Voltijds ambt in het Tenure Track stelsel/docent of hoofddocent/hoogleraar/gewoon hoogleraar in het vakgebied ultrasnelle optische spectroscopie/microscopie van nieuwe fotonische materialen

Uiterste inschrijvingsdatum
Nov 15, 2017 23:59
Vakgroep/directie/dienst
WE06 - Vakgroep Chemie
Type contract
Statutaire aanstelling
Bezetting
100%
Vacature type
Zelfstandig academisch personeel

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent. In het kader van haar verdere wetenschappelijke uitbouw plant de UGent de aanwerving van

 • Een voltijds ambt in het Tenure Track stelsel/docent of hoofddocent/hoogleraar/gewoon hoogleraar
 • Vakgebied: ultrasnelle optische spectroscopie/microscopie van nieuwe fotonische materialen
 • Vakgroep Anorganische en fysische chemie (WE06)
 • Faculteit Wetenschappen

OPDRACHT

De vakgroep Anorganische en fysische chemie en het multidisciplinair onderzoekscentrum NB-Photonics (Center for Nano and Biophotonics) wensen hun onderzoeksactiviteiten te versterken op het vlak van ultrasnelle spectroscopie en microscopie. Gevorderde spectroscopische en microscopische karakterisatie vormt een essentiële schakel om het onderzoek naar nieuwe optische materialen te verbinden met de ontwikkeling van nieuwe optische componenten. Binnen de vakgroep Anorganische en Fysische Chemie en het Center for Nano and Biophotonics bestaat ruime expertise rond de ontwikkeling en toepassing van optische materialen, bijvoorbeeld op vlak van kwantummaterialen, 2D-materialen of dunne filmen voor gebruik in verlichting en beeldschermtoepassingen, of als actief materiaal in lasers en fotodetectoren, 1-foton stralers of geïntegreerde lichtbronnen. De verdere uitbouw van een zwaartepunt rond ultrasnelle optische spectroscopie en microscopie laat toe deze expertiseketen te vervolledigen en op termijn te versterken door het introduceren van nieuwe spectroscopische of microscopische methoden.

Academisch onderwijs

Het opnemen van dit ambt impliceert het privilege om zich gedurende een periode van 5 jaar nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar. Binnen deze opdracht verzorgt u kwaliteitsvol onderwijs op niveau van bachelor- en masterstudenten, in het domein van elektromagnetisme, optische materialen of optische karakterisatie door spectroscopie en microscopie. Het onderwijs zal worden afgetoetst op actualiteit, inpassing in de opleiding en interactie met de studenten. Voorts bent u promotor of co-promotor van bachelorprojecten en masterthesissen. Na 5 jaar kan de invulling van de opdracht van dit ambt door het universiteitsbestuur worden gewijzigd wat betreft de tijdsbesteding voor onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit op een internationaal competitief niveau. We verwachten dat u uw expertise in ultrasnelle optische spectroscopie en microscopie verder consolideert en verder uitbouwt. Startend van de bestaande opstellingen en samenwerkingsverbanden binnen de vakgroep Anorganische en fysische chemie en het Center for Nano and Biophotonics zoekt u naar nieuwe samenwerkingen en streeft u naar de uitbouw van innovatieve en relevante spectroscopische en microscopische methoden om onderzoeksvragen te beantwoorden. U zoekt middelen om projecten te realiseren en doctorandi aan te werven, en begeleidt hen bij hun onderzoek.

Academische dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Anorganische en Fysische Chemie en het Center for Nano and Biophotonics. Dit houdt onder meer in dat u de spectroscopische opstellingen uitbouwt als een open faciliteit en dat u actief meewerkt aan wetenschapscommunicatie. Dit houdt ook in dat u doorheen uw carrière openstaat om een aantal administratieve taken of bestuursfuncties op te nemen.

PROFIEL

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in ultrasnelle optische spectroscopie/microscopie zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
 • U hebt ervaring in het leiden van onderzoek en/of het begeleiden van doctoraten;
 • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;

Strekken tot aanbeveling:

 • Internationale mobiliteit, o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
 • Ervaring in het uitvoeren van onderzoeksprojecten op basis van nationaal en internationaal verworven fondsen;
 • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
 • Onderwijsprofessionalisering.

Vaardigheden/attitudes

 • U bent kwaliteitsgericht;
 • U hebt zin voor initiatief;
 • U hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden, waardoor u een teamplayer bent en effectief kan communiceren met collega’s, medewerkers, studenten, externen.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift. Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU)- diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC;
 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op datum van indiensttreding.

AANSTELLINGSINFORMATIE

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad van docent (tenure track), hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de faculteitsraad.

(Indien docent TT)

We bieden u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Indien u reeds een  betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

(indien HD, HL, GHL)

We bieden u een benoeming in vast dienstverband in de aanvangsgraad van hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/10/2018.

ONS AANBOD

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod,  ecocheques,… Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan u vinden op onze  website.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op : www.ugent.be/en/living en  www.ugent.be/en/staff

GENDER EN DIVERSITEIT

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

Het universiteitsbestuur streeft naar een genderbalans, waarbij ten hoogste 60% van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

SELECTIEPROCEDURE

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles,… ) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.  

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

SOLLICITEREN

Sollicitaties dienen uiterlijk 15/11/2017 om 23u59 (CET) per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be.

Als bijlage moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • Sollicitatiebrief;
 • het sollicitatieformulier voor BOF-ZAP (het sollicitatieformulier kan u hier vinden) + alle vermelde bijlagen (o.a. 5-jarig onderzoeksplan en onderzoeksvisie op lange termijn);
 • afschriften van het PhD diploma.

Gelieve alle documenten samengevoegd als één PDF bijlage te versturen en het referentienummer 20170630 ultrasnelle optische spectroscopie en microscopie te vermelden in het onderwerp van uw email.

Let op:  Applicaties na de deadline worden niet aanvaard.

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij de Faculteit Wetenschappen, Zeger.Hens@UGent.be, +32 9 264 4863