Coaching en begeleiding

Opleiding

Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen

Faculteit

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Maatschappelijk engagement

Omschrijving

Masterstudenten begeleiden individueel, gedurende een volledig semester, kleine groepjes kansarme autochtone en/of allochtone leerlingen van het 5e of 6e leerjaar uit het basisonderwijs bij zelfregulerend leren. In totaal geven de studenten 10 begeleidingssessies aan de leerlingen. Om de studenten te ondersteunen in hun rol als begeleider in de praktijk, wordt in het opleidingsonderdeel ‘Coaching en begeleiding’ de nodige theoretische achtergrond meegegeven en worden ook workshops, supervisiegesprekken, en individuele feedbackgesprekken georganiseerd, waarbij theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden.

Gemeenschap en partnerschappen

De gemeenschap waar de studenten actief een engagement mee aangaat wordt afgelijnd tot kansarme autochtone en/of allochtone leerlingen, waar een duidelijke nood is aan coaching en begeleiding. Om die gemeenschap te bereiken, wordt binnen het opleidingsonderdeel een partnerschap aangegaan met 6 Gentse basisscholen met een hoge concentratie kansarme autochtone en/of allochtone leerlingen.

Maatschappelijke doelen

Maatschappelijk kwetsbare jongeren met een duidelijke nood aan begeleiding worden gecoacht in hun leerproces. Hierdoor wordt gepoogd de maatschappelijke kansen van de doelgroep te verhogen, door de slaagkansen en doorstroommogelijkheden in het onderwijs te optimaliseren. Daarnaast worden ook leerkrachten en ouders ondersteund in hun rol als begeleider van leerprocessen en specifiek bij het ondersteunen van zelfregulerend leren.

Academische leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Verschillende vormen van begeleiding (o.a.  coaching, turoring, mentoring, intervisie, supervisie, begeleiden van leerprocessen, …) en de concrete toepassingen ervan binnen onderwijscontexten leren kennen.
 • Coachings- en begeleidingsactiviteiten op verschillende onderwijsniveaus kritisch kunnen beschrijven en analyseren.
 • De implementatie en het procesmatig verloop van coachings- en begeleidingsprocessen in onderwijscontexten leren kennen, en deze kunnen toepassen  in een reële onderwijscontext.
 • Het belang van deelvaardigheden bij coachings- en begeleidingsprocessen, zoals vragen stellen, feedback geven, reflectie stimuleren, … leren kennen en deze kunnen toepassen in een reële onderwijscontext.
 • Kritisch leren reflecteren over de begeleidingsactiviteiten.

Maatschappelijke en persoonlijke leerinhoud en leerdoelen voor de student

 • Een vertrouwensrelatie leren opbouwen met (maatschappelijk kwetsbare) leerlingen en kunnen fungeren als rolmodel.
 • Bewuster leren omgaan met diversiteit, gelijke onderwijskansen, kansarme autochtone en allochtone kinderen en hun ouders.
 • Een beter inzicht verwerven in de onderwijssituatie van maatschappelijk kwetsbare leerlingen.
 • Inzicht krijgen in coaching en begeleiding in een bredere maatschappelijke context.
 • Versterken van sociale en communicatieve competenties.

Reflectie

Door middel van reflectie:

 • leren studenten hun eigen begeleidingsactiviteiten kritisch te analyseren aan de hand van de aangeboden theoretische inzichten.
 • krijgen studenten meer inzicht in hun eigen rol en bijdrage als begeleider binnen de bredere maatschappelijke context.
  leren de studenten over hun eigen rol als master in de pedagogische wetenschappen in een complexe samenleving.
 • leren de studenten complexe sociale problemen binnen een groter geheel te plaatsen en ermee om te gaan.
 • verwerven de studenten naast academische inzichten en vakspecifieke competenties, ook  meer generieke competenties.
 • groeit de maatschappelijke betrokkenheid.

Studenten leren om vanuit theoretische inzichten kritisch te reflecteren op hun begeleidingsactiviteiten door middel van:

 • portfolio.
 • individuele  voortgangsgesprekken.
 • overlegmomenten met de leerkrachten.
 • supervisiegesprekken.

Contact

Verantwoordelijke lesgever: Prof. dr. Hilde Van Keer
Hilde.VanKeer@UGent.be