Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie, Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen, Master in de Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeksproject

Het gezondheidsbevorderende effect van fysieke activiteit bij gezonde mensen is reeds talloze keren aangetoond. Naast gezonde populaties hebben ook klinische populaties baat bij voldoende beweging en een fysiek actieve levensstijl, bijvoorbeeld om hun ziektebeeld onder controle te houden of soms zelfs te verbeteren of om geen extra aandoening (comorbiditeiten) op te lopen. Daarnaast is het zo dat onderzoek naar fysieke activiteit zich vroeger steeds richtte op het individuele gedrag. Sinds kort heeft er een shift in onderzoek plaatsgevonden, waarbij er niet meer gekeken wordt naar fysieke activiteit apart, maar naar fysieke activiteit binnen de context van 24 uur. Alle gedragingen die binnen één volledige dag uitgevoerd worden, kunnen onderverdeeld worden in fysieke activiteit, sedentair gedrag (of zitgedrag) en slaap. Deze gedragingen interageren met elkaar. Dit wil zeggen dat de tijd die aan één of meer van deze gedragingen gespendeerd wordt, een consequentie heeft op de tijd die aan andere gedragingen kan gespendeerd worden. Een beperkt aantal studies werd reeds uitgevoerd bij gezonde populaties. Dit concept is echter volledig nieuw binnen klinische populaties. Daarom heeft dit project als doel om de 24-uurs gedragingen bij patiënten met diabetes type 2 in kaart te brengen, in combinatie met het meten van de determinanten van deze gedragingen. Om dit doel te bereiken zullen patiënten met diabetes type 2 longitudinaal opgevolgd worden, waarbij de compositie van hun 24-uursgedrag objectief in kaart gebracht zal worden en associaties met determinanten (gemeten via een vragenlijst), bloedparameters en antropometrische gegevens onderzocht zullen worden. De resultaten van dit onderzoek dienen als bouwsteen om toekomstige interventies te ontwikkelen, gericht op de optimale compositie van de 24-uurs gedragingen van patiënten met diabetes type 2.

 

Taken

 •  Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studie, in nauwe samenwerking met patiënten met diabetes type 2, endocrinologen en huisartsen.
 •  Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 •  Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep en de vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 •  Bijdragen aan het onderwijs binnen de Bachelor en Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (max 10%).

 

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door Prof. Marieke De Craemer, Prof. Patrick Calders en Dr. Vera Verbestel binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent).

Functieprofiel

 •  Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch en statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie, Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen, Master of Science in de Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.Kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van een masteropleiding zitten en in juli of september 2020 afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap bij klinische populaties.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Marieke De Craemer () uiterlijk op 15 juni 2020.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbrieven van alle studiejaren in het hoger onderwijs.

 

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie worden op 2 juli 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.

 

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan .