Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

"Welke gedragsveranderingsinterventie werkt het best voor wie en onder welke omstandigheden? Een project bij oudere volwassenen met een focus op de tijds- en contextafhankelijkheid van determinanten van fysieke activiteit"

Onderzoeksproject

Voldoende fysieke activiteit heeft vele fysieke en mentale gezondheidsvoordelen, zeker ook bij oudere volwassenen. Ondanks het feit dat vele theorie-gebaseerde gedragsveranderingsinterventies al werden uitgetest in het verleden, blijft de prevalentie van fysieke inactiviteit bij oudere volwassenen wereldwijd hoog. Drie belangrijke tekortkomingen van vroegere interventies zijn (1) ze houden geen rekening met de dynamische aard (i.e. afhankelijkheid van tijd en context) van determinanten, (2) ze verwaarlozen de rol van de fysieke omgeving en (3) effecten op individuen (ipv groepen) worden genegeerd. Dit project heeft 2 doelen om deze tekortkomingen op te lossen: (1) het identificeren van de dynamische aard van determinanten en gedragingen, (2) het testen hoe gedragsverandering bij individuen kan worden geïnitieerd, rekening houdend met hun interactie met de omgeving. Het voorgestelde theoretische model zal bij oudere volwassenen uitgetest worden. Een eerste observationele studie zal een 'ecological momentary assessment' gebruiken om de tijds- en context-afhankelijkheid van determinanten van fysieke activiteit te capteren. In een tweede studie zullen de resultaten van studie 1 gebruikt worden om geïsoleerde mechanismen te testen waarvan verwacht wordt dat ze een positief effect hebben op gedrag. Hiervoor zullen een aantal micro-gerandomiseerde trials (kleinschalige experimenten) uitgevoerd worden. Het ultieme doel van deze trials is om te ontdekken welke interventie het best werkt voor wie onder welke omstandigheden.

Op dit project worden 2 doctoraatsbursalen aangeworven, een doctoraatsbursaal zal op fysieke activiteit focussen (deze vacature), de andere doctoraatsbursaal focust op sedentair gedrag. Er zal uiteraard een nauwe samenwerking zijn tussen beide doctoraatsbursalen binnen dit project.

Taken

 •  Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studies, in nauwe samenwerking met oudere volwassenen.
 •  Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 •  Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 •  Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master Bewegings- en Sportwetenschappen/Educatieve Master Lichamelijke opvoeding, Master Gezondheidsbevordering en/of Master in de Psychologie.

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door Delfien Van Dyck (onderzoeksgroep Fysieke Activiteit en Gezondheid, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen), Geert Crombez (onderzoeksgroep gezondheidspsychologie, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en Femke De Backere (onderzoeksgroep IDLab, Vakgroep Informatietechnologie). Het gaat dus om een interdisciplinair onderzoeksproject, waarbij de kandidaat nauw zal samenwerken met deze 3 onderzoeksgroepen.

Functieprofiel

Profiel

- Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Sociologie, Master in Psychologie, Master in Revalidatiewetenschappen, Master in Communicatiewetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in juli/september 2020 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.

 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in fysieke activiteit en gezondheidsbevordering, en interventie-ontwikkeling.
 • Interesse in of ervaring met app development en interesse in data analytics en machine learning zijn een belangrijke meerwaarde.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met oudere volwassenen in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Delfien Van Dyck (), Geert Crombez () en Femke De Backere () ten laatste tegen 15 juni 2020.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen tussen 6 en 14 juli 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan , en .