Maatschappelijke vaardigheden

Interculturele vaardigheden

Interculturele deskundigheid wordt omschreven als een set van cognitieve, affectieve en gedragsmatige vaardigheden en kenmerken die doeltreffende en passende interactie in een verscheidenheid van culturele contexten ondersteunen. Leerdoelen binnen dit thema worden vooral vooropgesteld indien de praktijkervaring plaatsvindt in een context met een hoge mate van multiculturaliteit, diversiteit, cultureel pluralisme, … Het leren werken en communiceren binnen gemeenschappen met verschillende referentiekaders staat hierbij centraal.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student herkent en waardeert diversiteit en gemeenschappelijkheid.
 2. De student waardeert de rol die diversiteit en multiculturalisme spelen in menselijke relaties, de eigen identiteit en de fundamentele manier waarop naar de wereld wordt gekeken.
 3. De student ontwikkelt de vaardigheid om kritisch te reflecteren over diversiteit, gelijkheid en democratie.
 4. De student ontwikkelt kennis, bewustzijn en vaardigheden in relatie tot interculturaliteit.

Communicatievaardigheden

Vaak ligt de focus ook op communicatievaardigheden in een variëteit aan contexten en op verschillende manieren (interpersoonlijk, schriftelijk, presentatievaardigheden, …). Communicatievaardigheden zijn essentieel voor het opbouwen van interpersoonlijke relaties, die op zich noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt vaardigheden om gemeenschappelijke belangen te identificeren tijdens één-op-één gesprekken.
 2. De student ontwikkelt vaardigheden om conflicten op te lossen.
 3. De student leert actief luisteren.
 4. De student leert schrijven voor specifieke doelgroepen.
 5. De student leert spreken voor publiek.
 6. De student leert ideeën te presenteren aan in mondelinge, schriftelijke en visuele vorm.
 7. De student demonstreert effectieve mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in overeenstemming met de professionele verwachtingen van de discipline.
 8. De student leert argumenten te analyseren en op een overtuigende manier te formuleren.

Leiderschapsvaardigheden

Verantwoorde maatschappelijke burgers bezitten leiderschapsvaardigheden. Studenten ontwikkelen idealiter een visie die anderen kan inspireren of in staat kan stellen actie te ondernemen in het meebouwen aan een democratische maatschappij.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt inzicht in hoe leiderschapsvaardigheden worden toegepast en hoe besluiten worden genomen in een variëteit aan contexten.
 2. De student ontwikkelt inzicht in eigen waarden, overtuigingen en verantwoordelijkheden die een rol zullen spelen in leiderschapsposities die men inneemt.
 3. De student leert bestaande leiderschapsmodellen kennen en ontwikkelen een persoonlijke leiderschapsstijl, gebaseerd op toepassingen ervan.
 4. De student leert een persoonlijk standpunt ontwikkelen, formuleren, verantwoorden en verdedigen in het kader van maatschappelijke en/of sociale problemen.

Community building

CSL is onder meer gericht op het bevorderen van de levenskwaliteit in specifieke gemeenschappen. Studenten engageren zich met andere woorden actief vanuit de eigen academische expertise in een bepaalde gemeenschap. Het maatschappelijk engagement helpt studenten vaardigheden ontwikkelen, die kunnen worden toegepast in het opbouwen van gemeenschappen en het stimuleren  van sociale en maatschappelijke veranderingen.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt de capaciteit om met een diversiteit van individuen te werken, met verschillende visies, aan bepaalde doelstellingen in de gemeenschap.
 2. De student leert effectieve oplossingen zoeken voor publieke problemen door middel van democratische besluitvorming.

Conflict management

Kunnen omgaan met conflicten is van belang bij ‘community building’, aangezien de visies van de deelnemers vaak verschillen.  

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student leert bij verschillende visies en standpunten tot een compromis komen.
 2. De student leert gemeenschappelijke standpunten identificeren.
 3. De student leert onenigheid te respecteren.

Onderzoeksvaardigheden

Om relevante acties te ondernemen in het kader van maatschappelijk verantwoord burgerschap, moeten studenten de vaardigheden aanleren om maatschappelijke en sociale noden en problemen te identificeren en te analyseren.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. Studenten leren relevante informatie verzamelen in een specifieke gemeenschap.
 2. Studenten leren noden en problemen identificeren op basis van bepaalde informatiebronnen.
 3. Studenten leren informatiebronnen zoeken, hanteren en evalueren.

Analysevaardigheden

CSL-programma’s benadrukken vaak de noodzaak voor studenten om eigen ervaringen te kunnen analyseren, op een manier die nuttig kan zijn voor het werk in bepaalde gemeenschappen. Door dit analyseproces kan men immers eigen acties optimaliseren en verder toepassen.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student leert het engagement en de waarde van burgerinitiatieven analyseren.
 2. De student leert eigen ervaringen beoordelen en verwoorden.
 3. De student leert eigen ideeën, beelden en expertise op een creatieve manier analyseren en synthetiseren.
 4. De student leert het ontwikkelingsproces, het evaluatieproces en het implementatieproces van doelstellingen in de gemeenschap analyseren.

Kritisch denkvermogen

Het bouwen aan een gemeenschap is geen exacte wetenschap. Kritische denkvaardigheden zijn bijgevolg onontbeerlijk.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student leert een onderscheid maken tussen feit en mening.
 2. De student leert kritische vragen stellen.
 3. De student leert kritisch observeren.
 4. De student leert kritisch bepaalde complexe maatschappelijke problemen analyseren.

De vaardigheid theorie toe te passen in de praktijk

Aangezien CSL een ervaringsgerichte onderwijsvorm is, waarbij studenten de theoretische kennis en concepten actief toepassen in een relevante maatschappelijke context, is deze vaardigheid vereist.  

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student leert de connectie maken tussen theoretische concepten en de praktijkervaring.
 2. De student leert de doeltreffendheid van het maatschappelijk engagement analyseren aan de hand van aangeleerde theoretische denkkaders.
 3. De student leert disciplinespecifieke kennis toepassen om te anticiperen op maatschappelijke noden.
 4. De student leert analysevaardigheden toepassen, vanuit kwalitatieve en kwantitatieve kennis, om sociale noden te identificeren.

Naar de andere thema's

>> Maatschappelijke kennis

>> Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin