Vacature Directeur Communicatie en Marketing

Algemene informatie

Bij de Universiteit Gent wordt de nieuwe functie van directeur Communicatie en Marketing vacant. Een voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde tijd wordt openverklaard in graad 10. Aan deze betrekking wordt voor een periode die loopt tot en met 31 maart 2018 een (hernieuwbaar) mandaat van directeur bij de directie Communicatie en Marketing gekoppeld. Onder mandaat verstaat men een tijdelijke aanwijzing in een beheersfunctie in een directie van de centrale administratie van de Universiteit Gent. Aan dit mandaat is graad 12 of 13 verbonden. 

De vermelde graden zijn opgenomen zijn in het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 oktober 2000 tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten van de Vlaamse gemeenschap. 

Situering 

De Universiteit Gent is een uitdagende, complexe instelling met internationale allure die bijna 10.000 personen tewerkstelt. Ze wenst haar grote ambities inzake onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de maatschappij waar te maken door een doelgerichte en resultaat-gedreven organisatie. Ze kiest daarbij voor een modern en dynamisch communicatie- en marketingbeleid in lijn met de missie, waarden en strategische doelstellingen van de universiteit. Hiervoor zoekt zij een directeur met een sterk leiderschap voor de directie Communicatie en Marketing (C&M) die een sleutelrol zal spelen in het realiseren van dit beleid. De directeur rapporteert rechtstreeks aan de rector en de vicerector. 

De directie C&M is verantwoordelijk voor het beleid en de operationalisering van de communicatie van de UGent binnen het (inter)nationale, competitieve universitaire landschap. Deze directie voert dit beleid uit, in samenwerking met de faculteiten en centrale administratie, geeft vorm aan de bestuurlijke communicatie, verzorgt de communicatie rond grote universitaire projecten en adviseert faculteiten en diensten bij hun eigen communicatie. De directie C&M ontwikkelt en beheert de positionering, huisstijl en corporate middelen van de universiteit. Digitale communicatie neemt hierbij in toenemende mate een centrale plaats in.

Inhoud van de functie

De directeur is eindverantwoordelijke van een 25-tal medewerkers met volgende taken:

 • Interne communicatie
 • Externe (corporate) communicatie en marketing
 • Onderwijscommunicatie
 • Wetenschapscommunicatie
 • Relatiewerking (fondsenwerving, alumniwerking en externe relaties)

Het managen, aansturen en coachen van c.q. leidinggeven aan de medewerkers van de directie C&M maakt een substantieel en cruciaal onderdeel uit van de functie. De directeur zorgt voor ontwikkeling en samenhang binnen de directie C&M en afstemming tussen corporate en facultaire communicatie.

Daarnaast is de directeur universiteitsbreed verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van communicatie en marketing. Hij/zij handelt hierbij vanuit een heldere en eenduidige visie op communicatie en marketing, die gebaseerd is op de integrale, strategische visie van de UGent. Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van de “core business” (onderzoek en onderwijs) is een nauwe betrokkenheid bij de instelling en samenwerking met alle betrokken interne en externe stakeholders van groot belang.

De directeur heeft een leidende rol bij de implementatie van de communicatiestrategie en de verdere professionalisering van de directie C&M en voert de regie in belangrijke trajecten zoals de versterking van de reputatie en zichtbaarheid, onderwijsmarketing, interne communicatie en relatiemarketing.

Functie-eisen 

 • De kandidaat is in het bezit van een diploma van Master.
 • De kandidaat beschikt over expertise op het gebied van reputatiemanagement en positioneringsvraagstukken, heeft overzicht en visie op de volle breedte van het communicatievakgebied en oog voor een gezonde bedrijfsvoering.
 • De kandidaat moet over de nodige competenties en ervaring beschikken inzake:
  • management in een eindverantwoordelijke positie van complexe organisaties, bij voorkeur in de sector van het hoger onderwijs;
  • veranderings- en projectmanagement;
  • people management;
  • procesopvolging, werkorganisatie en kwaliteitsopvolging.
 • De kandidaat moet over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal beschikken.
 • De kandidaat moet de nodige vaardigheden hebben tot interactie en samenwerking met collega-directeurs, alsook in staat zijn om klantgericht in interactie te treden met actoren binnen de faculteiten. De kandidaat moet in staat zijn tot het ontwikkelen en onderhouden van de nodige interne en externe netwerken.
 • De kandidaat beschikt over een  grote overtuigingskracht en is in staat richting te geven.
 • De kandidaat is resultaatgericht, organisatiebewust, is in staat problemen analytisch te benaderen, oordelen te vormen en beslissingen te implementeren. 
 • De kandidaat is visie-gedreven en stimuleert als verantwoordelijk leider de samenwerking en de werksfeer binnen de directie, met het oog op de uitbouw van zelfsturende teams.
 • De kandidaat respecteert de procedures en informeert op een geschikte wijze de medewerkers en het universiteitsbestuur.

Indienen van de sollicitaties

De sollicitaties moeten per aangetekend schrijven toegestuurd worden aan Prof. dr. A. De Paepe, rector van de Universiteit Gent, Sint Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent. De uiterste datum voor het indienen van de sollicitaties is vastgesteld op 30 september 2016 om 17 uur.

De kandidaten voegen bij hun sollicitatie een relevant curriculum vitae, een afschrift van hun diploma en een nota met de motivering van hun kandidatuur.

Selectieprocedure

Na een preselectie op curriculum vitae worden de kandidaten uitgenodigd tot deelname aan een assessment door een extern bureau. De eindselectie gebeurt binnen de Universiteit Gent door een selectiecommissie bestaande uit de rector, de vicerector en de beheerders. Zij kunnen zich bij de selectie van de ingediende kandidaturen laten bijstaan door één of meer experts. Op voorstel van deze selectiecommissie zal de laureaat de betrekking worden toegewezen (in graad 10) en een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd worden aangeboden, alsook door het Bestuurscollege als directeur worden aangesteld (in graad 12 of 13). 

Voor kandidaten intern aan de UGent gelden de modaliteiten zoals voorzien in het besluit van het Bestuurscollege van 31 mei 2001 betreffende de mandaatfunctie van directeur