Overzicht personeelscategorieën

Naargelang de financieringsbron kan het personeel van de UGent ingedeeld worden in 2 afdelingen, namelijk de afdeling belast met het personeel ten laste van de werkingsuitkeringen en deze ten laste van de niet-werkingsuitkeringen.

Werkingsuitkeringen

Het personeel ten laste van de werkingsuitkeringen omvat volgende categorieën:

 • Academisch personeel: zelfstandig academisch (ZAP) en het assisterend academisch personeel (AAP)
  • Het ZAP is meestal vast benoemd; soms worden deeltijdse ZAP-leden tijdelijk aangesteld.
  • Alle AAP-leden zijn tijdelijk aangesteld.
  • Ieder lid van het academisch personeel is een statutair personeelslid, d.w.z. zonder arbeidsovereenkomst.

    

  • Verder worden de 'niet-verzapte' leden van het vast wetenschappelijk personeel (VWP) voor een aantal aspecten (vb. begroting, verkiezingen Raad van Bestuur, …) gerekend bij het ZAP.

 • Administratief en technisch personeel (ATP)
  • Bij de UGent zijn dit vastbenoemde personeelsleden (na een periode van 6 maand als stagiair)

In bepaalde gevallen (vb. loopbaanonderbreking, verminderde prestaties en tijdelijke invulling van nieuwe formatieplaatsen bij het ATP of onderbreking van ambtsvervulling bij het AAP) kunnen interimpersoneelsleden ter vervanging worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst.

Een aparte vermelding verdienen gastprofessoren: zij kunnen door de Raad van Bestuur buiten de formatie aangesteld worden, hetzij met hetzij zonder bezoldiging.

Niet-werkingsuitkeringen

Anderzijds heeft men het personeel ten laste van de niet-werkingsuitkeringen, d.w.z. ten laste van andere afdelingen van de begroting (nl. Sociale voorzieningen van studenten, onderzoeksfondsen, patrimonium). Hier vindt men wetenschappelijk personeel (WP) en administratief en technisch personeel (ATP). Deze laatste categorie wordt in deze context in het besluit op de begroting ook wel 'ondersteunend personeel' genoemd.

Het ATP en WP ten laste van de niet-werkingsuitkeringen is altijd contractueel (dus met arbeidsovereenkomst) voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

Dehousse-doctoraatsbursalen

Voorts zijn er doctoraatsbursalen met een zgn. Dehousse-beurs. Zij sluiten in het kader van een doctoraatsstudie een overeenkomst af die buiten de wet op de arbeidsovereenkomsten valt. Meer info vindt u in de gids voor doctoraatsbursalen: alfabetische index.

Overige

Verder neemt de Directie Personeel en Organisatie in de personeelsdatabase ook personen op die strikt genomen geen personeelslid zijn doch wel werkzaam zijn aan de UGent, zoals:

 • personeel en mandaathouders of bursalen van het FWO-Vlaanderen
 • IWT-specialisatiebeurzen
 • VIB-bursalen en personeelsleden
 • personeel IMEC, iMinds
 • gedetacheerden
 • vrijwillig onbezoldigde medewerkers
 • buitenlandse postdoctorale bursalen en stagiairs voor zover ze een dossier hebben bij de Directie Personeel en Organisatie
 • personeel van de controlediensten (bv. controlegeneesheer)
 • huisbewaarders niet-personeelsleden
 • geaffilieerde onderzoekers
 • personeelsleden van de AUGent

Voor het FWO-Vlaanderen betreft het de doctoraatsbeurzen (Aspirant-mandaten), mandaten voor postdoctorale onderzoekers en mandaten van onbepaalde tijd (onderzoeksleider en onderzoeksdirecteur).

Voor het IWT betreft het de specialisatiebeurzen die elk jaar worden toegekend evenals enkele postdoctorale onderzoeksmandaten.

Gerelateerde inhoud