Assisterend academisch personeel met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht

Aan de Universiteit Gent zijn met ingang vanaf 1 oktober 2020 55 mandaten als assisterend academisch personeel (doctor-assistent) met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht te begeven. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van max. drie jaar die niet hernieuwbaar is.

De mandaten zijn te begeven in alle vakgebieden en zijn betrekkingen van voltijds doctor-assistent – salarisschaal à 100%: min. €29.069,73 – max. € 45.317,25 (thans uitbetaald aan een indexschaal van 170,69%).

Het opnemen van dit mandaat impliceert het privilege om zich gedurende een periode van max. 3 jaar nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten.

Profiel

  • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma;
  • voldoen aan de kandidaatsvereisten voor het mandaat van Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen voor de oproep met indiendatum  2 december 2019;
  • ook nog voldoen aan deze kandidaatsvereisten om gedurende de looptijd van het mandaat van doctor-assistent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht opnieuw bij het FWO-Vlaanderen een aanvraag voor het mandaat van Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker te kunnen indienen;
  • nog niet eerder genoten hebben van het BOF-mandaat van doctor-assistent met hoofdzakelijk onderzoekopdracht.

Inhoud van de functie

  • Verrichten van het wetenschappelijk onderzoek;
  • Beperkte medewerking aan het onderwijs van de vakgroep;
  • Beperkte medewerking aan de dienstverlening in de vakgroep;

Hoe solliciteren

De kandidaten dienen bij het FWO-Vlaanderen een mandaat van Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker aan te vragen (uiterste indiendatum 2 december 2019), onder het promotorschap van een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel van de UGent. Deze aanvraag bij het FWO-Vlaanderen fungeert bij niet-honorering door het FWO-Vlaanderen tegelijkertijd als sollicitatie voor deze vacature van assisterend academisch personeel. De oproepdocumenten en aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op het adres van het FWO-Vlaanderen, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, tel. +32-2-512.91.10. Zij worden eveneens op het internet ter beschikking gesteld, URL: http://www.fwo.be.

Het universiteitsbestuur streeft naar een genderbalans, waarbij ten hoogste drie vijfden van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

Een kopie van het aanvraagdossier wordt door de Afdeling Onderzoekscoördinatie opgevraagd bij het FWO-Vlaanderen.

Na selectie en rangschikking van de 55 kandidaten kan een reservelijst aangelegd worden van kandidaten die in aanmerking komen voor een mandaat voor zover een aangestelde doctor-assistent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht nog voor de start van het mandaat hieraan verzaakt dan wel na de start van het mandaat ontslag neemt op ten laatste 31 december 2020.

Verdere informatie betreffende deze vacature kan verkregen worden bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van de directie Onderzoeksaangelegenheden, tel. +32 9 264 36 32 of +32 9 264 30 27, email: BOF@UGent.be.