Onderscheid contractueel en statutair dienstverband

Administratief en technisch personeel (ATP) bij de UGent werkt in contractueel of statutair dienstverband:

  • Een contractueel personeelslid is tewerkgesteld volgens de regels van het arbeidsrecht en krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur met een aangepaste proefperiode. Op veel vlakken valt dit te vergelijken met een tewerkstelling in de privé-sector.
  • Een statutair personeelslid is tewerkgesteld volgens het personeelsstatuut dat van toepassing is op de UGent. Een statutaire loopbaan start met 6 maanden stage, waarna u kan benoemd worden als ambtenaar. Een statutaire job is van onbepaalde duur.

Enkele verschillen

De arbeidsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen zijn grotendeels dezelfde, al schuilen er enkele belangrijke verschillen bij aanwerving, in het loon, de uitkeringen en de pensioenregeling.

Aanwervingsprocedure

De sollicitatieprocedure voor het ATP verschilt naargelang het type tewerkstelling. Solliciteert u naar een statutaire functie, dan dient u een selectieprocedure te doorlopen met een psychotechnisch onderzoek bij een extern bureau. Solliciteren naar de meeste contractuele functies doet u door uw kandidatuur te richten aan de betrokken vakgroep of dienst. Meer informatie hierover vindt u telkens terug onderaan elke vacature.

Loon

Beide starten met hetzelfde brutoloon, maar de inhoudingen van sociale zekerheidsbijdragen verschillen: voor contractuelen bedraagt de inhouding 13,07% op het brutoloon, voor statutairen bedraagt de inhouding 11,05% op brutoloon. Hierdoor ligt het nettoloon iets lager voor contractuele personeelsleden.

In principe is er om de vier jaar een salarisverhoging voor statutaire ATP-leden en contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Bij de start van de loopbaan worden zij ingeschaald in een functieklasse, met daaraan gekoppeld een functionele loopbaan. Wie voldoet aan de gestelde voorwaarden, zijnde minimumanciënniteit en gunstige evaluaties, kan doorgroeien in de functie en functieklasse naar een hogere salarisschaal of graad in dezelfde functie en functieklasse.

Uitkeringen

  • Een statutair personeelslid krijgt het volledige salaris doorbetaald tijdens het ziekteverlof. Bij een contractuele tewerkstelling behoudt u de eerste 30 kalanderdagen een loongarantie van 100%. Dit betekent dat het salaris de eerste maand wordt uitbetaald door de UGent. Vanaf de tweede maand is er een uitkering door de mutualiteit. Deze bedraagt slechts een gedeelte van uw loon.
  • Een statutair personeelslid heeft recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof bij de bevalling van de partner. Gedurende de tien dagen van afwezigheid wordt het volledige loon uitbetaald. Voor een contractueel personeelslid wordt gedurende de eerste drie dagen van de afwezigheid het normaal salaris uitbetaald. Voor de volgende zeven dagen krijgt de vader een uitkering van de mutualiteit. Het bedrag van deze uitkering is vastgelegd op 82% van het brutoloon.
  • Bij een statutair personeelslid wordt het salaris doorbetaald tijdens het bevallingsverlof. Bij een contractueel personeelslid wordt het loon stopgezet vanaf de 1ste dag van de moederschapsrust. De moeder ontvangt een moederschapsuitkering van de mutualiteit. De moederschapsuitkering bedraagt de eerste 30 kalenderdagen 82% van het brutoloon. Vanaf de 31ste dag daalt de uitkering.

Werkzekerheid

Voor contractuelen gelden de ‘gewone’ ontslagregels, voor vastbenoemde ambtenaren niet. Deze laatste categorie kan maar ontslagen worden onder een beperkt aantal voorwaarden, zoals afzetting of ontslag om tuchtredenen. De ambtenaar geniet vastheid van tewerkstelling. Dat betekent dat wanneer een functie verdwijnt of er moet worden bespaard, de ambtenaar niet kan worden ontslagen.

Pensioen

Het wettelijk pensioen voor een statutair personeelslid is voordeliger dan dat voor een contractueel personeelslid. Dit kan o.a. worden verklaard doordat het pensioen voor contractuelen net als in de privé-sector wordt berekend op basis van het loon over de ganse loopbaan, terwijl bij statutairen alleen de laatste tien jaar van de carrière meetellen. Doorgaans zijn dat de best betaalde jaren.

De UGent werkt aan het wegwerken van dit onderscheid en sloot daarom een aanvullende pensioenverzekering af voor contractuelen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door deze groepsverzekering kan deze categorie van personeelsleden een globaal pensioeninkomen verwerven dat het pensioen van de statutairen benadert.