Voorstellen 2017

Hoe communiceren we met onze stakeholders … en vooral bereiken we wat we beogen?

Doel

Met dit project wil men een uniforme en duurzame communicatiestrategie uitbouwen met o.a. aandacht voor een optimalisatie van afstemming met de diverse stakeholders en het werkveld. Naast het voorstellen van een communicatiestrategie zet dit project in op het aanleveren van concrete handvaten die in de dagdagelijkse communicatie met studenten, lesgevers, alumni en werkveld kunnen gebruikt worden. Het is ten slotte de bedoeling om een opleidings-specifieke portaalsite te ontwikkelen die studenten doorverwijst naar Minerva en lesgevers/stagebegeleiders/… kunnen doorklikken naar een online agenda of naar informatieve documenten op SharePoint.

Contact


Geïntegreerd toetsen: een haalbare kaart via een keuzepallet aan evaluatievormen.

Doel

Om de integratie van de verschillende competenties zoals vooropgesteld in het eigen competentiemodel van elke opleiding te bereiken, maken opleidingen vaak gebruik van opdrachten of projecten met een geïntegreerd en multi/interdisciplinair karakter. De complexiteit van de integratie neemt echter toe doorheen de opleiding. De uitwerking en implementatie van dergelijke opdrachten/projecten als onderwijswerkvorm waarin deze toenemende complexiteit wordt weerspiegeld is niet evident.

Dezelfde struikelblokken keren vaak terug: (1) de moeizame praktische organisatie, (2) het eerder artificieel karakter van de opdracht (3) onvoldoende input of wisselwerking met het werkveld en (4) het gevaar van een niet-transparante evaluatie. Dit  laatste struikelblok is voor de lesgevers/evaluatoren vaak de lastigste en moeilijkste te nemen stap:

  • Hoe gaan we de integratie van de diverse competenties evalueren?
  • Hoe kunnen we meten of de studenten voorbereid zijn op de stage/inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt?
  • Hoe betrekken we het werkveld als mede-evaluator en bewaker van het eindniveau?

Geïntegreerd toetsen in diverse vormen zou hier een antwoord op kunnen bieden maar wordt aan de UGent slechts op beperkte schaal toegepast. De toetsvormen die gekend zijn (cf. probleemgestuurde vakken, integratievak, …), hebben een vrij uitgebreide logistieke aanpak die moeilijk breed implementeerbaar is. Een theoretisch kader rond geïntegreerd toetsen ontbreekt alsook concrete tools waarmee opleidingen aan de slag kunnen gaan om dit in diverse vormen te implementeren, waardoor het momenteel beperkt blijft tot een aantal ‘ad hoc-initiatieven’.

 

Contact