Voorstellen 2018

MOOC: Russia between East and West

Doel

Is de Russische cultuur oosters, westers, of staat ze op zichzelf? Rond die vraag bestaat een reeks van webklassen die leerlingen secundair onderwijs in contact brengen met Slavische studies. Door de goede ervaringen met die webklas, wil men dit nu verder uitwerken tot een Engelstalige MOOC die bestaat uit 12 modules. Het creëren van deze MOOC is gerelateerd aan de plannen om een internationale Master in Russian Studies op te richten vanuit het Ruslandplatform van de UGent. Voor module 1 tot 6 werd reeds financiering verkregen via de MOOC-oproep van 2017. Via dit projectvoorstel wordt de financiering verkregen voor het realiseren van modules 7 tot 12..

Contact

prof. dr. Ben Dhooge

SCAP: de kers op de taart

Doel

Dit project is het vervolg op het in 2017 goedgekeurde MOOC-voorstel dat als doel heeft om taalprofessionals een opleiding op maat te bieden in het maken van ‘geannoteerde corpora’ voor het Spaans (digitale teksten met doorzoekbare meta-informatie voor elk woord). Dit ontsluit onderzoeksexpertise van de betrokken vakgroep voor studenten en andere geïnteresseerden. In huidig projectvoorstel wil men voor http://www.scap.ugent.be/ (1) een web- en serverarchitectuur maken waarbij gebruikers corpora kunnen uploaden en exclusief de rechten houden over dit corpus; (2) een interactieve web-interface ontwerpen waarbij zij de geautomatiseerde annotatie kunnen verbeteren en deze verbeteringen integreren in hun corpus; (3) een leermodule ontwerpen waarin zij getraind worden in technieken om digitale corpora samen te stellen; en (4) een road-show voorbereiden waarbij dit project wordt voorgesteld aan tekstleveranciers in Spanje.

Contact

prof. dr. Patrick Goethals
prof. dr. Renata Enghels
prof. dr. Ilse Logie

CultuurKIT – Kritisch Inzicht in Teksten

Doel

CultuurKit wil de studenten de vaardigheid ‘leesvorming’ laten inoefenen dankzij een innovatieve module. Het project bestaat uit 2 digitale zelfstudiecomponenten: 1) een databank met fragmenten uit literaire en essayistische teksten en een bijhorende oefenmodule, en 2) met cartoons en afbeeldingen bij headlines uit kranten en tijdschriften die alluderen op (historische) culturele kennis uit het taalgebied. In het eerste deel krijgen de studenten (in eerste instantie enkel van de talen Nederlands, Frans en Engels) fragmenten te lezen waarbij vragen horen die peilen naar inzicht in de semantische samenhang van de tekst, interpretatie van beeldspraak en begrip van culturele allusies. Het tweede deel van de databank (cartoons) is een open component waaraan studenten tijdens hun buitenlandverblijf een bijdrage leveren.

Contact

prof. dr. Lieve Jooken

Een intelligent tutoring systeem voor het maken van bewijzen in logica: ontwerp en implementatie van bewijsheuristieken gebaseerd op Socratische onderwijsstrategieën

Doel

Dit voorstel kadert in de herwerking van het oude ‘logicaprogramma’ (computerprogramma van Dirk Baetens) tot een webtoepassing. De omschakeling op zich is reeds gebeurd; sinds 2017-2018 is het logicaprogramma beschikbaar op alicelw.ugent.be. Een belangrijk onderdeel van het logicaprogramma is nog niet voorhanden, met name het maken van bewijzen, waarbij studenten zelf oefeningen kunnen invoeren en voor die oefeningen ook hints kunnen vragen van het programma. Met het project willen de aanvragers heuristieken ontwerpen voor het maken van bewijzen die gebaseerd zijn op Socratische onderwijsstrategieën.

Contact

prof. dr. Joke Meheus

Omeka-FLWI. Een modulair web-publicatieplatform voor virtuele exposities

Doel

Het project beoogt de ontwikkeling van zeven scenario’s gebaseerd op casussen uit verschillende gerechtelijke contexten. Elk scenario impliceert de interventie van een tolk en/of vertaler. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte wil hiertoe een samenwerking opzetten met de faculteit Recht en Criminologie en de hoogste gerechtelijke instanties van de zittende en staande magistratuur binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Via het scenario gebaseerd leren (SLB), een activerende werkvorm, worden studenten optimaal gevormd voor het tolken binnen een gerechtelijke context. Dit project ligt in de lijn van het multiperspectivisme dat de universiteit wil uitdragen. Er worden moot court-zittingen georganiseerd, deels afzonderlijk, deels met de studenten van de Master in Laws in de rechten, in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Oefenrechtbank’. Er wordt enerzijds multidisciplinair gewerkt door de samenwerking tussen de tolkwereld en de gerechtelijke context bij de opbouw van de casussen, maar ook doordat studenten uit beide disciplines elkaar ontmoeten

Contact

prof. dr. Christophe Verbruggen
prof. dr. Gita Deneckere
prof. dr. Steven Jacobs
prof. dr. Gunther Martens
prof. dr. Kris Rutten