Voorstellen 2016

Implementatie van blended learning in de Bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen

Doel

In dit pilootproject wil men meer activerende werkvormen en web-gebaseerde tools m.b.t. blended learning ontwikkelen en implementeren in de opleidingsonderdelen ‘algemene en anorganische chemie’, ‘organische chemie’ en ‘fysica’ van de 1ste Bachelor Farmaceutische Wetenschappen. Hierdoor zal er in de contacturen meer ruimte worden gecreëerd voor het leren toepassen van de leerstof en voor begeleiding bij het vakoverschrijdend en probleemoplossend denken. Er zullen leerpaden en een online zelf-evaluatiesysteem worden ontwikkeld. Daarnaast zullen ook andere delen uit de leerstof op een meer activerende wijze worden benaderd met een sterkere actieve betrokkenheid van de student. Waar kennisverwerving nu via hoor- en werkcolleges gebeurt en kennisverwerking hoofdzakelijk nadien thuis, kunnen de rollen worden omgedraaid (flipping the classroom) waarbij meer ruimte gecreëerd kan worden voor discussie en omkadering. Voor dit innovatieproject zal samengewerkt worden met de Faculteit Wetenschappen. Een deel van de realisaties die uit dit project zullen voortvloeien, zal ook nuttig zijn voor andere monitoraten chemie.

Contact

prof. dr. Serge Van Calenbergh