Doctoraal onderzoeker arbeidsmarktherintrede na kanker

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 25, 2018 11:25
Vakgroep/directie/dienst
EB03 - Vakgroep Sociale Economie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Een Master (laatstejaarsstudenten kunnen ook kandideren)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De Vakgroep Sociale Economie [http://www.ugent.be/eb/sociale-economie] is op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een mandaat als doctoraal onderzoeker. De geselecteerde kandidaat zal werken aan een doctoraat onder de supervisie van Prof. dr. Stijn Baert [http://users.ugent.be/~sbaert].

Het doel van het onderzoek is een dieper inzicht te verwerven in de drempels die de arbeidsmarktherintrede na kanker bemoeilijken. Daartoe worden twee experimenten uitgevoerd waarbij recruiters beslissingen nemen over sollicitanten met en zonder een voorgeschiedenis van kanker. Deze experimenten worden specifiek ontworpen om drie onderzoeksvragen te beantwoorden. Ten eerste wordt nagegaan of een geschiedenis van kanker niet alleen geassocieerd is met lagere werkgelegenheid – zoals eerdere studies aantoonden – maar er ook een oorzakelijk effect op heeft via lagere aanwervingskansen ("causaliteit"). Ten tweede wordt onderzocht wat eventuele tussenliggende percepties over de productiviteit van gewezen kankerpatiënten zijn die hun aanwervingskansen verlagen ("mediatoren"). Ten derde wordt nagegaan in welke situaties, naar kenmerken van werkgevers (bijvoorbeeld ervaring met recrutering en personen met kanker in de eigen omgeving) en werknemers (bijvoorbeeld opleidingsniveau en geslacht), een geschiedenis van kanker in het bijzonder de aanwervingskansen beïnvloedt ("moderatoren"). Meer informatie omtrent het project is te vinden in de projectomschrijving [http://users.UGent.be/~sbaert/DOCTORAATSPROJECTArbeidsmarktherintredeNaKanker.pdf]. De precieze invulling van het project kan evenwel nog aangepast worden op basis van de interesse en bekomen inzichten door promotor en doctorand(a)(us).

In het kader van deze functie dient de doctoraal onderzoeker de volgende taken te volbrengen:

[1] toewerken naar een doctoraal proefschrift, daarbij excellentie in haar/zijn onderzoek en publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften nastrevend; [2] haar/zijn onderzoek presenteren op internationale workshops en conferenties;
[3] een (beperkte) bijdrage leveren tot de algemene onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende taken van de Vakgroep Sociale Economie.

Tegenover deze taken staan:

[1] een voltijdse betrekking als doctoraatsbursaal voor twee jaar, met een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid; het is de bedoeling deze twee jaar, bij gunstige evaluatie, aan te vullen met één of twee extra jaren vanuit andere projectmiddelen, zodat een volledig doctoraal traject kan worden doorlopen;
[2] de mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen, aan een universiteit uit de top-100 van beste universiteiten ter wereld [http://www.UGent.be];
[3] een ambitieuze omgeving en gestructureerde begeleiding;
[4] een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid;
[5] extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding en een vergoeding van alle kosten in het kader van internationale mobiliteit;
[6] de mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen [http://www.ugent.be/doctoralschools].

Functieprofiel

Wij zoeken een afgestudeerde Master of laatstejaarsstudent met de volgende competenties:
[1] aanleg voor autonoom (1a), gestructureerd (1b) en resultaatgericht (1c) werken;
[2] loyale (2a) en open (2b) ingesteldheid;
[3] sterke motivatie tot het effectief behalen van een doctoraat;
[4] interesse in het onderwerp van arbeidsmarktherintrede na kanker;

 

De volgende zaken zijn een pluspunt:

[5] concrete ervaring of affiniteit met experimenteel onderzoek, eye tracking of vignette-experimenten in het bijzonder;
[6] goede academische schrijfvaardigheden, vooral in het Engels;
[7] uitstekende studieresultaten (en/of een uitstekende Masterproef);
[8] een Master economische wetenschappen, handelsingenieur, sociologie, psychologie, informatica, computerwetenschappen, of data-analyse.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Stijn Baert (Stijn.Baert@UGent.be):

[1] een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;

[2] een curriculum vitae;

[3] puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2017-2018).

In de week van 5 maart zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek.

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Stijn Baert.