Voorstellen 2016

React!

Doel

Met deze projectaanvraag wil men 25 robots aankopen en oefeningen maken voor het onderwijzen van functioneel programmeren aan de hand van robots. Doel is studenten te stimuleren om diepe kennis te vergaren over theoretische concepten door deze praktisch toe te passen voor het programmeren van robots. De robots zouden in een latere fase ook kunnen worden ingezet voor andere opleidingsonderdelen. De robots moeten op basis van een stimulerende rol studenten aanzetten tot actief leren. Dit project zal voorgesteld worden op een broodje Martinnovatie.

Contact

prof. dr. Christophe Scholliers

Documenteren, rapporteren & delen: universele smartphone microscoopadapters voor microfotografie

Doel

Met dit onderwijsinnovatieproject willen de projectaanvragers de visie waarbij onderzoekselementen geïntegreerd worden in onderwijs verder doortrekken door studenten de mogelijkheid te bieden microscopische preparaten op zelfstandige basis te documenteren, rapporteren en delen. Zo wordt activerend leren gekoppeld aan praktijkonderwijs. Hiervoor zullen een aantal microscope smartphone adapters en objectmicrometer slides worden aangekocht. De adapters zullen in meerdere opleidingsonderdelen worden gebruikt. Ze kunnen ook ontleend worden.

Contact

dr. Olivier Leroux

Actief leren in algoritmen en datastructuren

Doel

Met dit project wil men de activiteit van studenten verhogen bij het leerproces, met als uiteindelijke bedoeling om de effectiviteit van het leerproces te verhogen. Hierbij wordt gefocust op een aantal leervormen waarbij de activiteit traditioneel minder hoog blijkt te zijn dan bij leervormen die inherent activiteit van de student vragen en ook opvolgen, zoals werkcolleges en practica. Traditionele hoorcolleges hebben bijna inherent een actieve lesgever en passieve studenten-luisteraars. Het is de bedoeling om dit patroon zoveel mogelijk te doorbreken, met aangepaste middelen voor de verscheidene soorten groepen. Hierbij wordt gedacht aan het uitwerken van quizvragen via een online stemsysteem, inzetten van flipped/blended learning, integreren van (delen van) MOOC's, uitbouwen van leerpaden in Minerva. Meerdere opleidingen zullen gebruik maken van dit project. Voor dit project werd geen geld gevraagd, enkel de ondersteuning van de medewerkers onderwijsinnovatie. Indien het project een zinvolle bijdrage kan leveren aan andere docenten, zal er een broodje Martinnovatie rond worden georganiseerd.

Contact

prof. dr. Veerle Fack

Multidisciplinair leerplatform voor nematologie onderwijs en capaciteitsopbouw

Doel

De International Master of Science in Agro- and Environmental Nematology, een bij uitstek multidisciplinaire richting, wil meer inzetten op blended learning met als doel de studenten beter voorbereid naar de les te laten komen en hen meer digitaal materiaal aan te reiken om achteraf te bekijken. Door het lesmateriaal via weblectures op voorhand ter beschikking te stellen aan de studenten, kunnen ze zichzelf voorbereiden op de les en kan er tijdens het contactmoment met de docent meer ingezet worden op vragen en concrete oefeningen, waarbij de theorie moet worden toegepast. Door het basismateriaal van verschillende vakken digitaal ter beschikking te stellen, zullen de studenten gemakkelijker de verbanden leggen tussen de verschillende disciplines van het nematologische onderzoek. Voor de opleiding is het ook belangrijk dat de studenten uit ontwikkelingslanden achteraf hun kennis ook verder verspreiden in hun thuisland. Voor dit project zal een eenvoudige camera met dasspeldmicrofoon worden aangekocht om opnames te maken in Afrika. Daarnaast wordt de ondersteuning van de medewerkers onderwijsinnovatie gevraagd.

Contact

prof. dr. Wim Bert

Het stimuleren van probleemoplossend denken: het gebruik van een tablet voor gepersonaliseerde begeleiding en feedback

Doel

Het doel van dit onderwijsinnovatieproject is om een tablet met bijhorende apps in te zetten tijden werkcolleges/PC-oefeningen zodat de lesgever de studenten op een meer persoonlijke manier kan begeleiden. Zo worden werkcolleges interactiever gemaakt en de wetenschappelijke creativiteit van de studenten op een persoonlijke en interactieve manier aangescherpt.

Contact

prof. dr. Klaas Vandepoele

Flipped classroom: interactieve integratie van reader

Doel

In dit gratis project willen de projectverantwoordelijken de reader die de studenten moeten instuderen, op een interactieve manier integreren in een flipped classroom setting. Om interactie tussen de studenten onderling en lesgevers te vergroten tijdens de voorbereiding van de bespreking zal gebruik gemaakt worden van NotaBene (http://nb.mit.edu/welcome), een gratis online platform dat toelaat om annotaties met vragen, opmerkingen, … op de pdf-versies van de papers toe te voegen. In dit project zullen studenten de reader actief doornemen en kritisch analyseren, wordt een probleemstelling multiperspectivistisch benaderd, leren de studenten presenteren via flashpresentaties en wordt een mix aan werkvormen gebruikt. Dit project zal voorgesteld worden op een broodje Martinnovatie.

Contact

prof. dr. Veerle Van Eetvelde

Get out your comfort zone: feedback geven en krijgen op presentaties

Doel

De bedoeling van dit gratis project is om het groeperen van de feedback die studenten geven per presentatie van medestudenten, te automatiseren via Google Forms. De studenten kunnen hun feedback intypen in het formulier en er wordt automatisch een output formulier gegenereerd per student/groep. Voor het intypen van het formulier zal gebruik gemaakt worden van tablets. Met dit project wil men een open attitude creëren bij studenten naar feedback geven en krijgen. Indien het project een zinvolle bijdrage kan leveren aan andere docenten, zal er een broodje Martinnovatie rond worden georganiseerd.

Contact

prof. dr. Veerle Van Eetvelde

Inzet van een interactief bord in het practicumonderwijs biologie

Doel

In dit onderwijsinnovatieproject wordt het interactief bord: het SMART Kapp bord aangekocht. Dit bord is een moderne vervanger van het traditionele bord, waarbij je met gewone whiteboard-stiften tekeningen maakt op het bord, die real time geprojecteerd worden op de projectieschermen in de zaal (vooraan en achteraan). Daarnaast kunnen de beelden ook live gestuurd worden naar een tablet of smartphone, waarbij maximaal 250 studenten kunnen meekijken. Hiervoor moet je een app installeren, die zowel werkt met een iOS- of een Android-besturing. De tekeningen kunnen na het practicum worden opgeladen op Minerva. Zo kunnen de studenten zich optimaal voorbereiden op het examen. Het bord kan ook ontleend worden op momenten dat het niet in de practica wordt gebruikt.

Contact

prof. dr. Annemieke Verbeken

Een online monitoraat: een uitbreiding op een sterke studie-ondersteuning

Doel

In dit project wordt het online platform, WizIQ (https://www.wiziq.com), gedurende 1 jaar getest door twee studiebegeleiders op het monitoraat. De studenten kunnen online begeleid worden, op de cruciale momenten wanneer zij aan het studeren zijn. Het is gebruiksvriendelijk en laat toe om 1 tot 10 studenten tegelijk te helpen, ook tijdens de drukke examenperiodes. De tool bevat een online bord waarop PowerPoint, Word, Excel en pdf bestanden kunnen geprojecteerd worden. Er zijn ook vlotte mogelijkheden om met webcam te werken en zo het persoonlijk contact te vergroten. De ervaringen met deze tool zullen tijdens een Broodje Martinnovatie gedeeld worden met de andere faculteiten.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Ondersteuning en promotie van Activerend leren

Doel

De faculteit gaat actief op zoek naar docenten die wensen te experimenteren met vormen van activerend leren. Er zal een Broodje Martinnovatie georganiseerd worden met als centrale thema ‘Activerend leren’. Daarnaast wordt een online good practice gids opgesteld. Er zullen een aantal goede praktijken toegelicht worden en zullen een aantal beschikbare ondersteunende tools in Minerva en Curios gedemonstreerd worden. Doel van dit project is (1) zicht krijgen op bestaande goede praktijken en deze extra in de kijker plaatsen, (2) ondersteuning van facultaire projecten, (3) ondersteuning van blended learning en flipped classroom, (4) beheer van de multimediale facultaire uitleendienst; en (5) promotie voor ondersteunende activerende tools. Binnen dit project wordt financiering gevraagd voor de aankoop van één draadloze microfoon en 1 headset microfoon met kabel.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Proeftuinen rond multiperspectivisme

Doel

In dit project zullen vier sporen gevolgd worden: (1) het thema multiperspectivisme als containerbegrip zichtbaar maken; (2) ondernemerschap aan de faculteit WE vergroten; (3) de structurele integratie van duurzaamheidseducatie in de opleidingen promoten; en (4) interdisciplinair symposium Masterproef. De resultaten van dit project zullen op actieve wijze verspreid worden binnen de Associatie UGent. Concreet zullen er een Broodje Martinnovatie georganiseerd worden met multiperspectivisme en duurzaamheid als centraal thema’s. De focus zal daarbij liggen op een aantal goede praktijkvoorbeelden van en door docenten. Daarnaast wordt een online good practice gids opgesteld. Daarnaast wordt er een studentenevenement rond ondernemerschap georganiseerd en een interdisciplinair symposium masterproef ingericht.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie

Doel

Door het organiseren van een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten, lunches rond onderwijsinnovatie, het aanmaken van folders en het bieden van ondersteuning bij blended learning, en het verspreiden van een nieuwsbrief, wil dit project onderwijsinnovatie binnen de faculteit WE nog meer in de schijnwerpers plaatsen. Nieuw dit jaar is dat de uitnodigingen voor de Broodjes Martinnovatie opgenomen zullen worden in de nieuwsbrieven van het Expertisenetwerk Associatie UGent (ENW AUGent). Ook de bedrijfswebsite Yammer en de ICTO-website zullen gebruikt worden voor de bekendmaking van georganiseerde evenementen.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens