Beheerder

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Bij de UGent is een vacature voor één BEHEERDER

Opdracht

Onder leiding van de rector en de vicerector zijn de beheerders belast met het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak en de coördinatie van de werking van de administratieve diensten. De beheerders zetelen tevens met raadgevende stem in het Bestuurscollege en in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.

De raad van bestuur zal de eigen bevoegdheden van de beheerder bepalen.

Profiel

 • Brede kennis en inzicht in het domein van het hoger onderwijs
 • Ervaring met beleidsondersteunend en –voorbereidend werk op hoog niveau
 • Goede communicatieve vaardigheden op verschillende operationele en beleidsniveaus
 • Goed begrip, visie en inzicht in de sturing van administratieve processen en stromen
 • In staat zijn te overleggen met verschillende doelgroepen (studenten, academisch personeel, administratief en technisch personeel, bestuurders, beleidvoerders, vakorganisaties)
 • In staat zijn tot sterke betrokkenheid bij het personeelsoverleg
 • Goede leidinggevende kwaliteiten en teamgerichtheid

Algemene functie-eisen

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een diploma van master (of daarmee gelijkwaardig verklaard diploma).
Het behaald hebben van een doctoraat strekt tot aanbeveling.

Aanstelling en salaris

De aanstelling gebeurt op basis van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Tweejaarlijks vindt er een evaluatie van het functioneren van de beheerder plaats.

De beheerder geniet de salarisschaal van gewoon hoogleraar. De dienstjaren als beheerder worden gelijkgesteld met academische dienstjaren.

Gender en diversiteit

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans en geeft voor deze vacature bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan een vrouwelijke kandidaat. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een eliminerende dossierselectie, een adviserend geschiktheidsonderzoek/assessment en een eindgesprek.

De raad van bestuur neemt de eindbeslissing m.b.t. de aanstelling.  

Kandidaatstelling

Kandidaturen worden bij aangetekend schrijven bezorgd aan Rik Van de Walle, rector UGent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent en dit uiterlijk op 23 november 2017.
Laattijdige kandidaturen worden niet aanvaard.

De kandidatuur bestaat minstens uit :

 • Een curriculum vitae;
 • Een visietekst (max. 2 pagina’s) met de visie van de kandidaat op (a) de positionering van de universiteit in het hogeronderwijslandschap, de kernopdrachten van de universiteit, het personeelsbeleid dat deze opdrachten mogelijk moet maken en de financiering daarvan; (b) de positie die de beheerder binnen de universiteit inneemt en de relatie tussen de eigen opgebouwde expertise van de kandidaat en de visie op de invulling van de betrekking van beheerder.