we meten of de studenten voorbereid zijn op de stage/inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt?
  • Hoe betrekken we het werkveld als mede-evaluator en bewaker van het eindniveau?

Geïntegreerd toetsen in diverse vormen zou hier een antwoord op kunnen bieden maar wordt aan de UGent slechts op beperkte schaal toegepast. De toetsvormen die gekend zijn (cf. probleemgestuurde vakken, integratievak, …), hebben een vrij uitgebreide logistieke aanpak die moeilijk breed implementeerbaar is. Een theoretisch kader rond geïntegreerd toetsen ontbreekt alsook concrete tools waarmee opleidingen aan de slag kunnen gaan om dit in diverse vormen te implementeren, waardoor het momenteel beperkt blijft tot een aantal ‘ad hoc-initiatieven’.

Contact

prof. dr. Ignace De Beelde
mevr. Fanny Buysschaert
prof. dr. Lieven Danneels (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
mevr. Anne Magherman (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
mevr. Leen Aper (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

‘Integrate to innovate (i-to-i)’: innovatie door interprofessionele samenwerking.

Doel

Dit project is een aanvulling op bovenstaand project omtrent geïntegreerd toetsen. In dit project gaan we aan de slag met een concrete uitwerking omtrent geïntegreerd toetsen, nl. een samenwerking tussen het vak Productinnovatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en het vak Marketingplanning binnen de Handelswetenschappen opleiding.

De facultaire toetsvisie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde stoelt op 5 stellingen. Eén van deze stellingen is het geïntegreerd toetsen. Geïntegreerd (authentiek) toetsen biedt de mogelijkheid om na te gaan of studenten kennis en competenties, aangeleerd in verschillende vakken, (integratief) kunnen gebruiken en voldoende de banden zien tussen de verschillende vakken. Via meer realiteitsgetrouwe situaties (cases, projecten, opdrachten…) worden op deze manier meer complexe competenties getoetst.

Dergelijke projecten of opdrachten bieden – naast de integratie van eerder verworven kennis en kunde – opportuniteiten om ‘soft skills’ aan te leren die essentieel zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt EN biedt bij uitstek mogelijkheden om het werkveld structureel te verankeren binnen de opleiding/opleidingsonderdelen. Uit de bevindingen van de instellingsreview bleek dat het werkveld vaak nog een vergeten stakeholder in ons academisch onderwijsproces is. Door hen te betrekken bij dergelijk projecten of opdrachten kunnen ze mee de transfer naar de arbeidsmarkt faciliteren en het eindniveau van de opleidingen mee helpen bewaken.

Concreet wil het i-to-i (integrate to innovate) onderwijsinnovatieproject een gevalstudie uitwerken van dergelijk multidisciplinaire opdracht mits de opzet van interprofessionele samenwerking.

Contact

prof. dr. Hendrik Slabbinck
mevr. Fanny Buysschaert

Motiverend doceren.

Doel

De faculteit Economie en Bedrijfskunde slaat de handen in elkaar, samen met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

In dit project worden de cruciale bouwstenen van een motiverende docenten- en begeleidingsstijl van het docentenkorps van deze drie faculteiten geconcretiseerd en geanalyseerd aan de hand van een vragenlijst.

Er wordt een reflectietool ontwikkeld om docenten beter inzicht te bieden in het motivationele effect van hun begeleidings- en lesgeefstijl. Er wordt toegewerkt naar een webapplicatie om docenten aan te moedigen tot zelfstandige professionalisering.

Contact

prof. dr. Maarten Vansteenkiste
mevr. Fanny Buysschaert