Maatschappij en gezondheid

Opleiding

Master of Science in de Tandheelkunde

Faculteit

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Maatschappelijk engagement

Omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Maatschappij en Gezondheid' heeft als doel het verwerven van competenties eigen aan dit opleidingsonderdeel, aan de hand van een reeks klinische en gezondheidspromotie-opdrachten. Hierbij zal de student gebruik maken van zijn theoretische kennis opgedaan in de bachelor jaren en zijn vaardigheden van zelfstudie. Elke groep zal binnen en samen met een sociale organisatie een project opstarten en uitvoeren. Het project moet nauw aansluiten aan de noden van de doelgroep. In een elektronisch portfolio tonen de studenten aan dat de opdrachten werden voorbereid, uitgevoerd en verwerkt, en dat aldus de competenties verworven werden. De studenten werken samen in groepjes, behalve voor het reflectieverslag, de zelfbeoordeling en de bijkomende beoordelingsaspecten.

Gemeenschap en partnerschappen

Samen met een lokale sociale organisatie als partner, voeren de groepjes studenten een specifiek mondgezondheidsproject uit, dat aansluit bij de noden van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Voor academiejaar 2013-2014 maken de studenten een keuze uit volgende sociale organisaties die een gezondheidspromotie project inrichten: VZW Jong (Gent), OCMW emancipatorische werking, COZO Antwerpen, BW vzw Rynhove, De Sleutel – DCG, WGC De Kaai Gent, Kind en Gezin (omgeving Gent), Ortho-agogisch centrum – De Rank (De Pinte), MPI Klerken, IVIO Binnenhof. De studenten verzamelen informatie over de doelgroep, waardoor inzicht wordt verworven in mondgezondheid en in de socio-economische en omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de mondgezondheid, mondgezondheidsgedrag en toegankelijkheid voor zorg.

Twee voorbeelden:

  1. Vzw Jong is een Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerking met deelwerkingen in verschillende buurten van de 19de-eeuwse stadsgordel, het stadscentrum en Nieuw Gent. Vzw Jong stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Daartoe organiseert vzw Jong dagelijks activiteiten met diverse groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Vzw Jong komt op voor de belangen van kinderen en jongeren in hun contacten met andere verenigingen, voorzieningen en overheden, zodat ze op alle vlakken in de samenleving kunnen meetellen. Als jeugdwelzijnswerking heeft Vzw Jong bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. In maart 2014 wordt door Vzw Jong een mondgezondheidsproject opgezet waarbij aan de hand van activiteiten de kinderen in de vijf gebiedsteams mondgezondheidspromotie krijgen. Elke groep studenten zal binnen één kinderwerking heel nauw betrokken zijn bij deze activiteiten. Samen met de kinderwerkers zullen ze actief zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten.
  2. Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw is één van de tien wijkgezondheidscentra in de 19de-eeuwse gordel van Gent. Je kan hier terecht voor raadplegingen bij de arts, verpleging, maatschappelijk werker of kinesitherapeut. Als wijkgezondheidscentrum kent De Kaai vzw een multidisciplinaire samenwerking en wordt er gewerkt aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Zo wordt jaarlijks gewerkt rond het thema mondgezondheid en wordt de maand maart in de kijker gezet als ‘maand van de tand’. Als wijkgezondheidscentrum heeft De Kaai vzw heel wat ervaring in het werken aan projecten met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Met deze projecten wordt ingezet op gezondheid en zelfredzaamheid van patiënten en buurtbewoners. Dit jaar wordt in ‘de maand van de tand’ gefocust op twee kleuterklassen van de Vrije Basisschool t Klimrek 2. Hierbij zal gewerkt worden aan mondgezondheid bij de kleuters zelf, maar worden ook de school, de ouders en de buurt betrokken.

Maatschappelijke doelen

Mondgezondheid, mondgezondheidsgedrag en toegankelijkheid voor zorg hangt voor een stuk af van socio-economische en omgevingsfactoren. Met de participatie in mondgezondheidspromotie-opdrachten ingericht door lokale sociale organisaties, en gericht op kwetsbare doelgroepen, op basis van bovenstaande factoren, wordt tegemoetgekomen aan gezondheidsnoden bij deze doelgroepen.

Academische leerinhoud en leerdoelen voor de student

Het opleidingsonderdeel 'Maatschappij en Gezondheid' van de 1ste master tandheelkunde heeft als doel het verwerven van onderstaande competenties (maatschappelijke leerinhoud en leerdoelen voor de student) eigen aan dit opleidingsonderdeel, aan de hand van een reeks klinische en gezondheidspromotie-opdrachten. Hierbij zal de student gebruik maken van zijn academische kennis en leerinhouden opgedaan in de bachelor jaren en de vaardigheden van zelfstudie. De academische leerinhouden, als voorbereiding voor het uitvoeren van de gezondheidspromotie opdrachten, focussen op de werking en organisatie van lokale actoren in het veld van de gezondheidspromotie en het opstellen van een elektronisch portfolio.

Maatschappelijke en persoonlijke leerinhoud en leerdoelen voor de student

Op basis van de uitvoering van de gezondheidspromotie-opdrachten, worden studenten beoordeeld op vijf competenties:

  1. De student is in staat voor een specifieke doelgroep informatie te verzamelen waardoor inzicht wordt verworven in de mondgezondheid en in de socio-economische en omgevingsfactoren die bepalend kunnen zijn voor de mondgezondheid, mondgezondheidsgedrag en toegankelijkheid voor zorg. Dit alles moet gebeuren met empathie en respect voor de betrokken doelgroep.
  2. De student is in staat om de bestaande theoretische modellen van gezondheidspromotie en eerstelijnszorg te toetsen aan het projectmatig werken met lokale actoren, dit in het bijzonder aan het door de groep uitgevoerde gezondheidspromotieproject.
  3. De student kan op een wetenschappelijke manier de onderliggende evidence opzoeken en toepassen binnen de mondgezondheidsprojecten die gebeuren in samenwerking met de lokale actoren.
  4. De student is in staat om op een kernachtige wijze een gestructureerd rapport op te maken van het uitgevoerd (mond)gezondheidspromotieproject. Hierbij moet de student ook in staat zijn de meerwaarde van de betrokkenheid van de verschillende disciplines binnen de opdracht aan te tonen en zichzelf daarin weten te positioneren. (multidisciplinair en/of trnasdisciplinair samenwerken).
  5. De student kan kritisch reflecteren over het leerproces tijdens het uitwerken van het portfolio.

Reflectie

Studenten leveren op een originele manier bewijzen op basis van het portfolio, in het kader van de evaluatie van het behalen van bovenstaande vijf competenties. Volgende zaken komen aan bod in het portfolio:

  • Tussentijdse verslaggeving
  • Verslaggeving vijf competenties
  • Reflectieverslag

In het reflectieverslag binnen het portfolio, is het de bedoeling dat de student terugkijkt op de ervaring en wordt deze geanalyseerd in een eigen referentiekader om tot leerinzichten, leerpunten en leerdoelen te komen voor toekomstig professioneel, persoonlijk en maatschappelijk handelen.

Contact

Verantwoordelijk lesgever: Prof. dr. Luc De Visschere
Luc.DeVisschere@UGent.be