Voorstellen 2015

Naar een dynamische en interactieve leeromgeving voor opleidingsonderdelen 1e Bachelor, met centrale focus op Statistiek

Doel

Dit project beoogt de elektronische leeromgeving van Statistiek en Sociale en Politieke Leerstelsels te ondersteunen en te verbeteren. Zo zal men voor Statistiek de doelstellingen verduidelijken aan toekomstige studiekiezers, wil men de leeromgeving dynamiseren en de begeleidingsinspanningen van het Monitoraat rationaliseren. Het dynamiseren van de Minerva-site zal o.a. gebeuren door het uitbreiden van de databank van oefeningen en examenvragen waarbij vooral wordt ingegaan op de oplossingsstrategie. Bij het opstellen van de databank is er aandacht voor expliciete differentiatie. Door het bijhouden van scores op de oefeningen moet ook de begeleiding van de studenten efficiënter kunnen gebeuren. Voor Sociale en Politieke Leerstelsels worden interactieve leerpaden uitgewerkt voor elk hoofdstuk.

Contact

Naar een conceptueel onderbouwd studiekiezersonderzoek

Doel

Met dit project wil men door een toegepast en conceptueel onderzoek beter zicht krijgen op de instroom van studenten, meer bepaald hoe de door de faculteit PSW aangeboden opleidingen door studiekiezers mentaal gepositioneerd worden als academische studierichtingen. Dit zal gebeuren op basis van het conceptuele kader van de ‘Legitimation Code Theory’. Er zal gericht in een aantal scholen zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld worden bij studiekiezers en hun omgeving om zo de kwaliteit van de instroom te verbeteren als ook de doorstroom.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos