Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 07, 2020 15:25
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in (Huisarts-) geneeskunde, Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in Revalidatiewetenschappen, Master in Verpleeg- en vroedkunde, Master in Gezondheidsbevordering, of andere Masters met relevante expertise
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

"Pijn tijdens en na kankerbehandeling: strategieën voor preventie van chronische pijn bij borstkankeroverlevers vanuit een transmuraal kader"

Onderzoeksproject

Wereldwijd stijgt het aantal kankeroverlevers, ook in Vlaanderen, maar in veel gevallen betekent dit niet de terugkeer naar een leven van voor de ziekte. Een aanzienlijk aandeel van de overlevers rapporteert een verminderde kwaliteit van leven, en diverse fysieke en psychologische beperkingen tot lang na de behandeling. Een van de belangrijke beperkingen is de problematiek van pijn. Ongeveer 40% van de overlevers ervaren pijn, en de prevalentie hiervan zou vooral hoog liggen bij overlevers van borstkanker. Een adequate aanpak van deze problematiek is een belangrijk hiaat binnen de zorg. De ervaring van pijn is complex, subjectief, veranderlijk, en vraagt een bio-psycho-sociale benadering. In dit onderzoeksproject willen we een nazorgmodel ontwikkelen dat tegemoet komt aan deze complexiteit. Met het te ontwikkelen model stellen we meerdere doelen voorop: (1) vertrekt vanuit een individueel risico-assessment; (2) is gebaseerd op evidence-based technieken rond preventie van chronische pijn; (3) laat dynamische aanpassing toe afhankelijk van de noden en context van de persoon; en (4) verhoogt communicatie en samenwerking tussen disciplines en over zorgsettings heen. Het voorgestelde nazorgmodel zal in dit project uitgetest worden bij borstkankeroverlevers. Een eerste fase is een co-design fase waarbij aan de hand van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek een voorstel nazorgmodel wordt ontwikkeld. In een tweede fase wordt het prototype getest en geëvalueerd op kleine schaal. Binnen een derde fase wordt het nazorgmodel geïmplementeerd en geëvalueerd op grote schaal met het oog op achterhalen van effectiviteit zowel als haalbaarheid. Het doel is het ontwikkelen van een implementeerbaar nazorgmodel voor preventie van chronische pijn bij borstkankerpatiënten, waarbij de werkzame elementen en inzichten in randvoorwaarden rond effectiviteit ook aanzet geven tot brede uitrol en testen.

Op het project wordt één doctoraatsbursaal aangeworven die deel zal uitmaken van een interdisciplinair consortium.

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijke studies binnen bovenstaande beschreven fases.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de onderzoeksgroep/vakgroep.

 

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door Peter Pype (onderzoeksgroep Interprofessional Collaboration in Education and Practice, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg), Emelien Lauwerier (onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie), Ann Van Hecke (Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg), Geert Crombez (onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en Vibeke Kruse (dienst Medische Oncologie, UZGent). Het gaat dus om een interdisciplinair onderzoeksproject waarbij de kandidaat nauw zal samenwerken met deze onderzoeksgroepen, alsook met belangrijke organisaties in het veld die zich reeds engageerden voor het project (bv., de Lokale Huisartsenkring, Instituut voor Aandacht en Mindfulness vzw, Cédric Hèle Instituut).

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in (Huisarts-) geneeskunde, Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in Revalidatiewetenschappen, Master in Verpleeg- en vroedkunde, Master in Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in juli/september 2020 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in de problematiek van kanker en/of pijn bij kanker, en onderschrijven een bio-psycho-sociale aanpak van deze problematiek.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken goed samen met diverse disciplines.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Emelien Lauwerier () en Peter Pype () ten laatste tegen 7 augustus 2020.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Examenresultaten of puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen tussen 14 en 21 augustus 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan assessment relevant voor de functie.

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan of .